Версия за печат

00485-2014-0004

BG-Завет:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА ЗАВЕТ, ул."Лудогорие" №19, За: Зюлфие Исмаил, Р.България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: гр.Завет, ул."Лудогорие" №19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: УД-02-20-165 от 26.05.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00485-2014-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

'Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и подмяна на вътрeшна водопроводна мрежа на с.Прелез, община Завет“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 06 от 02.07.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„ХИДРОПЛАН ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД; ЕИК 175226605 представлявано от Васил Стефанов Генев – Управител, кв. "Манастирски ливади", ул.“Луи Айер“ №132, Република България 1404, София, Тел.: 02 9681004, E-mail: hidroplan@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

'Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и подмяна на вътрeшна водопроводна мрежа на с.Прелез, община Завет“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

17.07.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
5600 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

25.08.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5600 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

01.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Ахтер Сюлейманов Велиев
Длъжност: Кмет на община Завет