Версия за печат

01605-2014-0038

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3, За: инж. Павел Марков, Р България 1080, София, Тел.: 02 8907305 ; 0885 249322, E-mail: bdz@bdz.bg, Факс: 02 8907315

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонтни работи на пет обекта – железен път и съоръжения собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД" делима на 5 обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Р България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Ремонтни работи на пет обекта – железен път и съоръжения собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД" делима на 5 обособени позиции”: Обособена позиция № 1 - Обект: „Смяна на железопътна стрелка № 181 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190” - Локомотивно депо София; Обособена позиция № 2 - Обект: „Смяна на железопътна стрелка № 507 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190” - Локомотивно депо София, район София; Обособена позиция № 3 - Обект: „Комплект от строително монтажни работи на ревизионен канал в експлоатационен пункт Карлово” - Локомотивно депо Пловдив; Обособена позиция № 4 - Обект: „Ремонт на 8-ми коловоз в локомотивно депо Пловдив” - Локомотивно депо Пловдив; Обособена позиция № 5 - Обект: „Технически район Бургас – смяна на стрелкови части, релси и траверси и анкериране на трети коловоз” - Бургас.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
755220.54 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

50


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранциите за участие - Оригинал на банкова гаранция за участие (по образец Приложение № 8) или копие на документ за внесена гаранция под формата на парична сума внесена в сметката на Възложителя "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF – представя се по преценка на участника в една от двете форми със срок на валидност 150 (сто и петдесет) календарни дни след крайния срок за получаване на офертите. Гаранцията за участие представлява абсолютната сума от 7520,00 лева за цялата поръчка или съответно за всяка обособена позиция както следва: Обособена позиция № 1 - 570,00 лева; Обособена позиция № 2 - 580,00 лева; Обособена позиция № 3 - 510,00 лева; Обособена позиция № 4 – 720,00 лева; Обособена позиция № 5 – 5140,00 лева. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано – “Гаранция за участие в открита процедура по ЗОП” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на пет обекта – железен път собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД" делима на 5 обособени позиции” (посочва се обособената позиция). Участникът представя гаранция със съответната стойност в пълния й обем по отделно за съответната обособена позиция, за която участва. 2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал (по образец Приложение № 9) със срок на валидност 90 (деветдесет) дни след изпълнение на договора или парична сума, внесена по следната сметка на Възложителя - "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начина на плащане е регламентиран в документацията за участие, проекта на договора и офертата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато определеният за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът определен за изпълнител следва да представи при сключване на договора доказателство за сключена застраховка по чл. 171 от ЗУТ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Оферта за участие в процедурата може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и на предварително обявени условия на Възложителя в документацията за участие. Офертата задължително да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от участника или от изрично урълномощено от него лице. 2. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 3. Нотариално заверено пълномощно съдържащо всички данни за лицата (упълномощител и упълномощен), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 4. Декларации: 4.1 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 1; 4.2 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 2; 4.3 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 3; 4.4 Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 11; 4.5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Приложение № 13; 4.6 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Приложение № 12. Немогат да участват и задължително се отстраняват от процедурата, участници при наличието на обстоятелства по чл. 69, ал. 1 и/или чл. 47, ал. 1 и/или чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 2, се представя в официален превод, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника по чл. 50, ал. 1 или ал. 2 от ЗОП – документ по преценка на участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: - списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата еднакво или сходно с предмета на поръчката – посочва се регистър в който може да бъде намерена информацията или справка по образец на Приложение № 5 от документацията за участие съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП; - списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП по образец на Приложение № 16 от документацията за участие; - списък по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП по образец на Приложение № 17 от документацията зя участие; - удостоверение/препоръка за добро изпълнение от посочен в списъка Възложител, което да съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както дали е изпълнено в съответствие на нормативните изисквания. Удостоверението да съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: обща цена за изпълнение; тежест: 70
Показател: срок за изпълнение; тежест: 10
Показател: процент авансово плащане; тежест: 20
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.10.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или изрично упълномощени техни представители, за което се представя пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обект: „Смяна на железопътна стрелка № 181 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190” - Локомотивно депо София
1) Кратко описание

„Смяна на железопътна стрелка № 181 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
57542.74 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 50

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обект: „Смяна на железопътна стрелка № 507 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190” - Локомотивно депо София, район София
1) Кратко описание

„Смяна на железопътна стрелка № 507 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
58554.78 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 50

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обект: „Комплект от строително монтажни работи на ревизионен канал в експлоатационен пункт Карлово” - Локомотивно депо Пловдив
1) Кратко описание

„Комплект от строително монтажни работи на ревизионен канал в експлоатационен пункт Карлово”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
51679.54 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 50

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Обект: „Ремонт на 8-ми коловоз в локомотивно депо Пловдив” - Локомотивно депо Пловдив
1) Кратко описание

„Ремонт на 8-ми коловоз в локомотивно депо Пловдив”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
72913.68 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 50

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Обект: „Технически район Бургас – смяна на стрелкови части, релси и траверси и анкериране на трети коловоз” - Бургас
1) Кратко описание

„Технически район Бургас – смяна на стрелкови части, релси и траверси и анкериране на трети коловоз”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
514529.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 50