Версия за печат

01605-2014-0038

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 37 от 26.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3, За: инж. Павел Марков, Р България 1080, София, Тел.: 02 8907305 ; 0885 249322, E-mail: bdz@bdz.bg, Факс: 02 8907315

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Ремонтни работи на пет обекта – железен път и съоръжения собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД", делима на 5 обособени позиции” Обособена позиция № 1 - Обект: „Смяна на железопътна стрелка № 181 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190” - Локомотивно депо София; Обособена позиция № 2 - Обект: „Смяна на железопътна стрелка № 507 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190” - Локомотивно депо София, район София; Обособена позиция № 3 - Обект: „Комплект от строително монтажни работи на ревизионен канал в експлоатационен пункт Карлово” - Локомотивно депо Пловдив; Обособена позиция № 4 - Обект: „Ремонт на 8-ми коловоз в локомотивно депо Пловдив” - Локомотивно депо Пловдив; Обособена позиция № 5 - Обект: „Технически район Бургас – смяна на стрелкови части, релси и траверси и анкериране на трети коловоз” - Бургас.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД е възложител по смисъла на чл. 7, т. 5 от ЗОП и на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, Секторните Възложители възлагат обществени поръчки, чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление, когато не са налице условията за провеждане на процедури на договаряне без обявление. Изборът за открита процедура по ЗОП е предвид осигуряването на ефективност при разходването на средства, възможността за постигане на по-добри икономически резултати, както и принципите за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и изключване на каквито и да било съмнения за дискриминация.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Георги Николов Георгиев
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД