Версия за печат

00362-2014-0001

BG-Брезово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 26.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Брезово, ул."Г. Димитров" 25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, РБългария 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba.brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация - Брезово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Фотоволтаична електроцентрала” в имот пл.№000828, землище гр.Брезово, община Брезово”, по проект: „Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане на фотоволтаична инсталация”, финансиран по Договор №16/321/00764/21.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярко 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007–2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 260 kWp в имот собственост на възложителя. Обектът е III категория съгласно издадено разрeшение за строеж и следва да бъде изпълнен съгласно одобрения инвестиционен проект с части: "Архитектура", "Геодезия", "Строителни конструкции", "Електро", ПБЗ и ПБ, техническите спецификации и проекта на договор за изпълнение на поръчката. Видовете и количествата СМР предмет на изпълнение са подробно посочени в количествената сметка към документацията за участие. Строителството трябва да бъда изпълнено при стриктно спазване на нормативните изисквания на ЗУТ и приложимите за този вид строителство поднормативни актове - наредби, правилници, инструкции.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Радньо Нанев Манолов
Длъжност: Кмет на Община Брезово