00256-2014-0004

BG-с. Братя Даскалови: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Росен Иванов, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0884 302330, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Община Братя Даскалови

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: с. Братя Даскалови
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост. Общият устройствен план на Община Братя Даскалови следва да бъде изработен при спазване на одобрено с решение № 305/15.05.2013г. на Общински съвет – Братя Даскалови “Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, заедно с аналитична част и опорен план.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71400000, 71410000

Описание:

Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

изработване на проект на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект, Екологична оценка и Оценка за съвместимост.

Прогнозна стойност без ДДС
126305 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 260,00 (хиляда двеста и шестдесет) лева без ДДС. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, то тази гаранция трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата (Образец № 18). Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Братя Даскалови: Банка „Уникредит Булбанк” АД, клон Чирпан, BIC: UNCRBGSF; IBAN - BG12UNCR76303300000455 При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично трябва да се посочи процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за участие или учредена банкова гаранция в оригинал. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено едно от следните условия, а именно че е: - в полза на Община Братя Даскалови; - безусловна и неотменима; - със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата; - за настоящата обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят допуска възможност участниците в процедурата да представят банкова гаранция по образец на банката-издател, като се изисква в нея да се съдържат условията разписани в образеца от документацията. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансово плащане Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора и се осъществява след подписване на договора и в 10 (десет) дневен срок след получаване на средства по споразумение за частично финансово подпомагане със средства от държавния бюджет, чрез Министерство на инвестиционното проектиране, и представена от Изпълнителя фактура за авансово плащане. Междинни плащания Първо междинно плащане към Изпълнителя - в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора и се заплаща на изпълнителя във фаза предварителен проект на ОУПО (без вкл. ЕО и ОС), след предаване на предварителния проект от изпълнителя на възложителя с подписване на двустранен приемателно – предавателен протокол. Изпълнителя издава фактура за междинно плащане в 10 (десет) дневен срок след решението на Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране (НЕСИП) за приемане на Предварителен проект за ОУПО от министъра на инвестиционното проектиране. Сумата по фактурата за междинно плащане се нарежда по сметката на Изпълнителя в 10 (десет) дневен срок след получаване на трансфер от Министерството на инвестиционното проектиране. Второ междинно плащане към Изпълнителя - в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора и се заплаща на изпълнителя, след подписване на двустранен приемателно – предавателен протокол за предаването на Екологичната оценка (ЕО) и Оценката за съвместимост (ОС). Изпълнителя издава фактура за междинно плащане в 10 (десет) дневен срок след подписването на протокола за предаването на ЕО и ОС. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80% (осемдесет процента) от стойността на Договора. Окончателно плащане Окончателното плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора се заплаща на изпълнителя в 10 (десет) - дневен срок след приемане на окончателния проект на ОУПО от Общински съвет и представена от Изпълнителя фактура за окончателно плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване по отношение правната форма на участниците.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато участници са обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Договорът за създаване на обединение трябва да е с нотариална заверка на подписите и да отговаря на следните изисквания: 1. Да е определено лице, което ще представлява обединението и ще подписва документите; 2. Да е описана формата на участие на всеки от съдружниците в обединението – парично участие, човешки ресурси или друго; 3. Да е отразено, че водещият съдружник е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всички съдружници; 4.Да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; 5. Да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора; 6. Да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на договора; 7. Да е записана банковата сметка, по коята ще бъде възстановена гаранцията за участие. В случаите, когато дадено обединение е сформирано на по-ранен етап, и горепосочените клаузи не се съдържат в договора за създаване на обединение, възложителят допуска възможност за представяне на допълнително споразумение, което да допълва вече съществуващия договор, който в своята цялост да отговаря на изискванията на възложителя поставени по настоящата поръчка. В случаите в които съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, или лицето, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, представи самостоятелна оферта– същият ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта следва да съдържа:1. Оферта за участие /Образец №1/; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №2/; 3. Регистрационни документи на участника /документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР или удостоверение за актуално състояние; Чуждестранните лица представят идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени; Физическите лица - Заверено от участника копие от документ за самоличност; ако участникът е чуждестранно физическо лице, документа за самоличност следва да се представи в официален превод/; 4. Споразумение за създаване на обединение, в случай че участникът не е юридическо лице както и документ, подписан от лицето представляващо обединението когато то не е посочено в договора; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за търговска регистрация; 6. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка (платежно нареждане) или оригинал на банковата гаранция за участие; 7. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП /Образец №3/; 8. Декларация по чл.55, ал. 7 от ЗОП /Образец №4/; 9.Декларация - справка, съдържаща списък с изпълнен/и договор/и с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчката,придружена с препоръка/и за добро изпълнение на договор/и от списъка /Образец № 5/; 10.Декларация - списък на екипа за изпълнение на обществената поръчка /Образец №6/; 11.Професионални автобиографии на експертите /Образец №7/; 12.Декларация, посочваща образователно-квалификационната степен, професионална квалификация и професионален опит /Образец №8/; 13.Декларации за разположение на експертите за изпълнение на поръчката /Образец №9/; 14.Декларация за Техническо оборудване за изпълнение на поръчката /Образец №10/; 15.Заверено от участника копие на Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен; 16.Декларация за участието на подизпълнители /Образец №11/; 17.Декларация от подизпълнител /Образец №12/; 18.Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор /Образец №13/; 19.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП /Образец №14/; 20.Декларация по чл. 83, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда /Образец №15/ 21. Предложение за изпълнение на поръчката /Образец №16/ 22. Ценово предложение /Образец №17/
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за Икономчески и финансови възможности към участниците, предвид разпоредбата на чл.50, ал.1 от ЗОП.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за Икономчески и финансови възможности към участниците, предвид разпоредбата на чл.50, ал.1 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи доказателства за техническите си възможности съгласно чл.51 от ЗОП, включително: декларация – справка, съдържаща списък с изпълнен/и договор/и сходни с предмета на поръчката, общо за последните три години (считано до датата на подаване на офертата). Декларацията следва да включва наименование на договора/ите, стойност, дата на изпълнение и получател и да бъде придружена с препоръка/и за добро изпълнение на договор/и от списъка. Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа, стойността, датата на започване и приключване на работата по него и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Ако в препоръката не се съдържа цялата информация, поискана от Възложителя, участниците представят копия от приемо-предавателни протоколи и/или актове за завършване на работата. декларация-списък с екип за изпълнение, включващ експертите, които ще отговарят и участват в изпълнението на обществената поръчка; автобиография на експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката, заедно с доказателства, подкрепящи професионалния опит, квалификация и специфичен професионален опит (и/или участие в услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката) за конкретния експерт; декларации за разположение от експертите; декларация, посочваща образованието, професионална квалификация и професионален опит на всеки един от експертите; декларация за техническо оборудване с приложени документи, удостоверяващи, че участникът разполага лицензиран софтуер, в т.ч. за Географски информационни системи (ГИС) за периода на изпълнение на поръчката. заверено от участника копие на Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да имат минимум три изпълнени договора за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката. 2. Участникът следва да разполага с минимум следния екип за изпълнение на поръчката: Експерт 1 - Ръководител екип – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с ППП, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН с минимум 7 години професионален опит по специалността и 5 години опит в областта на устройственото планиране. Участие в най-малко три услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, в т.ч. най-малко един/a концепция и/или схема за пространствено развитие и/ или общ устройствен план на община или населено място, с неговото землище. Експерт 2 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с ППП, с минимум 5 години професионален опит. Участие в най-малко две услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, в т.ч. най-малко един/a концепция и/или схема за пространствено развитие и/ или общ устройствен план на община или населено място, с неговото землище. Експерт 3 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност „Екология” или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 5 години и опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или, повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени системи и/или, енергийна ефективност и възобновяеми източници и/или, предотвратяване и отстраняване на екологични щети и/или, управление на отпадъците и/или, ЕО и/или, ОВОС; Експерт 4 – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентно, с ППП, с минимум 5 годишен професионален опит; Експерт 5 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с ППП, с минимум 5 години професионален опит; Експерт 6 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Електрическа” или еквивалентна, с ППП, с минимум 5 години професионален опит; Експерт 7 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Геодезия”, или еквивалентна, с ППП, с минимум 5 години професионален; Експерт 8 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Ландшафтен архитект " или еквивалентна, с ППП, с минимум 5 години професионален опит; Експерт 9 - висше образование, специалност „Икономика”, „Икономо-география” или еквивалентна, с минимум 5 годишен професионален опит по специалността. Участие в най-малко две услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, в т.ч. най-малко един/a концепция и/или схема за пространствено развитие и/ или общ устройствен план на община или населено място, с неговото землище; Експерт 10 - експерт по оценка за съвместимост - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в някоя от специалностите в професионално направление „биологически науки”, с минимум 5 години професионален опит по специалността. 3. Участникът трябва да разполага с лицензиран софтуер, в т.ч. за Географски информационни системи (ГИС) за периода на изпълнение на поръчката. 4. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, съгласно система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, еквивалентен или еквивалентни мерки.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

ЗУТ, ЗКАИИП

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 70
Показател: Ценово предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.10.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 36 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят няма изискване документацията за участие да се получава на място. Документацията може да се изтегли от сайта на Възложителя http://www.bratia-daskalovi.com, раздел „Профил на купувача“. При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането, като в този случай документацията за участие се предоставя след представяне на документ, удостоверяващ че документацията е заплатена. Искането за изпращане на документация следва да съдържа информация за адрес на изпращане, валиден телефонен номер и e-mail. Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на общинска администрация Братя Даскалови, ул. „Септемврийци“ № 55 или по банков път, по приходната сметка на община Братя Даскалови, както следва: Банка „Уникредит Булбанк” АД, клон Чирпан, BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG59UNCR76308400001201 Вид плащане 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.10.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0884 302330, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

URL: www.bratia-daskalovi.com.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ