Версия за печат

00470-2014-0008

BG-с.Черноочене, област Кърджали: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, Област Кърджали, с.Черноочене, ул."Шеста" № 9, За: Селями Бейсим Мустафа - заместник кмет на община, Република България 6701, с.Черноочене, област Кърджали, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година, съгласно приложен списък на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа и транспортна схема на общината.
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014/2015 година" - включващо снегопочистване, и опесъчаване на пътните настилки и съоръженията, съгласно условията подробно описани в документацията на процедурата, съгласно "Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата" ГУП - 1989 год. Инструкция за "Зимно поддържане на пътищата"- от 1998 г. и изисквания свързани с предмета на обществената поръчка, както и договорно установените изисквания, в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ и собствени средства за за зимно поддържане и снегопочистване. При необходимост-извършване на ремонтно-възстановителни дейности по пътните елементи и съоръжения за възстановяване на нормална пътно-транспортна обстановка. Общата дължина на на общинската пътна мрежа възлиза на 158,54 км., а на уличната мрежа - 109,6 км. и пътищата обслужващи отделните населени места съответно:Паничково-Мурга, СПаничконо-Мурга/ - мах."Женда балкан-1", /Паничково-Мурга/ - мах."Женда балкан - 2", /паничково-Мурга/-мах."Горна мурга", /Паничково-Мурга/- мах.Ходжоллар", /Айгър чешма"-Пансион-мах.Каракачанлар"/-мах."Пиляклар"-II-58 Кърджали - Асеновград, с.Йончово-мах."Кале" - общо 14,5 км. Възложителят изисква машинно почистване и опесъчаване при необходимост, като доставката на инертни материали е за сметка на възложителя. За определени маршрути възложителя допълнително ще договаря дежурство извън настоящата процедура при необходимост.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
137472 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 613564 от 01.07.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 91 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година.”
V.1) Дата на сключване договора
30.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Фирма "Нур - Даш" ЕООД гр.Асеновград; Булстат:200836983, гр.Асеновград, област Пловдив, ул."Пр.Вишняков" № 19, Република България 4230, гр.Асеновград, Тел.: 0897 947158

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 52140 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 52140 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 92 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година.”
V.1) Дата на сключване договора
30.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Емо - Емин Емин", с.Бостанци; Булстат:108648391, с.Бостанци, община Черноочене, област Кърджали, Република България 6716, с.Бостанци, Тел.: 0899 763476

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 8244 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8244 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 93 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година.”
V.1) Дата на сключване договора
30.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с.Костино; ЕИК:202114684, с.Костино, община Кърджали, област Кърджали, Р.България 6743, с.Костино, Тел.: 0361 63080, Факс: 0361 63080

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 12474 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12474 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 94 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година.”
V.1) Дата на сключване договора
30.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Туинс Строй" ЕООД, с.Черноочене; Булстата:201740906, с.Черноочене, ул."Трета" № 1, община Черноочене, област Кърджали, Р. България 6701, с.Черноочене, Тел.: 0888 811115

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5550 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5550 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 95 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година.”
V.1) Дата на сключване договора
30.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Чичек - Раим Али", с.Даскалово; Булстат:108533446, с.Даскалово, община Черноочене, област Кърджали, Р. България 6707, с.Даскалово, Тел.: 0897 383394

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 21606 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21606 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 96 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година.”
V.1) Дата на сключване договора
30.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ила - Водач" ЕООД, с.Водач; Булстат:202771363, с.Водач, община Черноочене, област Кърджали, Р. България 6709, с.Водач, Тел.: 0899 154680

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 37458 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 37458 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Договор № 91 от 30.09.2014 г. е сключен за "обособени позиции" от обявление № 613564 от 01.07.2014 г., с следните номера:№ 5,7,17,18,26,34,45,46,47,48,49,5051,52,53,83,84,85,86,87,88,89,68,81 и 82. Договор № 92 от 30.09.2014 г. е сключен за "обособени позиции" от обявление № 613564 от 01.07.2014 г., с следните номера:№ 9,27,28,35,36,79 и 80. Договор № 93 от 30.09.2014 г. е сключен за "обособени позиции" от обявление № 613564 от 01.07.2014 г., с следните номера:№ 3,8,22,43 и 78. Договор № 94 от 30.09.2014 г. е сключен за "обособени позиции" от обявление № 613564 от 01.07.2014 г., с следните номера:№ 4,6,55 и 56. Договор № 95 от 30.09.2014 г. е сключен за "обособени позиции" от обявление № 613564 от 01.07.2014 г., с следните номера:№ 1,10,11,12,30,69,75,76 и 77. Договор № 96 от 30.09.2014 г. е сключен за "обособени позиции" от обявление № 613564 от 01.07.2014 г., с следните номера:№ 2,4,13,14,15,16,19,20,21,23,24,25,29,31,32,33,37,38,39,40,41,42,44,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73 и 74.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр.София, бул. Витоша № 18, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр.София, бул. Витоша № 18, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор