01026-2014-0012

BG-Искър:

РЕШЕНИЕ

Номер: 32 от 08.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Искър, област Плевен, община Искър, град Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Бистра Минковска, инж. Николина Горанова, Република България 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Място/места за контакт: Дирекции ОПИТО и СИРТСУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iskarbg.com.

Адрес на профила на купувача: http://iskarbg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Реконструкция на общинска сграда в общински туристически център по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка, има за цел да допринесе за развитието на интегриран селски туризъм на територията на община Искър, чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите на общината. Сградата, която ще се реконструира е построена в началото на 70-те години на двадесети век и е ползвана за общински нужди. В момента е занемарена и разграбена, липсва външното ел. захранване, дограмите и ламперията, ограждала подпокривното пространства. Същата се намира се на традиционен туристически маршрут, по който ще се изгражда екопътека. Целта на проекта е да се приюти наличната общинска колекция, състояща се от автентични народни носии, както и забравени предмети от бита и местните занаяти. Реконструкцията на сграда е с оглед на новите й фунции. Предвижда се реконструкция на покрива, както и нов над откритата тераса, която ще бъде изцяло на разположение на посетителите. На ремонт и реконструкция подлежат всички помещения. Строителните работи се сътоят в обработка на пукнатините, мазилки, боядисване, настилки и дограми. Покрива се реконструира от двускатен в четирискатен с дървена покривна конструкция-покритие керемиди, лягаща на стоманобетонови пояси. Над терасата се предвижда нов трискатен покрив, чиято конструкция е комбинирана от судено огънати стоманени профили и дърво. Фасадните обработки се състоят от частично „изкърпване“ на мазилки, допълнителни топлоизолации върху които се изпълняват нови мазилки и облицовки. Предвижда се на възтановяване на външното ел. захранване, монтиране на три броя химически тоалетни, водоноска за битови нужди, както и изгребна септична яма от полипропилен. Същата ще се разположи подземно. Предвижда се изпълнение на обслужващи пътеки, алеи и малък паркинг.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 27 от 29.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-625941
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1026-2014-12
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

625941

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: в точка 1

Вместо:

1)Оферта за участие и Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата;

Да се чете:

1)Оферта за участие и Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата, подписани от участника;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: лявата част на полето, точка 1

Вместо:

1. Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие; Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в изискванията и указанията за подготовка на офертата.

Да се чете:

1. Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1.1. удостоверениe от банкa; 1.2. копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в изискванията и указанията за подготовка на офертата. Възложителят няма пряво да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
24/10/2014 17:00
Да се чете:
03/11/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
24/10/2014 17:00
Да се чете:
03/11/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
28/10/2014 10:00
Да се чете:
06/11/2014 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Валентин Василев Йорданов
Длъжност: Кмет на община Искър