Версия за печат

00601-2014-0005

BG-гр.Долна Митрополия: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка-Директор Дирекция "ОССИКИ", Република България 5855, гр.Долна Митрополия, Тел.: 06551 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: р. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. "Св. св. Кирил и Методий: №39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dolnamitropolia.bg/index.php?option=com_content&task=category§ionid=15&id=33&Itemid=57.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Долна Митрополия”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработването на проект за Общ устройствен план на Община Долна Митрополия (ОУПОС), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съгласно предоставеното от възложителя „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Долна Митрополия”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство. Поръчката ще се изпълни на 2 етапа: Етап I - Изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ: • Предварителен проект (ПП) на ОУП на Община Долна Митрополия, съдържащ текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Долна Митрополия”, одобрено с Решение № 428 от Протокол №33/30.05.2013 г. на Общински съвет - Долна Митрополия; • Ескизни варианти, включително детайли на общинския център (гр. Долна Митрополия) • Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС), съгласно становище с изх. № 2956/03.06.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен. Изпълнителят предава на Възложителя разработените текстови и графични материали в 2 (два) екземпляра на хартиен и един на цифров носител във ГИС формат. Етап II - Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ: • Окончателен проект на ОУП на Община Долна Митрополия, съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. • Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица Изпълнителят предава на възложителя в 2 екземпляра на хартиен и един на цифров носител във формат за GIS : Окончателен проект на ОУПО съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации, като: • Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с доклад за изпълнение на препоръките • Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има препоръки и бележки, се изработват наново Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимост, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и застрояването на различните видове територии и устройствени зони, да дава възможност за извличане на информация за видове територии, устройствени зони, поземлени имоти, както и справки по зададени критерии.

Прогнозна стойност без ДДС
126305 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева. Гаранцията за участие може да се внесе в брой по сметка на Община Долна Митрополия, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгласно Обявлението за поръчката. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия ( в лева): "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност 120 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгласно Обявлението за обществена поръчка; - за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност най – малко 30 дни след одобряване на проекта от Общински експертен съвет. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява частично в размер на 101 044,17 лв. без ДДС (121 253 лв. с ДДС) от Министерството на инвестиционното проектиране /МИП/ по проект „Проект на Общ устройствен план на Община Долна Митрополия” в съответствие с договорените условия в Споразумение № РД-06-96/ 29.07.2014 г. Община Долна Митрополия осигурява съфинансиране в размер на 25 260,83 лв. без ДДС ( 30 312 лв. с ДДС) от бюджета на общината. Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева по следната схема: 1. Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя за стойността на авансовото плащане. 2. Междинно плащане в размер на 60 % от стойността на договора в 10- дневен срок при наличие на следните условия: - Одобрение на Решението на НЕСИП за приемане на Предварителния проект на ОУП; - Предоставяне на оригинална фактура за същата стойност; - Предоставен трансфер от финансиращия орган МИП за остатъка до пълния размер на финансовото подпомагане съгласно чл.3, ал.3 от Споразумение № РД-06-96/ 29.07.2014 г. за финансиране изработването на ОУП. От междинното плащане се приспада стойността на аванса в размер на 20% от подлежащата на изплащане сума. 3. Окончателно плащане – остатъка от стойността на договора в 10-дневен срок след влязло в сила решение на Общински съвет – Долна Митрополия (на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ) за приемане на окончателния проект на ОУП и представяне на оригинална фактура. От стойността на окончателното плащане се приспада остатъкът от аванса.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверения за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: • ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор” и наименование на участника - включващ документи и образци относно правна, икономическа, финансова и техническа информация за участника със следното съдържание:1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2) Представяне на участника– попълва се Обр.№ 1, което включва:- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 1 към Обр.№1;3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Обр. № 2; 6) Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – попълва се Обр.№ 3; 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по банкова сметка или документ за внесена сума в касата на Възложителя.8) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Обр. №4; 9) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за поръчка, както следва: 9.1. Списък на услугите, изпълнени през последните 3 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на услугата, стойността, датата на започване и приключване на услугата, получателя, заедно с доказателство за извършването й - попълва се Обр.№5. Списъкът трябва да бъде придружен документи съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП; 9.2. Списък с екип за изпълнение на поръчката, който участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, включващ посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Обр. № 6. 9.3. Декларация за наличие на лицензиран софтуер в това число за Географски информационни системи /ГИС/ за периода на изпълнение на поръчката- обр. № 7; 9.4. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката.10) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Обр. № 8 ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - ПЛИК № 2 съдържа попълнен Образец № 9 „Техническо предложение”, изготвено по приложения образец към документация за участие . ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - ПЛИК № 3 съдържа попълнен Образец № 10 „Ценова оферта“ . Всеки от пликовете (опаковки) №1, №2 и №3 трябва да съдържа - един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не определя минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците
Минимални изисквания: Възложителят не определя минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата, който включва предмета на услугата, стойността, датата на започване и приключване на услугата, получателя, заедно с доказателство за извършването й - попълва се Образец № 5. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2. Списък с екип за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП, който участникът ще осигури за изпълнение на поръчката - Образец №6. 3. Декларация за наличие на лицензиран софтуер в това число за Географски информационни системи /ГИС/ за периода на изпълнение на поръчката- образец № 7. 4. Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват , сходен с предмета на поръчката. На основание чл. 69 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за въз¬лагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от техническите изисквания, посочени в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за поръч¬ка и след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Забележка: Съгласно чл. 51а участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1) Участникът следва да е изпълнил услуги през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, включващи следните дейности: изработване на минимум един общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място или на територия с площ по-голяма от 1 хектар) и/или Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и/или концепция за пространствено развитие и/ или регионална схема за пространствено развитие. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението/ консорциума като цяло. 2) Участникът следва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката, който включва най – малко посочените експерти на следните позиции: 2.1. Екип ОУП:• Експерт 1 - Ръководител екип – висше образование, придобита обр. степен "магистър", специалност "Архитектура", „Урбанизъм“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 г. професионален опит по специалността и минимум 5 г. опит в областта на устройственото планиране; • Експерт 2 - висше образование, придобита обр. степен "магистър", специалност "Архитектура" ли еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 г. професионален опит в областта на устройственото планиране и опазването на културното наследство, вписан в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство;• Експерт 3 - висше образование, придобита обр. степен "магистър" в някоя от следните области: „Икономика”, „Социално-икономическа география” или еквивалентна, с минимум 5 г. професионален опит по специалността и опит в изготвянето на социално-икономически анализи за целите на планирането и управлението на територията; • Експерт 4 – висше образование, придобита обр. степен "магистър", професионална квалификация „строителен инженер”, специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 г. професионален опит по специалността; • Експерт 5 - висше образование, придобита обр. степен "магистър", професионална квалификация „строителен инженер”, специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 г. професионален опит по специалността;•Експерт 6 - висше образование, придобита обр. степен "магистър", професионална квалификация „машинен инженер” в областта на електрониката или електротехниката или „Електроинженер” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 г. професионален опит по специалността; • Експерт 7 - висше образование, придобита обр. степен "магистър", в област "Геология" или еквивалентна, с минимум 5 г. професионален опит по специалността;• Експерт 8 – висше образование, придобита обр. степен "магистър", в някоя от следните области: „Картография“, „ГИС“, "Геодезия", “География“ или еквивалентна, с минимум 5 г. професионален опит по специалността и практически опит в областта на ГИС; 2.2. Екип ЕО и ОС :•Експерт 9 – висше образование, придобита обр. степен "магистър" в някоя от следните области: „Екология”, „Ландшафтознание“, „Опазване на околната среда“, „Физическа география“ или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 5 г. и опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или, повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени системи и/или, енергийна ефективност и възобновяеми източници и/или, предотвратяване и отстраняване на екологични щети и/или, управление на отпадъците и/или ЕО и/или ОВОС; Полето продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1, включващ следните подпоказатели: П1.1.- срок за изпълнение на Етап І – Предварителен проект на ОУП в кал. дни с тежест 60% и П1.2. -срок за изпълнение на Етап ІІ – Окончателен проект на ОУП в кал.дни с тежест 40%.Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката по формулата:П1 = П1.1х60 %+П1.2х40% ; тежест: 20
Показател: „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2, включващ следните подпоказатели:А.Оценка на предлаганите подход и методология за изпълнение на проекта -тежест 40т.; Б.Оценка на представения работен план-тежест 30 т.; В.Оценка на предложената организация и разпределение на задачите - тежест 30 т.Оценката по показателя "Техническо предложение" се определя по следната формула: П2=А+Б+В; тежест: 50
Показател: „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ П3 ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес http://www.dolnamitropolia.bg/, раздел „Профил на купувача”. При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на копие от платежно нареждане за платена сума, точен адрес за получаване, телефон, факс и данни за фактура. Документация за участие при поискване се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на 15,00 (петнадесет) лева без ДДС. Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Долна Митрополия, ул."»Св.св.Кирил и Методий» № 39 от 8:30 часа до 17:00 часа всеки работен ден или но банков път по следната сметка на Община Долна Митрополия: "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; IBAN – BG78 IABG 7473 84 100323 00 BIC: IABGBGSF; вид плащане 447000.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, ул."Св.св.Кирил и Методий" №39, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, какро и представители на средствата за масово осведомяване и други лица приспазване на установения режим до достъм до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава раздел III. 2.3. •Експерт 10 – експерт по оценка за съвместимост - висше образование, придобита образователна степен "магистър" в някоя от специалностите в професионално направление „биологически науки”, „науки за земята“ или еквивалентно с минимум 5 години професионален опит по специалността и години и опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или, повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени системи и/или, енергийна ефективност и възобновяеми източници и/или, предотвратяване и отстраняване на екологични щети и/или, управление на отпадъците и/или ЕО и/или ОВОС. • Експерт 11 - висше образование, придобита образователна степен "магистър" в някоя от следните области: геология, инженерна геология, хидрогеология, почвознание или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 5 години. *Еквивалентна - под еквивалентна следва да се разбира специалност, придобита в наше или чуждо учебно заведение, което за същия обем знания е наименовано специалността по друг начин. Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие. *Забележка: Не се допуска едно от посочените от участника лица да съвместява две или повече експертни позиции в предложения екип за изпълнение на поръчката. 3) Участникът следва да притежава Сертификат по ISO 9001/2008 с обхват за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, издаден от органи, установени и в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. 4). Участникът следва да разполага с лицензиран софтуер в това число за Географски информационни системи /ГИС/ за периода на изпълнение на поръчката. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При обявяване на настоящата поръчка Възложителят се възползва от законовата възможност, предвидена в чл. 64, ал. 3 от ЗОП и намалява сроковете за получаване на оферти със 7 дни за изпращане на обявлението по електронен път и с 5 дни за предоставяне на електронен достъп до документацията за участие в процедурата. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ