Версия за печат

01605-2014-0039

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 38 от 30.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, ул."Иван Вазов" №3, За: инж. В.Трифонова; инж.О.Георгиева, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0889 221249, E-mail: bdz_passengers@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"; отдел "Безопасни условия на труд"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне с обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изработване и доставка на униформено облекло за персонал на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД съгласно "Технически характеристики за изработване на униформено облекло на работниците и служителите от "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, включително: - Непромокаема шуба с топла подвижна подплата - 1176 бр.; - Зимен костюм мъжки– сако с 2 бр. панталони - 1045 бр.; - Летен костюм мъжки– сако с 2 бр. панталони - 1045 бр.; - Зимен костюм дамски – сако с 2 бр. панталони и/или пола и панталон - 1082 бр.; - Летен костюм дамски – сако с 2 бр. панталони и/или панталон и пола - 1082 бр.; - Ризи /блузи/ мъжки и дамски с дълъг ръкав - 4254 бр.; - Ризи /блузи/ мъжки и дамски с къс ръкав - 4254 бр.; - Вратовръзка - 2090 бр.; - Шалче - 2164 бр.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП секторните възложители вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. В настоящия случай не са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без обявление, поради което обществената поръчка ще бъде възложена чрез процедура на договаряне с обявление. Възлагането на обществената поръчка чрез процедура на договаряне с обявление не крие юридически рискове, тъй като по този начин има възможност за водене на преговори и договаряне на клаузи по договора, включително и цени.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Георги Николов Георгиев
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД