Версия за печат

00601-2014-0005

BG-Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-554 от 07.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка-Директор Дирекция "ОССИКИ", Р България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06551 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 689704

Място/места за контакт: гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. "Св. св. Кирил и Методий: №39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dolnamitropolia.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработването на проект за Общ устройствен план на Община Долна Митрополия (ОУПОС), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съгласно предоставеното от възложителя „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Долна Митрополия”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство. Поръчката ще се изпълни на 2 етапа: Етап I - Изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ: • Предварителен проект (ПП) на ОУП на Община Долна Митрополия, съдържащ текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Долна Митрополия”, одобрено с Решение № 428 от Протокол №33/30.05.2013 г. на Общински съвет - Долна Митрополия; • Ескизни варианти, включително детайли на общинския център (гр. Долна Митрополия) • Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС), съгласно становище с изх. № 2956/03.06.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен. Изпълнителят предава на Възложителя разработените текстови и графични материали в 2 (два) екземпляра на хартиен и един на цифров носител във ГИС формат. Етап II - Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ: • Окончателен проект на ОУП на Община Долна Митрополия, съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. • Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица Изпълнителят предава на възложителя в 2 екземпляра на хартиен и един на цифров носител във формат за GIS : Окончателен проект на ОУПО съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации, като: • Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с доклад за изпълнение на препоръките • Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има препоръки и бележки, се изработват наново Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимост, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и застрояването на различните видове територии и устройствени зони, да дава възможност за извличане на информация за видове територии, устройствени зони, поземлени имоти, както и справки по зададени критерии.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 126 305 лв. и не са налице предпоставки за провеждане на състезателен диалог или процедури по договоряне, поради което, съгласно разпоредбите на чл. 16 ал. 8 на ЗОП, Община Долна Митрополия обявява открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Василева Цоновска
Длъжност: Кмет на община Долна Митрополия