00256-2014-0004

BG-с. Братя Даскалови:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-363 от 02.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, За: Росен Иванов, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0884 302330, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Община Братя Даскалови

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост. Общият устройствен план на Община Братя Даскалови следва да бъде изработен при спазване на одобрено с решение № 305/15.05.2013г. на Общински съвет – Братя Даскалови “Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, заедно с аналитична част и опорен план.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спесификации (обстоятелство, изключващото прилагането на ограничена по своя характер процедура) и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне - с обявление или без обявление, като безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за открита процедура. Също така, с цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защита обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата. Провеждането в предвидената по ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Стоянов Танев
Длъжност: Кмет на Община Братя Даскалови