Версия за печат

00601-2014-0004

BG-Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-524 от 01.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция "ОССИКИ", Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dolnamitropolia.bg/index.php?option=com_content&task=category§ionid=15&id=33&Itemid=57.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката е «Инженеринг за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” по проект "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия" съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга) и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове. В обхвата на поръчката се включват: А. Проектиране • Изготвяне на работен проект за обект „ Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включително изготвяне на инженерно-геоложки доклад; • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; • Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството. Б. Изпълнение на СМР Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Тръстеник с дължина около 33 645 м.; Изграждане на битова канализационна мрежа на гр. Тръстеник с дължина около 35 965 м.; Изграждане на дъждовна канализационна мрежа с дължина около 1 072 м.; Изграждане на около 1 088 бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) и 1 088 бр. сградни канализационни отклонения (СКО); Изграждане на около 22 бр. улични оттоци за отводняване на улиците; Изграждане на канализационна помпена станция (КПС) с параметри: Q = 56.0 l/s, H = 13.0 m, P = 24 kW, и обслужващ път; Изграждане на тласкател от ПС до съществуваща ревизионна шахта (РШ 1) с приблизителна дължина 73 м.; Изграждане на гравитачен участък от ПС до съществуващ колектор 270/171.2. с дължина 6 518 м.; В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация. Г. Изготвяне на екзекутивна документация на целия обект; Д. Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 и Разрешение за ползване; Е. Обучение на персонала и изготвяне на ръководство за експлоатация; Ж. Отстраняване на дефекти в Период за съобщаване и отстраняване на дефекти, включително контрол на експлоатацията на КПС. Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд (КФ) на ЕС чрез Оперативна Програма Околна Среда 2007-2013г. (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води. Към момента на публикуване на Обявлението и Решението за откриване на настоящата поръчка, Община Долна Митрополия е подала проектно предложение чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" пред Кохезионния фонд на ЕС. В следствие на това Община Долна Митрополия, обявява настоящата обществена поръчка, като към момента финансиране не е осигурено. Договорът по настоящата поръчка ще бъде скючен под условие, освен в случай, че към момента на сключването му, финансирането е вече осигурено.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 31650518.14 лв. и не са налице предпоставки за провеждане на състезателен диалог или процедури по договоряне, поради което, съгласно разпоредбите на чл. 16 ал. 8 на ЗОП, Община Долна Митрополия обявява открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Василева Цоновска
Длъжност: Кмет на община Долна Митрополия