Версия за печат

01058-2014-0001

BG-Берковица: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение- Берковица ЕООД гр.Берковица, ул."Александровска" № 65, За: Даниела Михайлова Атанасова, Република България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88013, E-mail: mbal_berk@abv.bg, Факс: 0953 88006

Място/места за контакт: Даниела Михайлова Атанасова

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарства и медикаменти по техническа спецификация за нуждите на МБАЛ-Берковица

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Берковица, ул.Александровка №65
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на лекарства и медикаменти за нуждите на болницата. Предложенията се представят по отделните позиции на одобрената техническа спецификация и с ценови предложения, съгласно одобрените образци, приложени към документацията за участие

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

По техническа спецификация за 387 броя лекарства и медикаменти

Прогнозна стойност без ДДС
250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Банкова или парична гаранция за участие- 2500 лева Банкова или парична гаранция за изпълнение - 2% от стойността на договора за изпълнение

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Собствени приходи и приходи от РЗОК

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидатите да са български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, които отговарят на изискванията на чл.47 от ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в указанията за участие. Лекарствата и медикаментите се доставят чрез периодични доставки по изрична заявка на възложителя в срок до 24 часа от получаване на заявката. Качеството на доставените медикаменти следва да отговаря на българските или европейски стандарти за качество.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Копие от документ за регистрация в търговския регистър или посочване на ЕИК, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документ за самоличност, когато участикът е физическо лице. Документ за гаранция за участие в процедурата. Декларации по образци, описнани и одобрени от възложителя в указанията за участие и приложенията.
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на договорите за доставки на лекарства, медикаменти или лекарствени средства с посочени стойности на договорите, дата на сключване и дата на изпълнение и получатели на доставките. Към списъка се прилагат удостоверения, издадени от получателите на доставките или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър в който има публикувана информация за доставката. Справка - декларация за собствени или наети МПС. Към справката се прилагат заверени от участика копия на свидетелство за регистрация на МПС / големия талон /. Ако транспортните средства са наети или закупени на лизинг - се прилагат копия от договорите за наем или лизинг. Заверени копия на валидни разрешителни и лицензии за търтовия с лекарства. Участниците трябва да притежават опит в търговията и доставките на лекарства, като за последните три години да са изпълнени най-малко два договора за доставка на лекарства, медикаменти или лекарствени средства. Участниците в процедурата следва да притежават съответното разрешение за търговия на едро с лекарства и лекарствени средства. Участниците следва да разполагат с необходимите транспортни средства за изпълнение на доставките.
Минимални изисквания: Участниците, за последните три години, считано от датата за депозиране на офертите, или в зависимост от датата на която участикът е учреден или е започнал дейността си, да имат изпълнени най-малко два договора за доставка на лекарства, медикаменти или лекарствени средства. Участниците да разполагат минимум с три броя лекотоварни автомобили.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2014-09-26-01058

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.10.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

В касата на възложителя или по банков път по сметката на възложителя: Банка ОББ- АД клон Берковица, BIC UBBSBGSF, IBAN BG29UBBS72221010106619

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.10.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.10.2014 г.  Час: 14:00
Място

Кабинета на управителя на МБАЛ-Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68 ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица ЕООД, ул.Александровска № 65, Република България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88013, E-mail: mbal_berk@abv.bg, Факс: 0953 88006

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ