Версия за печат

00143-2014-0057

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Николай Динев, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 831700

Място/места за контакт: Отдел „Координация външни организации „

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://www.evn.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Евелин Христов, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 832235

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на ЕВН България Eлектроразпределение ЕАД
Код NUTS:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции Инструменти по обособена позиция 1 : 1.1.Акумулаторна бормашина/винтоверт (к-кт, включващ машина, куфар, два броя батерии min 1,3 Ah и зарядно) 1.1.1 Акумулаторна батерия Li-Ion min 1.3 Ah към позиция 1.1 1.1.2.Акумулаторна батерия LI-Ion min 3 Ah към позиция 1.1 1.1.3.Зарядно към позиция 1.1 1.2.Акумулаторен фенер джобен 1.3.Акумулаторен фенер голям с насочена светлина 1.4.Ръчна електрическа бормашина 1.5.Перфоратор 1.5.1. Бърз патронник до Ф13 към позиция 1.5 1.5.2. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф8мм към позиция 1.5 1.5.3. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф10мм към позиция 1.5 1.5.4. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф12мм към позиция 1.5 1.5.5. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф18мм към позиция 1.5 1.5.6. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф26мм към позиция 1.5 1.6. Ъглошлайф Ф125 1.7. Ъглошлайф Ф230 1.8. Електрически прав трион/ножовка 1.9. Пистолет за горещ въздух 1.10.Електрическа ножица за ламарина 1.11. Къртач електрически 1.11.1. Шило за къртач с дължина 180mm и SDS-Max опашка към позиция 1.11 1.11.2.Шило за къртач с дължина 250mm и SDS-Max опашка към позиция 1.11 1.11.3. Плосък секач за къртач с дължина 180mm, ширина 15mm и SDS-Max опашка към позиция 1.11 1.12. Инверторен електрожен 1.12.1. Маска за безопасно заваряване, предпазваща и ръката със сменяемо стъкло за заваряване към позиция 1.12 1.13. Ролетка – лазерна Инструменти по обособена позиция 2 : 2.1.Бензинов трион – малък 2.1.1. Шина към позиция 2.1 2.1.2.Верига със стъпка 3/8" към позиция 2.1 2.2. Бензинов трион – голям 2.2.1.Шина към позиция 2.2 2.2.2.Верига със стъпка 3/8" към позиция 2.2 2.3. Бензинов храсторез / тример 2.3.1.Шина към позиция 2.3 2.3.2. Верига със стъпка 1/4" към позиция 2.3 2.4. Бензинов свредел 2.4.1. Свредло за всички видове почва Ф200, L650 към позиция 2.4 Инструменти по обособена позиция 3 : 3.1. Клеща за рязане на кабел 3.2. Тресчотъчна ножица за кабел Ф50 3.3. Тресчотъчна ножица за кабел Ф60 3.4. Ръчно - хидравлична кербовка 6-300мм Инструменти по обособена позиция 4 : 4.1. Мобилен бензинов генератор 4.2. Бензинов генератор

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42652000, 42650000, 42660000

Описание:

Ръчни електромеханични инструменти
Ръчни пневматични инструменти или ръчни инструменти с двигател
Инструменти за меко и твърдо запояване и за заваряване, машини и оборудване за повърхностно закаляване и горещо шприцоване (метализиране)

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

.

Стойност, без да се включва ДДС
1400123 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

В случай на възникнала необходимост при Възложителя в периода на валидност на договора са възможни допълнителни доставки на изделия посочени в предмета на договора. Точните количества за доставка ще бъдат съобразени с конкретната необходимост на Възложителя, в момента когато такава е възникнала.

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата Възложителят определя гаранция за участие в процедурата – паричен депозит или банкова гаранция в размер на 500 лв. за обособена позиция 1, 250 лв. за обособена позиция 2, 300 лв. за обособена позиция 3 и съответно 200 лв. за обособена позиция 4, съгласно разпоредбите на Чл.59, ал.2 от ЗОП. В случай ,че участник представи неотменяема и безусловна банкова гаранция за участие, то срокът й трябва да е минимум 150 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на заявлението за участие, посочена в настоящото обявление. 2.Гаранция за изпълнение на договора Като гаранция за изпълнение, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, Изпълнителят представя на Възложителя банкова или депозитна гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция или паричен депозит, към момента на сключване на договора, и се отнася за времевия период до 30 календарни дни след изтичане на срока на действие на договора/вкл. гаранционния срок. В случай на представяне на депозитна/и гаранция/и, сумата следва да бъде преведена по следната банкова сметка ЗА ЕВН България Електроразпределение ЕАД Уникредит Булбанк АД IBAN BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC :UNCRBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (1) номера на процедурата на ЕВН България Електроразпределение ЕАД № 154-ЕВН-14-ХК-Д-З (2) типа гаранция –„гаранция за участие” или „гаранция за изпълнение” (3) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Със заявлението за участие следва да бъдат представени, следните документи: 2.1.1.Списък с пълно и коректно изброяване на приложените към него документи, подписан от Кандидата – отнася се за всяка от съответните обособени позиции, по които кандидатът кандидатства 2.1.2Подписани и подпечатани от участника: проекто-договор, ведно с търговски условия за Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях по обособени позиции , технически изисквания за Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях по обособени позиции , общи условия на закупуване на дружествата от групата на ЕВН и клауза за социална отговорност на дружествата от групата на ЕВН, приложения към проекто договор – отнася се за всички обособени позиции 2.1.3.Документ, удостоверяващ внесена гаранция за участие – отнася се за всяка от съответните обособени позиции, по които кандидатът кандидатства 2.1.4.Документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението се посочва представляващият обединението. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението, копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - отнася се за всички обособени позиции. 2.1.5.Декларация № 1 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, и ал 5 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по Чл.48 за чуждестранни физически и юридически лица) - отнася се за всички обособени позиции. 2.1.6.Декларация № 2 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП - отнася се за - отнася се за всички обособени позиции 2.1.7.Декларация № 3 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 и т.12 от ЗОП - отнася се за всички обособени позиции 2.1.8.Декларация № 4 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП - отнася се за всички обособени позиции 2.1.9.Декларация №5 от подизпълнител ( в случай, че е приложимо)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

2.3.1.Кандидатът трябва да разполага с признат опит в изпълнението на подобни с предмета на поръчката доставки, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства. Доказва се с предоставяне на списък на извършените през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. 2.3.2Кандидатът да е производител на предлаганите от него инструменти, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства, за което представя надлежно доказателство или да бъде оторизиран представител или дилър на производителя, за което също представя надлежно доказателство, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства. 2.3.3Предлаганите от кандидата инструменти трябва да отговарят изцяло на заложените в документ „Технически изисквания“, включително приложенията към него, изисквания – отнася се за съответната позиция, за която кандидатът кандидатства. Като доказателство за това кандидатът прилага попълнени, подписани и подпечатани документ „Технически изисквания“, включително съответните приложения към него, неразделни части от процедурната документация, придружени от подробно описание с техническите характеристики на предлаганите продукти, отнасящи се за за всички инструменти включени в съответната обособена позиция, както и съответните технически спецификации от производителя на предлаганите инструменти или алтернативен доказателствен материал, от който е видно изпълнението на горепосоченото изискване. 2.3.4 Кандидатът трябва да e в състояние да представи мостри на предлаганите от него инструменти, за обособената позиция, за която кандидатства, в рамките на до 14 дни след крайната дата на подаване на заявленията за участие. Мострите трябва да отговарят изцяло на заложените в документ „Технически изисквания“, включително приложенията към него, изисквания. Мострите се предоставят за оглед от страна на представители на Възложителя, след съгласуване на дата с кандидата. При огледа се съставя костативен протокол, относно съответствие на мострите с Техническите изисквания на Възложителя, който служи за доказателство за изпълнение, респективно неизпълнение на Техническите изисквания на Възложителя. 2.3.5.Кандидатът следва да разполага с минимум един оторизиран сервизен център в областен град на територията на EVN България ЕР ЕАД /Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол или Бургас/, който да е оторизиран от производителя на инструментите по съответната обособена позиция/и за извършване на гаранционно и следгаранционно обслужване на инструментите. Допуска се сервизната дейност да се извършва и от трети лица, с които кандидатът има сключен договор за подобен род услуги, или ще сключи договор, в случай на спечелване на поръчката, със срок на действие не по-кратък от срока на действие на договора за обществена поръчка, включително гаранционния срок на инструментите. Доказва се чрез прилагане на копие от съответната оторизация от производителя на инструментите, или на договор за подобен род услуги с трето лице, или на декларация от трето лице, притежаващо съответната оторизация от производителя на инструментите, с което кандидатът ще сключи договор за гаранционно и следгаранционно обслужване, в случай на спечелване на поръчката. 2.3.6.Кандидатът следва да предостави декларация за съответствие за всички стандарти, на които отговарят предлаганите от него инструменти по съответната обособената позиция/и, за която кандидатства. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие , която е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

№ 154-ЕВН-14-ХК-Д-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.10.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
27.10.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАД

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Условия за получаване на документацията за участие: Документацията е налична безплатно в профила на купувача http://www.evn.bg/Za-nas.aspx При условие, че кандидат желае да получи документацията на хартиен носител, то същата се заплаща на цена от 25,00 лв. без ДДС. Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 и BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан идентификационен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Инструменти по обособена позиция 1
1) Кратко описание

1.1.Акумулаторна бормашина/винтоверт (к-кт, включващ машина, куфар, два броя батерии min 1,3 Ah и зарядно) 1.1.1 Акумулаторна батерия Li-Ion min 1.3 Ah към позиция 1.1 1.1.2.Акумулаторна батерия LI-Ion min 3 Ah към позиция 1.1 1.1.3.Зарядно към позиция 1.1 1.2.Акумулаторен фенер джобен 1.3.Акумулаторен фенер голям с насочена светлина 1.4.Ръчна електрическа бормашина 1.5.Перфоратор 1.5.1. Бърз патронник до Ф13 към позиция 1.5 1.5.2. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф8мм към позиция 1.5 1.5.3. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф10мм към позиция 1.5 1.5.4. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф12мм към позиция 1.5 1.5.5. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф18мм към позиция 1.5 1.5.6. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф26мм към позиция 1.5 1.6. Ъглошлайф Ф125 1.7. Ъглошлайф Ф230 1.8. Електрически прав трион/ножовка 1.9. Пистолет за горещ въздух 1.10.Електрическа ножица за ламарина 1.11. Къртач електрически 1.11.1. Шило за къртач с дължина 180mm и SDS-Max опашка към позиция 1.11 1.11.2.Шило за къртач с дължина 250mm и SDS-Max опашка към позиция 1.11 1.11.3. Плосък секач за къртач с дължина 180mm, ширина 15mm и SDS-Max опашка към позиция 1.11 1.12. Инверторен електрожен 1.12.1. Маска за безопасно заваряване, предпазваща и ръката със сменяемо стъкло за заваряване към позиция 1.12 1.13. Ролетка – лазерна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42652000, 42660000

Описание:

Ръчни електромеханични инструменти
Инструменти за меко и твърдо запояване и за заваряване, машини и оборудване за повърхностно закаляване и горещо шприцоване (метализиране)

3) Количество или обем

Посочените по-долу количества са прогнозни. Реалните количества, които ще бъдат заявявани по договора, ще бъдат на база реално възникнали нужди на Възложителя. 1.1.Акумулаторна бормашина/винтоверт (к-кт, включващ машина, куфар, два броя батерии min 1,3 Ah и зарядно)-608 бр. 1.1.1 Акумулаторна батерия Li-Ion min 1.3 Ah към позиция 1.1 - 210 бр. 1.1.2.Акумулаторна батерия LI-Ion min 3 Ah към позиция 1.1 – 210 бр. 1.1.3.Зарядно към позиция 1.1 – 50 бр. 1.2.Акумулаторен фенер джобен - 1100 бр. 1.3.Акумулаторен фенер голям с насочена светлина – 950 бр. 1.4.Ръчна електрическа бормашина – 114 бр. 1.5.Перфоратор – 176 бр. 1.5.1. Бърз патронник до Ф13 към позиция 1.5 – 176 бр. 1.5.2. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф8мм към позиция 1.5 – 1100 бр. 1.5.3. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф10мм към позиция 1.5 – 1100 бр. 1.5.4. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф12мм към позиция 1.5 – 1100 бр. 1.5.5. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф18мм към позиция 1.5 – 150 бр. 1.5.6. Свредло за бетон /перфоратор/ - Ф26мм към позиция 1.5 – 150 бр. 1.6. Ъглошлайф Ф125 – 258 бр. 1.7. Ъглошлайф Ф230 – 106 бр. 1.8. Електрически прав трион/ножовка – 118 бр. 1.9. Пистолет за горещ въздух – 180 бр. 1.10.Електрическа ножица за ламарина – 90 бр. 1.11. Къртач електрически – 42 бр. 1.11.1. Шило за къртач с дължина 180mm и SDS-Max опашка към позиция 1.11 – 75 бр. 1.11.2.Шило за къртач с дължина 250mm и SDS-Max опашка към позиция 1.11 – 75 бр. 1.11.3. Плосък секач за къртач с дължина 180mm, ширина 15mm и SDS-Max опашка към позиция 1.11 – 75 бр. 1.12. Инверторен електрожен – 75 бр. 1.12.1. Маска за безопасно заваряване, предпазваща и ръката със сменяемо стъкло за заваряване към позиция 1.12 – 150 бр. 1.13. Ролетка – лазерна - 80 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
902568 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Инструменти по обособена позиция 2
1) Кратко описание

2.1.Бензинов трион – малък 2.1.1. Шина към позиция 2.1 2.1.2.Верига със стъпка 3/8" към позиция 2.1 2.2. Бензинов трион – голям 2.2.1.Шина към позиция 2.2 2.2.2.Верига със стъпка 3/8" към позиция 2.2 2.3. Бензинов храсторез / тример 2.3.1.Шина към позиция 2.3 2.3.2. Верига със стъпка 1/4" към позиция 2.3 2.4. Бензинов свредел 2.4.1. Свредло за всички видове почва Ф200, L650 към позиция 2.4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42650000

Описание:

Ръчни пневматични инструменти или ръчни инструменти с двигател

3) Количество или обем

Посочените по-долу количества са прогнозни. Реалните количества, които ще бъдат заявявани по договора, ще бъдат на база реално възникнали нужди на Възложителя. 2.1.Бензинов трион – малък – 60 бр. 2.1.1. Шина към позиция 2.1 – 50 бр. 2.1.2.Верига със стъпка 3/8" към позиция 2.1 – 50 бр. 2.2. Бензинов трион – голям – 24 бр. 2.2.1.Шина към позиция 2.2 – 20 бр. 2.2.2.Верига със стъпка 3/8" към позиция 2.2 – 20 бр. 2.3. Бензинов храсторез / тример – 75 бр. 2.3.1.Шина към позиция 2.3 – 50 бр. 2.3.2. Верига със стъпка 1/4" към позиция 2.3 – 50 бр. 2.4. Бензинов свредел – 40 бр. 2.4.1. Свредло за всички видове почва Ф200, L650 към позиция 2.4 – 40 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
171645 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Инструменти по обособена позиция 3
1) Кратко описание

3.1. Клеща за рязане на кабел 3.2. Тресчотъчна ножица за кабел Ф50 3.3. Тресчотъчна ножица за кабел Ф60 3.4. Ръчно - хидравлична кербовка 6-300мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

44512000

Описание:

Различни ръчни инструменти

3) Количество или обем

Посочените по-долу количества са прогнозни. Реалните количества, които ще бъдат заявявани по договора, ще бъдат на база реално възникнали нужди на Възложителя 3.1. Клеща за рязане на кабел – 195 бр. 3.2. Тресчотъчна ножица за кабел Ф50 – 117 бр. 3.3. Тресчотъчна ножица за кабел Ф60 – 39 бр. 3.4. Ръчно - хидравлична кербовка 6-300мм - 117 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
237510 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Инструменти по обособена позиция 4
1) Кратко описание

4.1. Мобилен бензинов генератор 4.2. Бензинов генератор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

31120000

Описание:

Генератори

3) Количество или обем

Посочените по-долу количества са прогнозни. Реалните количества, които ще бъдат заявявани по договора, ще бъдат на база реално възникнали нужди на Възложителя 4.1. Мобилен бензинов генератор - 22 бр. 4.2. Бензинов генератор – 15 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
88400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване