Версия за печат

00660-2014-0014

BG-Елхово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 33 от 01.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Елхово, ул."Търговска" №13, За: Жана Ангелова, Мариана Милева, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88009; 0478 88036, E-mail: obshtina@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Община Елхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на детските и социални заведения

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка - ДОСТАВКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ. Хранителните продукти по характеристики и изисквания са описани в техническата спецификация на документацията за участие в процедурата. Доставката на хранителните продукти ще се извършва периодично, въз основа на подавани заявки по телефон, факс и електронна поща от представителите на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата, съобразени с посещаемостта в заведенията. Доставката на хранителни продукти се извършва с превоз на изпълнителя, до складовете на детските и социални заведения, описани в документацията за участие в процедурата.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

03220000 (EA02, EA05)

Описание:

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове (За деца , За възрастни )

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 27 от 28.08.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-621183
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 660-2014-14
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

621183

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.08.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
25/09/2014 16:00
Да се чете:
16/10/2014 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документацията за участие

Вместо:
18/09/2014 16:00
Да се чете:
09/10/2014 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
26/09/2014 14:00
Да се чете:
17/10/2014 14:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."витоша" №18, Република България 1000, София

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Андреев Киров
Длъжност: Кмет на Община Елхово