Версия за печат

01026-2014-0011

BG-Искър:

РЕШЕНИЕ

Номер: 33 от 08.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Искър, област Плевен, община Искър, град Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Бистра Минковска, инж. Николина Горанова, Република България 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Място/места за контакт: Дирекции ОПИТО и СИРТСУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iskarbg.com.

Адрес на профила на купувача: http://iskarbg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изграждане на туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности".

II.3) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка има за цел да допринесе за развитието на интегриран селски туризъм на територията на община Искър, чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите на общината. При максимално запазване на съществуващите забележителности ще се осигури безопасен достъп на посетители в природните забележителности, ценните местообитания и екосистеми на територията на обекта с оглед развитие на интегриран и конкурентноспособен туристически продукт. Туристическата екопътека е разработена по маршрут гр. Искър - с. Писарово с обща дължина 6 320 м. и ширина 3 м. По цялото протежение на трасето ще се положи трошенокаменна настилка 25 см. за основа и 5 см. минералбетон. Инвестиционният проект предвижда цялостна планировка на територията на природната забележителност за изясняване на архитектурните, комуникационни и паркови елементи, както и оформление на начален и краен пунк на екопътеката. В началото и края се поставят информационни табели със схема на трасето, както и митове и легенди на местностите, през които преминава екопътеката. В средата на екопътеката стигаме до Общински център-местен бит и култура, където се разполага туристически заслон, в този участък е проектиран мост, който има налични бетонови устой. След преминаване на моста се обособява място за риболов и е предвиденопоставяне на беседка. По протежение на маршрута има още един дървен мост, за който са наложителни ремонтни дейности на дървените елементи. Проекта има цел да осигури условия за отдих в природосъобразна среда. За целта са разработени изцяло нови архитектурни елементи от естествени материали- дърво и камък.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 28 от 29.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-625938
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1026-2014-11
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

625938

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: в точка 1

Вместо:

1) Оферта за участие и Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата;

Да се чете:

1)Оферта за участие и Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата, подписани от участника;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: лявата част на полето, точка 1

Вместо:

1. Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие; Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в изискванията и указанията за подготовка на офертата.

Да се чете:

1. Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1.1. удостоверениe от банкa; 1.2. копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в изискванията и указанията за подготовка на офертата. Възложителят няма пряво да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

VI.3) Допълнителна информация

Вместо:

Ако при разглеждане на офертите от Възложителя бъдат установени елементи свързани с предлаганата цена, поставени извън плик 3, офертата ще бъде отхвърлена, а участникът който я е подал–отстранен от по-нататъшно участие по смисъла на чл.69,ал.1,т.4 от ЗОП.Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата!Приложение В1 към Ценовото предложение се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск) във формат „Exsel” или “xls”!.Хартиения и електронния носител трябва да бъдат с еднакви показатели!!!В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите посочени на хартиения носител. Участник, който не е представил Приложение В1, съгл. условията на настоящата поръчка, и/или не е представил Анализи на ед. цени ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако участник или член на обединение, или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Към отстраняване се пристъпва след като Комисията е приложила чл. 68, ал. 8 - 11 от ЗОП; Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата и участник: - който, не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП, а именно: - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгл. нац. закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; - е лишен от правото да извършва строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на жилищни и смесени сгради, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; -е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравосл. и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против труд. права на работниците; - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на проц.за възлагане на общ поръчки; -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; -за когото по реда на чл. 68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. Забележки:1. Участник, който не опише към своето Техническо предложение Технологичната последователност на строителството и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата! 2. Технически инвестиционен проект „Общински център – местен бит и култура, община Искър” с приложени КС, освен приложен към документацията за участие, също така е на разположение на участниците в настоящата процедура за преглед и запознаване с детайлите по него, всеки работен ден до изтичане на срока за закупуване на документацията за участие в сградата на общинска администрация на община Искър, гр. Искър, п.к. 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, тел.: 06516 2424, Факс: 06516 2196, лица за контакт: Бистра Минковска и инж. Николина Горанова.

Да се чете:

Ако при разглеждане на офертите от Възложителя бъдат установени елементи свързани с предлаганата цена, поставени извън плик 3, офертата ще бъде отхвърлена, а участникът който я е подал–отстранен от по-нататъшно участие по смисъла на чл.69,ал.1,т.4 от ЗОП.Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата!Приложение В1 към Ценовото предложение се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск) във формат „Exsel” или “xls”!.Хартиения и електронния носител трябва да бъдат с еднакви показатели!!!В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите посочени на хартиения носител. Участник, който не е представил Приложение В1, съгл. условията на настоящата поръчка, и/или не е представил Анализи на ед. цени ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако участник или член на обединение, или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Към отстраняване се пристъпва след като Комисията е приложила чл. 68, ал. 8 - 11 от ЗОП; Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата и участник: - който, не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП, а именно: - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгл. нац. закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; - е лишен от правото да извършва строително-монтажни работи, свързани с изграждане на пътни трошенно-каменни настилки, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; -е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравосл. и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против труд. права на работниците; - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на проц.за възлагане на общ поръчки; -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; -за когото по реда на чл. 68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. Забележки:1. Участник, който не опише към своето Техническо предложение Технологичната последователност на строителството и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата! 2. Технически инвестиционен проект „Изграждане на туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности" с приложени КС, освен приложен към документацията за участие, също така е на разположение на участниците в настоящата процедура за преглед и запознаване с детайлите по него, всеки работен ден до изтичане на срока за закупуване на документацията за участие в сградата на общинска администрация на община Искър, гр. Искър, п.к. 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, тел.: 06516 2424, Факс: 06516 2196, лица за контакт: Бистра Минковска и инж. Николина Горанова.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
24/10/2014 17:00
Да се чете:
03/11/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
24/10/2014 17:00
Да се чете:
03/11/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
28/10/2014 10:00
Да се чете:
07/11/2014 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Валентин Василев Йорданов
Длъжност: Кмет на община Искър