Версия за печат

00589-2014-0022

BG-Перник:

РЕШЕНИЕ

Номер: 145 от 30.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Перник, пл."Св.Иван Рилски" №1А, За: инж.Росен Йорданов, Република България 2300, Перник, Тел.: 076 684298, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 684308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pernik.bg/obshhestveni-porchki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРНИК В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Перник в процеса на неговото изработване във фази Предварителен проект и Окончателен проект. Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство и съгласно предоставените от Възложителя Технически спецификации и Писмо с изх. № 08-00-147-(1) от 03.06.2014 г. на РИОСВ - Перник относно Заданието за изработване на Общия устройствен план на Община Перник.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

90721000

Описание:

Услуги по безопасност на околната среда

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 144 от 16.09.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 589-2014-22
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

623933

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности Изискуеми документи и информация:

Вместо:

Всяка оферта следва да съдържа: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП (Образец №7); 2.Доказателства за извършените услуги, включени в Списъка по т.1; 3.Списък на лицата - ключови експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка (Образец №8); 4.Професионални автобиографии на ключовите експерти (Образец №9), включени в Списъка по т.3; 5.Декларации за обстоятелствата по чл.16 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми от ключовите експерти (Образец №10), включени в Списъка по т.3; 6.Декларация за обстоятелствата по чл.16 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми от Ръководителя на колектива (Образец №11), посочен като такъв в Списъка по т.3; 7.Декларации за обстоятелствата по чл.31 ал.21 от ЗБР от ключовите експерти, ангажирани в изготвянето на Оценката за съвместимостта на ОУП на Община Перник с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл.31 ал.1 от ЗБР като част от Екологичната оценка на плана (Образец № 12), включени в Списъка по т.3 и ангажирани в изготвянето на Оценката по чл.31 ал.1 от ЗБР; 8.Декларации за ангажираност на ключовите експерти при изпълнението на поръчката (Образец №13), включени в Списъка по т.3; 9.Документи (заверени копия или оригинали), удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ключовите експерти, участващи при изпълнението на поръчката, както и изпълнението на другите минимални изисквания към експертите - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации, трудови книжки, осигурителни книжки, служебни книжки, препоръки, референции и други (по преценка на Участниците), за всички ключови експерти, включени в Списъка по т.3; 10.Копие от валиден сертификат или друг доказателствен документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на екологията или опазването на околната среда, или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 11.Копие от валиден сертификат или друг доказателствен документ за внедрена система за управление на околната среда сертифицирана по европейски стандарт ISO 14001:2004 или друга еквивалентна система, с обхват в областта на екологията или опазването на околната среда, или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостр. споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, описаните документи се представя само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Да се чете:

Всяка оферта следва да съдържа: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП (Образец №7); 2.Доказателства за извършените услуги, включени в Списъка по т.1; 3.Списък на лицата - ключови експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка (Образец №8); 4.Професионални автобиографии на ключовите експерти (Образец №9), включени в Списъка по т.3; 5.Декларации за обстоятелствата по чл.16 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми от ключовите експерти (Образец №10), включени в Списъка по т.3; 6.Декларация за обстоятелствата по чл.16 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми от Ръководителя на колектива (Образец №11), посочен като такъв в Списъка по т.3; 7.Декларации за обстоятелствата по чл.31 ал.21 от ЗБР от ключовите експерти, ангажирани в изготвянето на Оценката за съвместимостта на ОУП на Община Перник с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл.31 ал.1 от ЗБР като част от Екологичната оценка на плана (Образец № 12), включени в Списъка по т.3 и ангажирани в изготвянето на Оценката по чл.31 ал.1 от ЗБР; 8.Декларации за ангажираност на ключовите експерти при изпълнението на поръчката (Образец №13), включени в Списъка по т.3; 9.Документи (заверени копия или оригинали), удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ключовите експерти, участващи при изпълнението на поръчката, както и изпълнението на другите минимални изисквания към експертите - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации, трудови книжки, осигурителни книжки, служебни книжки, препоръки, референции и други (по преценка на Участниците), за всички ключови експерти, включени в Списъка по т.3; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, описаните документи се представя само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В случай, че Участникът доказва съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, Участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. По смисъла на чл.51а, ал.1 от ЗОП трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на Участника с тях.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности Минимални изисквания:

Вместо:

Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на поръчката и да са изпълнявали през посл.3 г. от датата на подаване на Офертата услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, т.е. изготвяне на Екологична оценка на план или програма, или ОВОС на инвестиционно предложение. Участниците трябва да разполагат с екип от лица - ключови експерти (КЕ), включващ най-малко сл.експерти с необходимата проф.квалификация и опит, отговарящи на съответните минимални изисквания, посочени за всеки един от тях: КЕ Ръководител колектив –висше образование, магистър; Участие в изготвянето на 2 Еколог.оценки на планове/програми/ОВОС на инвестиц.предложения, вкл.Р-тел колектив на 1 от тях; КЕ Климат и атмосферен въздух - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възможните въздействия от прилагане на план/програма/инвестиц.предложение (П/П/ИП) в/у Климата или атмосф.въздух; КЕ Растителност - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Растителността; КЕ Животински свят - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Животинския свят; КЕ Води - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Водите; КЕ Земи и почви - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Земята и почвите; КЕ Биологично разнообразие - висше образование, магистър по специалност в проф.направление "биолог.науки"; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у биолог.разнообразие; КЕ Ландшафт - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Ландшафта; КЕ Културно-историческо наследство (КИН) - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у КИН; КЕ Отпадъци –висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП, свързано с Отпадъците; КЕ Физични фактори –висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Физичните фактори; КЕ Хидрогеология и инженерна геология –висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Хидрогеол. или инженерногеол.процеси; КЕ Здравно - хигиенни фактори –висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Човешкото здраве. КЕ трябва да отговарят на изискванията на чл.16 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на еколог.оценка на планове и програми. Ръководител колектив ще бъде отговорен за изискванията на чл.16 ал.4 от същата Наредба. КЕ, ангажирани с изготвянето на Оценката за съвместимостта на ОУП с предмета и целите на опазване на защитените зони като част от Екол.оценка, трябва да отговарят на условията на чл.31 ал.21 от ЗБР. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един КЕ в Екипа. Участниците трябва да имат внедрени системи: за управление на качеството, сертифицирана по европ.стандарт ISO 9001:2008 или екв. и за управление на околната среда, сертифицирана по европ.стандарт ISO 14001:2004 или екв, с обхват в областта на екологията или опазването на околната среда, или екв. Ако участникът е Обединение, което не е юрид.лице, мин.изисквания трябва да бъдат изпълнени общо от обединението.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на поръчката, ако не отговаря на някое от посочените мин.изисквания

Да се чете:

Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на поръчката и да са изпълнявали през посл.3 г. от датата на подаване на Офертата услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, т.е. изготвяне на Екологична оценка на план или програма, или ОВОС на инвестиционно предложение. Участниците трябва да разполагат с екип от лица - ключови експерти (КЕ), включващ най-малко сл.експерти с необходимата проф.квалификация и опит, отговарящи на съответните минимални изисквания, посочени за всеки един от тях: КЕ Ръководител колектив –висше образование, магистър; Участие в изготвянето на 2 Еколог.оценки на планове/програми/ОВОС на инвестиц.предложения, вкл.Р-тел колектив на 1 от тях; КЕ Климат и атмосферен въздух - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възможните въздействия от прилагане на план/програма/инвестиц.предложение (П/П/ИП) в/у Климата или атмосф.въздух; КЕ Растителност - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Растителността; КЕ Животински свят - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Животинския свят; КЕ Води - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Водите; КЕ Земи и почви - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Земята и почвите; КЕ Биологично разнообразие - висше образование, магистър по специалност в проф.направление "биолог.науки"; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у биолог.разнообразие; КЕ Ландшафт - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Ландшафта; КЕ Културно-историческо наследство (КИН) - висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у КИН; КЕ Отпадъци –висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП, свързано с Отпадъците; КЕ Физични фактори –висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Физичните фактори; КЕ Хидрогеология и инженерна геология –висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Хидрогеол. или инженерногеол.процеси; КЕ Здравно - хигиенни фактори –висше образование, магистър; Участие в 1 разработка в област анализ/планиране/програмиране на възм.въздействия от прилагане на П/П/ИП в/у Човешкото здраве. КЕ трябва да отговарят на изискванията на чл.16 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на еколог.оценка на планове и програми. Ръководител колектив ще бъде отговорен за изискванията на чл.16 ал.4 от същата Наредба. КЕ, ангажирани с изготвянето на Оценката за съвместимостта на ОУП с предмета и целите на опазване на защитените зони като част от Екол.оценка, трябва да отговарят на условията на чл.31 ал.21 от ЗБР. Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един КЕ в Екипа на Участника, ако отговаря на посочените минимални изисквания за всеки един от тези КЕ. Ако участникът е Обединение, което не е юрид.лице, мин.изисквания трябва да бъдат изпълнени общо от обединението.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на поръчката, ако не отговаря на някое от посочените мин.изисквания. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица- посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
22/10/2014 16:30
Да се чете:
05/11/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
23/10/2014 10:00
Да се чете:
06/11/2014 10:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация

Вместо:
15/10/2014 16:30
Да се чете:
29/10/2014 16:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Илинка Миткова Никифорова
Длъжност: И.Д.Кмет на Община Перник, съгласно Заповед №1123/13.07.2012 г. на Кмета на Община Перник