00564-2014-0014

BG-Панагюрище: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Панагюрище, Република България, Област Пазарджик, гр. Панагюрище, пл. „20 април” № 13, За: Стоян Кеков- тел. за връзка 0357/60077, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Република България, Област Пазарджик, гр. Панагюрище, пл. „20 април” № 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: общ. Панагюрище
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

А). Предмет: Предмет на поръчката е: „Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище”. Б). Описание на предмета на поръчката Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по изграждането, текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление на мрежите и съоръженията за улично осветление в гр. Панагюрище и съставните селища на Община Панагюрище. Основните дейности, включени в предмета на поръчката са: - Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения; - Офериране и изграждане на нови трасета от мрежата за улично осветление; - Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично осветление; - Направа на съединителни муфи до 1 kV; - Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление; - Доставки и монтаж на нови осветителни тела за улично осветление; - Ремонт на осветителни тела; - Подмяна на осветители и осветителни тела за улично осветление; - Настройка на часовници за улично осветление; - Доставка и монтаж на часовници за улично осветление; - Въвеждане на инновации за часовници за улично осветление; - Ремонт на комутационна апаратура в касетки и електрически табла за улично осветление; - Извършване на текущ ремонт и профилактика на улично осветление; - Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на почивни и официални празнични дни; - Извършване на проучвателна дейност с цел възстановяване на съществуващи не работещи стари съоръжения за улично осветление и във връзка с изграждане на нови. – Други видове дейности свързани с изграждането и поддръжката на улично осветление (при необходимост и по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище”.

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 1500,00 лева без ДДС. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път по сметка на Община Панагюрище или да се представи под формата на банкова гаранция. Когато участникът избере да използва банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е посочено, че е за настоящата Общ. поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това се извършва с платежно нареждане, в което се посочва Обществената Поръчка, за която се представя гаранцията. Сумата се внася на името на Възложителя на следната сметка: IBAN: BG75RZBB91553320057007 ; BIC: RZBBBGSF, при „Райфайзенбанк България” ЕАД Клон Панагюрище, или в касата на общината. а.Възложителят освобождава гаранциите за участие: Отстранените кандидати или участници-срок 5 раб. дни след изтичането на срока за обж. на решението на възл. за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; Класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за общ. поръчка. За останалите кл. участници-в срок 5 раб. дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата - гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 раб. дни след изтичане на срока за обжалване на решението за пр. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. б. Възложителят задържа гаранцията за участие: до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. в. Възложителят усвоява гаранцията за участие, ако участникът: Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора за общ. поръчка без ДДС.Гаранцията може да се внесе по банков път или да се представи като банкова гаранция. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това се извършва с платежно нареждане, в което се посочва Общ. поръчка, за изпълнението на която се представя гаранцията. Сумата се внася на името на Възложителя по сметка: IBAN: BG75RZBB91553320057007; BIC: RZBBBGSF, при „Райфайзенбанк България” ЕАД-клон Панагюрище, или в касата на общината.Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания. Разходите по евентуалното усвояване на гаранциите са за сметка на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на цената се извършва на части, посредством авансово плащане и окончателно плащане, които се дължат, както следва: 1. Междинни плащания – те се извършват след приключване на текущия месец въз основа на представени фактури и съответните документи, удостоверяващи извършените видове дейности и работи. Междинните плащания се извършват на база действително извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ видове дейности и работи, остойностени по съответните единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след извършване на проверка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съответствие. Междинните плащания се осъществяват в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, след извършване на документална проверка и проверка на място по отношение на количеството, качеството и съответствието на извършените дейности и видове работи, удостоверено с приемането и подписването на документите от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощени негови представители. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените дейности и видове работи по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., съответното междинно плащане се извършва след отстраняването на несъответствията. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочва във фактурите, издадени във връзка с разходи по изпълнение на договора, освен задължителната информация и реквизити, съгласно Закона за счетоводството, и следните данни – предмета и номера на договора за възлагане на обществената поръчка. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – останалата част от стойността на договора, дължимо в срок от 14 дни след окончателното приемане на изпълнената услуга. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените по – горе срокове след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, която следва да задържа следната задължителна информация: В описателната им част следва да впише следният текст: „Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище”. Фактурите за междинни и окончателно плащане, задължително трябва да бъдат придружени с Приемно – предавателен протокол за приемане на извършените дейности.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I. Право на участие в обществената поръчка има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. II. Възложителят отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Изискванията се отнасят и за подизпълнителите, и за членовете на обединение. При подаване на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата с декларация. Декларират се и се доказва отсъствието на обстоятелствата, които изрично са посочени в настоящата тръжна документация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. III. Изискуеми документи и информация:1.Обр.1–Заявление за участие с Пр. 1–Списък на документите, съдържащи се в офертата.2.Обр.2- Адм. сведения.3.Обр.3–Рег. документи-към образеца се прилагат регистрационни документи на участника.4. Обр.4–Декларация чл. 47, ал. 9 ЗОП. 5. Обр.5-–Декларация чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП.6.Обр.6–Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка.7.Обр.7–Декларация за задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, свързани с нея.8.Обр.8–Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка.9.Обр.9–Декларация за съгласие от подизпълнител/и.10.Обр.10–Декларация за членове на обединението.11.Обр.11–Декларация за участието на подизпълнители, с Договори с подизпълнители.12..Обр.12–Гаранция за участие, с документ за внесена гаранция за участие.13.Обр.13–Пълномощно за подаване на оферта, с пълномощно.14.Обр.14–Създаване на обединение, със споразумение за създаване на обединение.15.Обр.15–Пълномощно от членовете на обединението, с пълномощни.16. Образец № 16 – Доказателства за изпълнение на изискванията за изпълнени сходни услуги.17. Образец № 17 – Декларация за техническото оборудване.18. Образец № 18 – Ключови експерти.19. Образец № 19 – Професионална автобиография.20. Образец № 20 - Внедрени сертификати за качество. 21. Образец № 21 – Декларация за приемане условията на проекта на договор.22.Обр.22–Техническо предложение, с приложими документи.23.Обр.23–Ценова оферта, с приложими документи. При участие на подизпълнители, изискванията ще се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, като независимо от дела на тяхното участие, ако вида на работата изисква вписване в регистър, то те следва да са вписани за този вид дейност. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се представят документи
Минимални изисквания: Няма такива изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи, с които се доказват: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 г., считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. 2. За Ключов експерт № 1, Ключов експерт № 2 и Ключов експерт № 3 документи, с които се доказват изискванията: вписването на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит в Професионалната автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата. 3. Списък-декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните 3 г., освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице. 4. Декларация по Образец, за тех. оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание, съответно доказано с документ за собственост или договор за наем/лизинг и др. за периода на поръчката. 5. Копия от сертификати или екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
Минимални изисквания: Технически изисквания: 1.Участникът следва през последните 3 г., считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да има изпълнена услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката. Под услуга в обхвата на поръчката следва да се разбира: тех. поддръжка и/или ремонтно-възстановителни работи и/или изграждане на мрежи и съоръженията за ул. осветление или други екв. услуги. 2. Участникът да разполага със следните експерти: - Кл. експерт № 1-1 бр. Ръководител. Изисквания: Висше образование,специалност „Електроинженер” или еквивалентна. Проф.опит най-малко 5 г. по специалността. Кл. експерт № 2-1 бр.-Тех.ръководител. Изисквания: Висше образование,специалност- „Електроинженер” или екв. или ср.образование, с 4 г. курс на обучение, специалност „Електротехник” или екв. Проф.опит най-малко 3 г.по специалността. - Кл. експерт 3 - 1 бр.-Кординатор по безопасност и здраве. Изисквания: Висше или средно образование. Проф.обучение за длъжностно лице по здраве и безопасност. Проф. опит: Най-малко 2 г.проф.опит специалист по здраве и безопасност на труда на строеж или екв. 3. Участникът трябва да има назначен на трудов или граждански договор най-малко следния персонал: 3 лица на длъжност "Машинист на автовишка" или екв.15 лица на длъжност „Електромонтьор” или екв., 4. Участникът трябва да разполага със следното тех. оборудване: 3бр. Автовишки,2 от които с мин. раб.вис.18 м. и 1 с раб. вис. мин.14м.; 1бр. Електроагрегат подвижен; 2бр. Автомобил лекотоварен с мин. товароподемност 1,0 т.; 1бр. Автокран с мин. раб. вис. 10 метра и товароподемност 1,5 т. 5. Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството:- ISO 9001:2008 и/или екв.;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Най-ниска цена; тежест: 60
Показател: Срок за реакция /отзоваване/ при получен сигнал за неработещо улично осветление на територията на град Панагюрище.; тежест: 20
Показател: Срок за реакция /отзоваване/ при получен сигнал за неработещо улично осветление на територията населените места /кметства/ в община Панагюрище.; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересуваните лица могат да получат документацията за участие на електронен адрес - www.panagyurishte.org- профил на купувача, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя – www.panagyurishte.org Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка по пощата или с куриер. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената за нейното отпечатване и размножаване е 10 /десет/ лева без ДДС. Цената на документацията се заплаща предварително в касата на Община Панагюрище или по банков по следната банкова сметка: Банка:" Райфайзен банк България" ЕАД IBAN: BG79RZBB91553120057000 BIC: RZBBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на Община Панагюрище,Област Пазарджик, гр. Панагюрище, Площад „ 20 април” № 13

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 дневен срок от узнаването решението на Възложителя, съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ