Версия за печат

01026-2014-0011

BG-Искър: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Искър, област Плевен, община Искър, град Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Бистра Минковска, инж. Николина Горанова, Република България 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Място/места за контакт: Дирекции ОПИТО и СИРТСУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iskarbg.com.

Адрес на профила на купувача: http://iskarbg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Искър - В землищата на гр. Искър и с. Писарово.
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка има за цел да допринесе за развитието на интегриран селски туризъм на територията на община Искър, чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите на общината. При максимално запазване на съществуващите забележителности ще се осигури безопасен достъп на посетители в природните забележителности, ценните местообитания и екосистеми на територията на обекта с оглед развитие на интегриран и конкурентноспособен туристически продукт. Туристическата екопътека е разработена по маршрут гр. Искър - с. Писарово с обща дължина 6 320 м. и ширина 3 м. По цялото протежение на трасето ще се положи трошенокаменна настилка 25 см. за основа и 5 см. минералбетон. Инвестиционният проект предвижда цялостна планировка на територията на природната забележителност за изясняване на архитектурните, комуникационни и паркови елементи, както и оформление на начален и краен пунк на екопътеката. В началото и края се поставят информационни табели със схема на трасето, както и митове и легенди на местностите, през които преминава екопътеката. В средата на екопътеката стигаме до Общински център-местен бит и култура, където се разполага туристически заслон, в този участък е проектиран мост, който има налични бетонови устой. След преминаване на моста се обособява място за риболов и е предвиденопоставяне на беседка. По протежение на маршрута има още един дървен мост, за който са наложителни ремонтни дейности на дървените елементи. Проекта има цел да осигури условия за отдих в природосъобразна среда. За целта са разработени изцяло нови архитектурни елементи от естествени материали- дърво и камък.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейностите, които се предвиждат за изграждането на екопътеката, която е с дължина 6 320 м. и ширина 3 м, са следните: - Подравняване, изглаждане и трамбоване на площи - 18 945 м2; - Изкопни работи /натоварване на строителни отпадъци, извозване, разтоварване - 5 683,5 м3; - Изпълнение на основен пласт от несортиран едрозърнест материал с дебелина 25 см - 4 736,25 м3; - Направа минералбетон 5 см - 947,25 м3; - Озеленяване - Резидба храсти и издънки, почистване и подравняване, събиране, товарене, превоз, разтоварване - 18 945 м2. По маршрута на екопътеката ще се постави следното парково обзавеждане: 3 комплекта маси, с по две пейки, 2 самостоятелни пейки, 2 броя беседки, 2 броя заслони, 6 броя комплекти дървени маси с пейки по техническа спецификация, 2 броя информационни табели, 11 броя указателни табели, 16 броя пана, окачени в заслона, 6 броя кошчета за смет. Предвидено е в направените 2 (два) заслона да бъдат поставени информационните пана – 16 бр, на които ще има информация за митове и легенди на местностите, през които преминава екопътеката. Ремонт на дървен Мост 1 – Предвижда се съществуващия дървен мост да бъде ремонтиран, като за целта ще бъдат подменени 40 бр. напречни /за настилка/ и 10 бр. надлъжни дървени траверси. Възстановяване на дървен Мост 2 при общински център – В проектното решение се предвижда възстановяване на конструкцията на мост, като за целта се необходими 12 бр. дървени траверси /надлъжни/ и 60 бр. дървени траверси за настилка. Предвидено е още изграждане на предпазни парапети съгласно архитектурен детайл.

Прогнозна стойност без ДДС
332450.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

150


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата не се изисква - чл. 59 ал.5 т.2 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (Образец № 15.1 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума преведена по сметка на община Искър IBAN: BG09 TTBB 9400 3318 0086 08, BIC: TTBB BG 22, при банка: СЖ "Експресбанк” АД - гр. Плевен, пл.“Възраждане” № 1. В нареждането за плащане следва да бъде посочен следния текст: „Гаранция за изпълнение на ОП за СМР по проект № 15/313/00254/12.12.2013 г. на ПРСР”; Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Искър и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение превеждана по банков път следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.Когато избрания изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане под формата на банкова гарация по образец /Образец № 15.2 / или Запис на заповед /Образец 15.3/ в размер 50 % от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 15/313/00254 от 12.12.2013 г., сключен между Община Искър и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № I от 16.09.2014 год. към него. Начина на плащането ще се извършва по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е уреден в чл.3 на Договора за строително-монтажни работи: 1. Авансово плащане – 50 % от общата сума се заплащат след влизане в сила на договора за СМР и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за изплатения аванс под формата на банкова гаранция или запис на заповед. Последните се предоставят в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на получено известие/уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение от ДФЗ на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. а) Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя; б) Оригиналът на банковата гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след като той е извършил работа, равностойна на аванса и срещу подписан от Възложител, Изпълнител и Строителен надзор (или техни представители) тристранен протокол за приемане на работата на изпълнителя и съответно издадена фактура за стойността на извършената работа в срок до 10 работни дни от подписване на протокола. 2. Окончателно плащане – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на тристранен протокол, съгласно условията на договора за строителство за приемане на работата и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, получен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 2011 г. за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР и за тяхното възстановяане и получени средства за финансиране на разходи за ДДС от ДФЗ, но не повече от окончателно одобрените от ДФЗ разходи за изпълнение на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е данъчно задължено лице по този закон). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста: „Разходът е по договор за отпусната финансова помощ № 15/313/00254 от 12.12.2013 г. с ДФЗ”.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При подаване на оферта, ако участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор за обединение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: а) всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; б) всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; В договора за създаване на обединение/консорциум участниците задължително включват клаузи, определящи кои участници в него коя част от дейностите и в какъв обем ще изпълняват. Участниците в обединението/консорциума следва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е предложено за подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. а) и б. б) от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със СМР.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи по настоящата поръчка започва да тече след датата на влизане в сила на договора за строителство и откриване на Строителната площадка с Протокол образец 2а. Договора за СМР влиза в сила при получено одобрение от Държавен Фонд „Земеделие„ - Разплащателна агенция на настоящата проведена открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП. Възложителя – Община Искър е длъжен да уведоми писмено в 14 (четиринадесет) дневен срок (считано от датата на полученото одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция), избрания Изпълнител. Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 60 (шестдесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 150 (сто и петдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителя обръща внимание че дейностите, предмет на СМР следва да бъдат приключени и обекта да бъде въведен в експлоатация не по–късно от 15.07.2015 г. Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималния и по-дълъг от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: а) връчване лично срещу подпис, или б) по пощата или по куриер - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участник адрес; в) по ел. поща; г) факс. д) чрез комбинация от тези средства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата: ПЛИК №1 „Документи за подбор”:1)Оферта за участие и Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата;2)Справка-представ. на участника, включващо посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законод. на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. E-mail, за кореспонденция при провеждането на процедурата;2.1 Декл. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;3.При обединения–копие от договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението-и документ,подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;Когато участникът в процедура е чуждестр. физическо или юрид. лице или техни обединения, офертата се подава на бълг.език,документът по т.2 и 2.1 се представя в официален превод*4)Декл.,че участника е запознат с всички условия от значение за изпълнение на поръчката;5)Декл., че участника ще спазва всички условия, необх. за изпълнение на поръчката-по обр.;6)Декл. за приемане на условията в проекта на договора;7)Декл. за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;8)Документите посочени в Раздел ІІІ, т.2.2."Икономически и финансови възможности"-"Изискуеми документи и информация" от обявлението;9)Документите посочени в Раздел ІІІ,т.2.3."Технически възможности"-"Изискуеми документи и информация" от обявлението;10)Декл. за ангажираност на експерта;11)Декл. по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване на подизпълнители, в която се описват видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществ. поръчка, и предвидените подизпълнители; Избраният Изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, съгласно условията на чл.45а от ЗОП;12)Декл. от членовете на обединението за отговорност и ангажираност при изпълнение на поръчката;13)Декл. за спазването на изискванията за закрила на заетостта, вкл. мин. цена на труда и условията на труд; Органите, от които участниците могат да получат необх. информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБългария, са Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“;14)Декл. за оглед на обекта;15)Нотар. зав. пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участник не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно док. му за съд. регистр.). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. а) и б. б) от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със СМР. - ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – Техн. предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/за конфиденциалност/, както и се представя Описание на Технологичната последователност на СМР,Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка; - ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - Ценово предложение с приложени към него КСС - попълва се Приложение B1 от документацията за участие (на хартиен и електронен носител - CD). Към КСС се прилагат и анализи на единичните цени. * Официален превод е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие; Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в изискванията и указанията за подготовка на офертата.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да имат достъп до кредитна/и/ линия/и/ или наличен финансов ресурс в размер не по-малък от 158 000.00 (сто петдесет и осем хиляди) лева. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако на етап разглеждане съдържанието на Плик №1 "Документи за подбор" и след прилагане на разпоредбите на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП не представи съответните доказателства за покриване на горепосоченото минимално изисквание за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък за строителството, изпълнено, от участника през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), доказващи опит на участника в изпълнението на дейности за строителство на обекти, подобни (сходни) с предмета на поръчката. За дейностите, посочени от участника като дейности с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, задължително се извършва следното: а) посочват се публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) представят се удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) представят се копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка за строителството” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнената/изпълнените дейност/и по строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката. 2. Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съответстващ на вида на строежа – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват в съответстващ на вида на строежа. 3. Валиден Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват съответстващ на вида на строежа – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват съответстващ на вида на строежа. 4.Списък на експертния екип. В списъка участниците трябва да посочат за лицата, упоменати в минималните изисквания: придобитото образование, професионална квалификация и професионален опит по придобитата специалност въз основа на полученото образование.
Минимални изисквания: 1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът, да е изпълнил обект/и, подобен/и (сходни) с предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на настоящата процедура. Обекта/ите, предмет на настоящата поръчка, трябва да е/са завършен/и преди датата на подаване на офертата от участника. За "обекти, подобни (сходни) с предмета на настоящата поръчка" възложителят ще приема: изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътни трошенокаменни настилки. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за изпълнени обекти с предмет сходен с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло. 2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съответстващ на вида на строежа. 3. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват съответстващ на вида на строежа. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените валидни сертификати или еквивалентни, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строителство в поръчката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение (справка чл.25 ал.8 от ЗОП). 4.В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: -Технически ръководител (1 бр.) – Да има завършено Висше образование – Строителен инженер или еквивалентна и професионален опит от минимум 5 (пет) години като строителен инженер. -Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – Да притежава валидно удостоверение / сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти; -Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – Да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ; При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор на експертите се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложения нов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото заменя. Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако на етап разглеждане съдържанието на Плик №1 "Документи за подбор" и след прилагане на разпоредбите на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП не представи съответните доказателства за покриване на гореизброените минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка по т.1, т.2 и т.3.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 – Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: П2 – Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 40
Показател: П3- Предлагана цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 582212 от 27.01.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Искър, публикува в профила на купувача документацията за участие в процедурата и предоставя пълен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: www.iskarbg.com, раздел „Профил на купувача”. Желаещите да я получат могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Искър www.iskarbg.com, Раздел „Профил на купувача”: http://iskarbg.com/обществени-поръчки/. При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането. В този случай възложителят предоставя документацията срещу заплащане, което е в размер на 20 лв. с ДДС, след представяне на документ, че същата е платена. Документацията за участие може да се закупи и получи и в сградата на община Искър от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до 24.10.2014 г. на адрес: гр. Искър, община Искър, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, ст. 207. Сумата може да бъде внесена в касата на община Искър, Център за услуги и информация – І-ви етаж, гише № 2 или с платежен документ по следната банкова сметка на Общината: IBAN: BG93 TTBB 9400 8418 0085 91 вид плащане: 447000 BIC: TTBB BG22 при банка: СЖ „Експресбанк” АД, клон Плевен На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:00 часа, в сградата на Община Искър, град Искър, п.к. 5868, ул."Георги Димитров" № 38, етаж втори, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Искър. Същото важи и при отваряне на ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект "Туристическа екопътека „Тульово” – природа, сказания, легенди и съвременности” в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 15/313/00254 от 12.12.2013 г. сключен между Община Искър и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № I от 16.09.2014 г.

VI.3) Допълнителна информация

Ако при разглеждане на офертите от Възложителя бъдат установени елементи свързани с предлаганата цена, поставени извън плик 3, офертата ще бъде отхвърлена, а участникът който я е подал – отстранен от по-нататъшно участие по смисъла на чл. 69 ал. 1, т.4 от ЗОП.Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата! Приложение В1 към Ценовото предложение се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск) във формат „Exsel” или “xls”!. Хартиения и електронния носител трябва да бъдат с еднакви показатели!!!В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите посочени на хартиения носител. Участник, който не е представил Приложение В1, съгл. условията на настоящата поръчка, и/или не е представил Анализи на ед. цени ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако участник или член на обединение, или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Към отстраняване се пристъпва след като Комисията е приложила чл. 68, ал. 8 - 11 от ЗОП; Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата и участник: - който, не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП, а именно: - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгл. нац. закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; -е лишен от правото да извършва строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на жилищни и смесени сгради, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; -е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравосл. и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против труд. права на работниците; - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на проц.за възлагане на общ поръчки; -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; -за когото по реда на чл. 68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. Забележки:1. Участник, който не опише към своето Техническо предложение Технологичната последователност на строителството и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата! 2. Технически инвестиционен проект „Общински център – местен бит и култура, община Искър” с приложени КС, освен приложен към документацията за участие, също така е на разположение на участниците в настоящата процедура за преглед и запознаване с детайлите по него, всеки работен ден до изтичане на срока за закупуване на документацията за участие в сградата на общинска администрация на община Искър, гр. Искър, п.к. 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, тел.: 06516 2424, Факс: 06516 2196, лица за контакт: Бистра Минковска и инж. Николина Горанова.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 и т.4 и ал. 7 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ