Версия за печат

00619-2014-0004

BG-Елена: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, За: инж. Димитринка Борисова Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: utab@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: директор на дирекция "УТОС"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.elena.bg.

Адрес на профила на купувача: http://zop.elena.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, вкл. доставка на информационна табела за осигуряване на информираност, при реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Елена
Код NUTS: BG321
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Провежданата обществена поръчка предвижда „Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, вкл. доставка на информационна табела за осигуряване на информираност, при реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”. За Защитеното жилище се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за отделните помещения, подробно описано в техническата спецификация: - Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните вещи да се съхраняват в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите - в бюфети, скринове, шкафове за книги и др.); - Баните и санитарните помещения се предвижда са осигурени с подвижни душове, терморегулатори, които регулират топлината на водата, парапети, които позволяват самостоятелност и сигурност за ползвателите; - Кухнята ще включва работна маса, мивка, печка, миялна машина, хладилник и др. Предвижда се и килер за продукти. Необходимо е цялостно обзавеждане, тъй като това е социална услуга от резидентен тип и потребителите и ще живеят в Защитеното жилище. То трябва да е снабдено както с обзавеждане, удовлетворяващо битовите нужди на потребителите, така и с специализирано оборудване, тъй като потребителите могат да бъдат с увреждания.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39290000, 44115800

Описание:

Различни видове обзавеждане
Вътрешно обзавеждане на сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
36372 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

РД.02.12-101/11.06.2014 г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 608079 от 11.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 744 / Обособена позиция №: / Заглавие:“Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, вкл. доставка на информационна табела за осигуряване на информираност, при реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”
V.1) Дата на сключване договора
01.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Перун - ККБ" ЕООД, ЕИК: 101729823, ул. "Д-р Христо Татарчев" 22, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884101, E-mail: peryn_ofis@abv.bg, Факс: 073 884101

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 37462 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 36372 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката е за възлагане на дейности по проект на община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП. Дата на получаване на решението за определяне на изпълнител и класиране на участниците - 25.08.2014 г.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Интернет адрес/и:

URL: http://www.elena.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.10.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор