00564-2014-0014

BG-Панагюрище,:

РЕШЕНИЕ

Номер: 30 от 26.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Панагюрище, Република България, Област Пазарджик, гр. Панагюрище, пл. "20 април" № 13, За: Стоян Кеков - тел.0886071112, Република България 4500, Панагюрище,, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Република България, Област Пазарджик, гр. Панагюрище, пл. "20 април" № 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

А). Предмет: Предмет на поръчката е: „Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище”. Б). Описание на предмета на поръчката Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по изграждането, текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление на мрежите и съоръженията за улично осветление в гр. Панагюрище и съставните селища на Община Панагюрище. Основните дейности, включени в предмета на поръчката са: - Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения; - Офериране и изграждане на нови трасета от мрежата за улично осветление; - Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично осветление; - Направа на съединителни муфи до 1 kV; - Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление; - Доставки и монтаж на нови осветителни тела за улично осветление; - Ремонт на осветителни тела; - Подмяна на осветители и осветителни тела за улично осветление; - Настройка на часовници за улично осветление; - Доставка и монтаж на часовници за улично осветление; - Въвеждане на инновации за часовници за улично осветление; - Ремонт на комутационна апаратура в касетки и електрически табла за улично осветление; - Извършване на текущ ремонт и профилактика на улично осветление; - Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на почивни и официални празнични дни; - Извършване на проучвателна дейност с цел възстановяване на съществуващи не работещи стари съоръжения за улично осветление и във връзка с изграждане на нови. – Други видове дейности свързани с изграждането и поддръжката на улично осветление (при необходимост и по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ).

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ
Длъжност: Кмет на Община Панагюрище