00362-2014-0002

BG-Брезово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: инж. Борис Стоянов Гърков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на строително-монтажните работи на обект: : „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово” с обособени позиции: І- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Стрелци, Община Брезово”; ІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Дрангово, Община Брезово”; ІІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Отец Кирилово, Община Брезово”; ІV- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, Община Брезово”. Обекта е финансиран по Договор № 61/3/3220863 от 09.06.2014 г. между Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” и ОБЩИНА БРЕЗОВО за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Обектът следва да бъде изпълнен съгласно одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации и проекта на договор за изпълнение на поръчката. Видовете и количествата СМР предмет на изпълнение са подробно посочени в количествената сметка към документацията за участие. Строителството трябва да бъда изпълнено при стриктно спазване на нормативните изисквания на ЗУТ и приложимите за този вид строителство поднормативни актове - наредби, правилници, инструкции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112400, 45233161

Описание:

Изкопни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка включва четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 117 160,37 лв. без ДДС, от които: за обособена позиция І - „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Стрелци, Община Брезово”- 19 867,94 лв. без ДДС; за обособена позиция ІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Дрангово, Община Брезово"- 28 708,01 лв. без ДДС; за обособена позиция ІІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Отец Кирилово, Община Брезово”- 38 213,82 лв. без ДДС и за обособена позиция ІV- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Отец Кирилово, Община Брезово”- 30 370,60 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
117160.37 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.05.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие за съответните обособени позиции, са както следва: -за обособена позиция І- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Стрелци, Община Брезово”- 190 лв.; -за обособена позиция ІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Дрангово, Община Брезово”- 280 лв.; - за обособена позиция ІІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Отец Кирилово, Община Брезово”- 380 лв.; - за обособена позиция ІV- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, Община Брезово”- 300 лв. При условие, че участникът участва за повече от една обособена позиция , за всяка обособена позиция се представя съответната гаранция за участие. Гаранцията за участие за съответната обособена позиция може да се внесе по банков път или може се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съоветно вносител на сумата по гаранцията. Когото участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неоменима банкова гаранция в полза на Община Брезово, със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG27STSA93003301155693 BIC код STSABGSF Банка „ДСК”ЕАД , клон Раковски При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на всяка обособена позиция е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение за съответната обособена позиция може да се внесе по банков път или може се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съоветно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обособена позиция на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 месец след изтичане срока на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва обособената позиция, за която се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по Договор № 61/3/3220863 от 09.06.2014 г. между Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” и ОБЩИНА БРЕЗОВО за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Дължимото по договора за обществена поръчка възнаграждение ще бъде заплатено по следния начин: - Авансово плащане по договора не се предвижда; -Междинно/междинни плащания в размер до 40% от общата стойност на договора, които се плащат за реално извършени СМР и въз основа на съставени и подписани протоколи изготвени съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подробна количествена сметка, представени сертификати за вложени материали и декларации и са платими в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална фактура; -Окончателно плащане в размер на останалата част от стойността на договора, което се извършва в срок до 10/десет/ дни след получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ, бр. 22 от 2011 г.) и представяне на оригинална фактура;

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от основанията в чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Представяне на участника, което включва: А) Посочване на единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; Б) Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - по образец; В) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 ал.1 и 2 от ЗОП - копие на валидно удостоверение от Централния професионален регистър на Камарата на строителите (с талон към него). 2. При участници обединения - документ, подписан от лицата, или съответните им представители, в обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът трябва да съобрази представянето на документите по чл. 56 от ЗОП; 3.Документ/и за гаранция/и за участие за обособената или обособените позиции, за които участникът подава оферта; 4.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: -документи, посочени в раздел ІІІ.2.3. от обявлението; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55 ал.7 от ЗОП – по образец; 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: - описание на начина на изпълнение (технология) на предмета, ведно с посочване кои сметни норми ползва при ценообразуване; - списък - декларация с всички материали, които ще използва при изпълнение на поръчката; -декларации за съответствие или сертификати за качество на всички материали, които е декларирал в списъка, че ще използва при изпълнение на поръчката; * Техническото предложение на участника ще бъде разглеждано като се вземе предвид това какво е декларирал, като технически персонал и техника за изпълнение на поръчката и информация, под формата на списъкът на всички материали, които ще се използват с посочени вида, търговското наименование, производител, доставчик. Списъкът обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за Изпълнител. *Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП – ако е приложимо. 7. Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите от предмета на поръчката, които ще извършват, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка ; 8. Декларация за съгласие на подизпълнителя и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, които поема ангажимента да извършва; 9. Оферта - по образец; 10. Ценово предложение – по образец; 11. Декларация, че е спазено изискването на чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП; 12.Декларация, че участникът е запознат с предмета на поръчката, с всички условия за изпълнението й; 13.Декларация, че участникът приема условията на проекта на договора; 14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Когато участник в процедурата е обединение приложение намира чл.56 ал.3 от ЗОП. Документите по точки от 1 до 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 14 се поставят в ПЛИК №1 с надпис “Документи за подбор” и наименованието на участника. Документите по точка 6 се поставят в ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименованието на участника /за съответната обособена позиция/. Документът по т. 10 се поставя в ПЛИК №3 с надпис “Предлагана цена” и наименованието на участника /за съответната обособена позиция/ ; Участникът трябва да приложи толкова Пликове №2 и Пликове №3, за колкото обособени позиции участва.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: -
Минимални изисквания: -
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Във връзка с поставеното в т.1 минимално изискване участниците следва да представят: 1.1. Сертификат за производствен контрол за бетовони тротоарни плочи. 1.2. Сетрификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежажата инфраструктура”, сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват „Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежажата инфраструктура”, сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент, , с обхват „Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежажата инфраструктура”. 2. Във връзка с определените в т.2 минимални изисквания участниците следва да представят: 2.1. Списък на изпълненото строителство през последните пет години с предмет, сходен на обекта на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение за минимум два от изпълнените обекта, описани в списъка, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнинието, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съотвествие с нормативните изисквания. Удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 3. Във връзка с поставените в т.3 минимални изисквания участниците следва да представят: 3.1. Заверено от участника копие на валидно удостоверения от Централния професионален регистър на Камарата на строителите ( с талон към него ). 4. Във връзка с поставеното в т.4 минимално изискване учадстниците следва да представят: 4.1. Списък на определените от участника технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР. 4.2. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата по т.4.1. 5. Във връзка с поставеното в т.5 минимално изискване учадстниците следва да представят: 5.1. Декларация от участника, че има на разположение необходимото техническо оборудване, позволяващо му да изпълни съответните СМР съгласно техническите спецификации.
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата следва да има възможност да осигури доставка на бетонови тротоарни плочи, с характеристики, съответстващи на техническата спецификация. 1.1. Стандарти за качество на строителството. 1.2. Д а има внедрени системи за качество, околна среда, за управление на здравето и безопасността при работа. 2. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил през последните пет години минимум два обекта с предмет ниско строителство. 3. Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на отделните видове строителни и монтажни работи Втора група, ІV-та категория, съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС на строителя или в съответния регистър на държавата, в която е учреден. Ако участникът е консорциум, изискването се отнася до всеки член на консорциума, ако се предвижда да се извършва СМР, съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. 4.За реализиране предмета на обществената поръчка, участникът в процедурата следва да има на разположение екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР с образователна квалификация, съответстваща на предвижданите за изпълнение , съобразно предмета на поръчката видове строително-монтажни работи, и професионален опит по специалността си – не по малък от 5 /пет/ години. 5. Участникът следва да разполага със съответното техничско оборудване, описано по вид и характеристики в техническите спецификации, обезпечаващо изпълнението на СМР по начин, който съответсва на същите.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.11.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя http://www.brezovo.bg - "Профил на купувача“ и няма изискване за закупуването и. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията на хартиен носител може да се получи на място от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , всеки работен ден в „Информационния център“ на Общинска администрация - гр.Брезово до изтичане на срока за получаване на офертите срещу посочената цена без ДДС. Цената не включва инвестиционен проект на хартиен носител, а само на електронен носител. Сумата за получаване на документацията на хартиен носител се заплаща в брой в касата на Община Брезово или по банкова сметка:IBAN BG86STSA93008400520000 BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков пъ, участниците следва да изпратят на факс 03191 2031 точен адрес, на който да се изпрати документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.11.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.11.2014 г.  Час: 13:00
Място

В заседателната сграда на Общинска администрация гр.Брезово, ІV-ти етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Общинска администрация - Брезово, в която ще се извърши отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на строителството е от Държавен фонд «Земеделие» съгласно сключения Договор № 61/3/3220863 от 09.06.2014 г. между Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” и ОБЩИНА БРЕЗОВО за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Допълнителна информация

С оглед прогнозната стойност на поръчката възложителят прилага опростените правила съгласно чл.14, ал.3 от ЗОП, поради което ползва и предвидените в чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП намалени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл.120, ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Стрелци, Община Брезово”
1) Кратко описание

„Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Стрелци, Община Брезово”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

„Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Стрелци, Община Брезово” е с прогнозна стойност 19 867,94 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
19867.94 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.05.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Дрангово, Община Брезово”
1) Кратко описание

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Дрангово, Община Брезово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

„Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Дрангово, Община Брезово” е с прогнозна стойност 28 708.01 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
28708.01 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.05.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Отец Кирилово, Община Брезово”
1) Кратко описание

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Отец Кирилово, Община Брезово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Изграждането на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Отец Кирилово, Община Брезово е с прогнозна стойност 38 213,82 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
38213.82 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.05.2015 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, Община Брезово”
1) Кратко описание

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, Община Брезово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Изграждането на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, Община Брезово е с прогнозна стойност 30 370,60 лв.без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
30370.6 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.05.2015 г.