Версия за печат

01389-2014-0010

BG-Варна: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, За: Димитър Атанасов, Република България 1000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: "Градски транспорт" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com..

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна“, по обособени позиции Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на административната сграда и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна; Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък; Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Каско на МПС”, покриващ всички рискове, включително кражба върху балансовата им стойност; Обособена позиция № 4 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – съгласно чл. 249, т. 1 от КЗ Обособена позиция № 5 - Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документа от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД; Обособена позиция № 6 - Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък; Обособена позиция № 7 - Застраховка „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” по приложен списък; Обособена позиция № 8 – Застраховка „Злополука” на билетопродавачи на граждански договор, съгласно приложен списък;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Варна 9000, ул. “Тролейна” № 48
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна“, по обособени позиции Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на административната сграда и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна; Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък; Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Каско на МПС”, покриващ всички рискове, включително кражба върху балансовата им стойност; Обособена позиция № 4 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – съгласно чл. 249, т. 1 от КЗ Обособена позиция № 5 - Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документа от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД; Обособена позиция № 6 - Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък; Обособена позиция № 7 - Застраховка „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” по приложен списък; Обособена позиция № 8 – Застраховка „Злополука” на билетопродавачи на граждански договор, съгласно приложен списък;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000, 66512000, 66514110, 66515000

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховки "Заболяване"
Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За всички обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на настоящата поръчка общо за 8-те Обособени позиции е в размер на: 503 487.00 лв. без ДДС (петстотин и три хиляди четиристотин осемдесет и седем лева) с включен 2 % ДЗП, от които: - За Обособена позиция № 1 – 1 922 лв. (хиляда деветстотин двадесет и два лева) с включен 2 % ДЗП; - За Обособена позиция № 2 – 6 200 лв. (шест хиляди и двеста лева) с включен 2 % ДЗП; - За Обособена позиция № 3 – 380 144 лв. (триста и осемдесет хиляди сто четиридесет и четири лева) с включен 2 % ДЗП; - За Обособена позиция № 4 – 59 571 лв. (петдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и един лева) с включен 2 % ДЗП; - За Обособена позиция № 5 – 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) с включен 2 % ДЗП; - За Обособена позиция № 6 – 500 лв. (петстотин лева) с включен 2 % ДЗП; - За Обособена позиция № 7 – 9 500 лв. (девет хиляди и петстотин лева) с включен 2 % ДЗП; - За Обособена позиция № 8 – 650 лв. (шестстотин и петдесет лева) с включен 2 % ДЗП;

Стойност, без да се включва ДДС
503487 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

При наличие на условията на чл. 90, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗОП, Възложителят на настоящата обществена поръчка, може да възложи изпълнение на допълнителна поръчка от същия вид за всяка една от обособените позиции със същия Изпълнител, чрез процедура на договаряне.

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 2 от ЗОП, Участникът трябва да представи в офертата си гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляващ 1 % от прогнозната стойност на всяка една обособена позиция поотделно. В зависимост от това за коя/и обособени позиции участва гранците за участие са както следва: За обособена позиция 1 – 19 лв. (деветнадесет лева) с включен 2 % ДЗП; За обособена позиция 2 – 62 лв. (шестдесет и два лева) с включен 2 % ДЗП; За обособена позиция 3 – 3 801 лв. (три хиляди осемстотин и един лева) с включен 2 % ДЗП; За обособена позиция 4 – 595 лв. (петстотин деветдесет и пет лева) с включен 2 % ДЗП; За обособена позиция 5 – 450 лв. (четиристотин и петдесет лева) с включен 2 % ДЗП; За обособена позиция 6 – 5 лв. (пет лева) с включен 2 % ДЗП; За обособена позиция 7 – 95 лв. (деветдесет и пет лева) с включен 2 % ДЗП; За обособена позиция 8 – 6 лв. (шест лева) с включен 2 % ДЗП. Гаранцията за участие , представлява 1 % от прогнозните стойности за всяка една обособена позиция, които се представят под следните форми: парична сума или под формата на банкова гаранция, в касата на Възложителя и/или по следната банкова сметка: IBAN: BG91RZBB91551064189217;SWIFT BIC: RZBBBGSF ,Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД. Ако участникът избере гаранцията за участие да бъде представяна под формата на банкова гаранция, то тя трябва да съдържа всички реквизити от образец Приложение № 11 съгласно документацията за обществена поръчка. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата /180 дни от датата на представяне на офертата/ и че е за настоящата обществена поръчка. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка за „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна“, по обособени позиции – гаранция по ОП ..........................” Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, че гаранция е валидна 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата /180 дни от датата на представяне на офертата и че е за настоящата обществена поръчка. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност по всчка една обособена позиция с включен 2 % ДЗП. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG91RZBB91551064189217;SWIFT BIC: RZBBBGSF ,Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД Или се представи под формата на банкова гаранция по избор от страна на определеният за изпълнител на обществената поръчка, съдържаща всички реквизити от образец Приложение № 12, съгласно документацията за обществена поръчка. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след изтичане срока на договора.Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно клаузите на проекто договора.Отчитането ще става чрез издаване на индивидуални или групови застрахователни полици за съответния вид застраховка. Застрахователните премии по издадените полици ще бъдат заплащани на изпълнителя по банкова сметка, посочена от него.Възложителят ще заплаща сумите по издадените застрахователни полици на вноски при разсрочено плащане

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Право да участва в процедурата имат физически или юридически лица, както и техните обединения, които притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията по финансов надзор, валиден към момента на подаване на офертата и включващ в съдържанието си застраховките – предмет на настоящата обществена поръчка обхващащи обособените позиции – заверено копие. Застрахователи от друга държава, членка на ЕС следва да представят доказателства, че е изпълнена нотификационната процедура между компетентния в държавата по произход орган и КФН, както и да притежават документ от компетентния в държавата по произход орган, удостоверяващ правото на участника да извършва видовете застраховане, предмет на процедурата

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

ОФЕРТАТА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ /съгласно чл. 56 от ЗОП/:Съдържание на ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР": Оферта - Приложение № 1 .Списък на документите и информацията , съдържащи се в офертата, подписан от участника /представляващия - Приложение № 2;Представяне на участника - Приложение № 3 включващо:Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 4. Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП..Доказателства за икономическото и финансовото състояние – НЕ СЕ ИЗИСКВАТ!Доказателства за професионалната квалификация и техническите възможности на участника. Списък на услугите, които са еднакви илисходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по образец от тръжната документация, Приложение № 10, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.Доказателствата за извършената услуга се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията по финансов надзор, от който да е видно, че участника има право да сключва вида застраховка, в зависимост от това за коя позиция/ии участва, валиден към момента на подаване на офертата – заверено копие. Застрахователи от друга държава, членка на ЕС следва да представят доказателства, че е изпълнена нотификационната процедура между компетентния в държавата по произход орган и КФН, както и да притежават документ от компетентния в държавата по произход орган, удостоверяващ правото на участника да извършва видовете застраховане, предмет на процедурата.Декларация за приемане условията в проекта на договора - по Приложение № 5.Проект на договор – Приложение № 16.1 до 16.8.Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки - по Приложение № 6 .Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки - по Приложение № 7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - по Приложение № 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по Приложение № 9.Документ за внесена гаранция за участие в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция /оригинал/ или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие по поръчка № », като се посочва номера на Решението за откриване на процедурата и предмета на обществената поръчка, съгласно Приложение № 11.Съдържание на ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА-Техническо предложение (оригинал) - изготвя се, подписва се и се подпечатва по приложения към настоящата документация Приложение № 13.1 до 13.8 и Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки - по Приложение № 14. За улеснение на участниците, Техническо предложение по образец и декларацията се представя отделно за всяка една от обособените позиции, за които участника участва в отделен запечатан, непрозрачен плик.Съдържание на ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА":Ценово предложение (оригинал) - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения към настоящата документация Приложение № 15.1 до 15.8;Ценовото предложение на участника се представя отделно за всяка една от обособените позиции, за които участника участва в отделен запечатан, непрозрачен плик, като за ОП 1, 2, 3 и 4 в плика с цената се поставя и попълнено и съответното приложение!!!!!

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Доказателства за икономическото и финансовото състояние – НЕ СЕ ИЗИСКВАТ!

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък по образец от тръжната документаци на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по образец от тръжната документация, Приложение № 10, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.* Под услуги, сходни с предмета на настоящата процедура следва да се разбира: застрахователни услиги, включващи в своя обхват една и/или няколко от посочените дейности и/или еквивалентни. Доказателствата за извършената услуга се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията по финансов надзор, от който да е видно, че участника има право да сключва вида застраховка, в зависимост от това за коя позиция/ии участва, валиден към момента на подаване на офертата – заверено копие. Застрахователи от друга държава, членка на ЕС следва да представят доказателства, че е изпълнена нотификационната процедура между компетентния в държавата по произход орган и КФН, както и да притежават документ от компетентния в държавата по произход орган, удостоверяващ правото на участника да извършва видовете застраховане, предмет на процедурата

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В настоящата процедура може да участва лице, което отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности: Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие, следното минимално изискване: да е изпълнил поне една услуга, с предмет сходен с предмета на настоящата поръчката. Изискването се отнася за всяка една ОП отделно, тоест в зависимост от това за коя/колко обособени позиции участника участва следва да докаже поставеното минимално изискване на всяка една от ОП, за които участва и подава оферта.* Под услуги, сходни с предмета на настоящата процедура следва да се разбира: застрахователни услиги, включващи в своя обхват една и/или няколко от посочените дейности и/или еквивалентни.Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията по финансов надзор, от който да е видно, че участника има право да сключва вида застраховка, в зависимост от това за коя позиция/ии участва, валиден към момента на подаване на офертата – заверено копие. Застрахователи от друга държава, членка на ЕС следва да представят доказателства, че е изпълнена нотификационната процедура между компетентния в държавата по произход орган и КФН, както и да притежават документ от компетентния в държавата по произход орган, удостоверяващ правото на участника да извършва видовете застраховане, предмет на процедурата. Изискването за представяне на лиценз се отнася за всяка една ОП отделно, тоест в зависимост от това за коя/колко обособени позиции участника участва следва да докаже поставеното минимално изискване на всяка една от ОП, за които участва и подава оферта. *Забележка: В случай, че учатникът участва като обединение, което не е юридическо лице по смисъла на Тързовския закон, критериите за подбор се доказват от един или повече от участниците в него, като изискването по т. 2.2.2 се отнася изрично за всеки един от участниците в обединението! Съобразно изискането на чл. 49 от ЗОП!!!Учатникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи документите определени от въложителя за доказване на съответните възможности, участника представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятитя и други лица, независимо от правната връчка на кандидата или участника с тях.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания. Възложителят си запазва правото да проверява достоверността на представените от участника данни/информация.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Право да участват в процедурата имат физически или юридически лица, както и техните обединения, които притежават валиден лицен, издаден по чл.29 от Кодекса за застраховането за извършване на застрахователна дейност, включващ в съдържанието си застраховките предмет на обществената поръчка за съответните обособени позиции.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.10.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път или в брой в касата на "Градски транспорт" ЕАД Варна. Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер за негова сметка, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс или e-mail, с придружително писмо съдържащо данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията.Банковите реквизити на "Градски транспорт" ЕАД Варна са следните: Банка Райфайзенбанк, IBAN: BG91RZBB91551064189217 BIC: RZBB9155

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.11.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

URL: www.gtvarna.com..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Застраховка „Имущество” на административната сграда и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна;
1) Кратко описание

Застраховка „Имущество” на административната сграда и складови наличности по приложен опис – Приложение № 15 А, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна по балансова стойност на недвижимото имущество и складовите наличности, включващо рисковете: 1. Пожар /включително последици от гасенето на пожара /, експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; 2. Природни бедствия-буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнения, замръзване, падане на дървета и клони, ледени късове или снежни маси 3. Свличане или срутване на земни пластове; 4. Тежест от естествено натрупване на сняг или лед; 5. Измокряне в резултат авария на водопроводна, канализационна, отоплителна, паропроводна, спринклерна и климатична инсталации и включените към тях уреди; 6. Удар от ППС или животно, непринадлежащо на Застрахования или на лица, работещи при него, със застрахованото имущество; 7. Разходи за ограничаване на вредите от настъпило застрахователно събитие, преместване и съхранение на застрахованото имущество, отстраняване на развалини и останки. 8. Късо съединение и токов удар; 9. Злоумишлени действия на 3-ти лица /вандализъм/; 10. Злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия; 11. Стъкла и витрини - всички рискове, включително и счупване; 12. Кражба; 13. Земетресение. Забележка: Покритите рискове да са без прилагане на франшиз (самоучастие).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно списък Приложение към документацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1922 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък
1) Кратко описание

: Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък – Приложение № 15 Б, включваща следните рискове: 1. Пожар, включително умишлено предизвикан пожар; 2. Мълния (включително гръмотевични бури); 3. Експлозии; 4. Имплозия; 5. Падане на летателно тяло, негови части или паднали от него; 6. Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, свличане или срутване на земни маси; 7. Наводнение; 8. Земетресение; 9. Увреждане на имущество вследствие на удар от ППС; 10. Авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 11. Зломишлени действия от трети лица 12. Разноски за разчистване на развалини от застрахователно събитие. Забележка: Покритите рискове да са без прилагане на франшиз (самоучастие).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно списък Приложение към документацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна върху балансовата им стойност посочени и индивидуализирани в приложен списък
1) Кратко описание

Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна върху балансовата им стойност посочени и индивидуализирани в приложен списък – Приложение № 15 В – Застраховка „Каско на МПС”. Застрахователно покритие - Предложената застраховка трябва да бъде с минимално ниво на покритие следните рискове: - природни бедствия: пожар; буря (ураган); градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и/или ледено натрупване, вследствие на обилен снеговалеж; морски вълни; свличане или срутване на земни пластове; - авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения; - пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и работа на двигателя при престой; - случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС; - сблъсък или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата; - внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на Застрахования; - злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване; - увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние; - транспортни разходи за репатриране на МПС при необходимост след настъпило застрахователно събитие; - кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване (без мобилни телефони, радиостанции и други), части, връзки, агрегати и др.; - кражба на цяло МПС; - грабеж на цяло МПС. Териториална валидност - територията на Република България, Европейски съюз и трети страни от МСЗК. Срок на застраховката – застраховката се сключва за срок на 1 (една) година. За МПС, за които все още има действащи застрахователни полици - застраховки, застраховането ще стане след изтичане на съответните застрахователни полици. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат при условията и по реда на чл. 208 от Кодекса на за застраховането, по предложение на Застрахователя, но не повече от 30 (тридесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. Застрахователна сума и лимит на отговорност - застрахователната сума, която е и лимит на отговорност на Застрахователя към датата на настъпване на застрахователното събитие, е застрахователната сума на МПС съгласно Списъка на МПС, собственост на Възложителя, приложение към настоящата документация. Всеки участник в ценовите си предложения посочва крайната застрахователна сума, която е сбор от застрахователната премия и 2 (два) % данък върху нея за всяка позиция по отделно. Застрахователят приема да застрахова при условията посочени в офертата, както и при по – добри условия новопридобити МПС през 2014 година.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно списък Приложение към документацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
380144 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилиста” - съгласно чл. 249, т.1 от КЗ
1) Кратко описание

Застрахователно покритие – застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, Европейски съюз и трети страни от МСЗК. Изключения – съгласно посочените в чл. 268 от Кодекса за застраховането. Срок на застраховката – застраховката се сключва за срок от 1 (една) година. За МПС, за които все още има действащи застрахователни полици - застраховки, застраховането ще стане след изтичане на съответните застрахователни полици. Застрахователна премия - индивидуална застрахователна премия на автомобилите, собственост на “Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, за задължително ниво за всички МПС, предложена от Застрахователя на база минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането. Застрахователят приема да застрахова при условията посочени в офертата, както и при по – добри условия новопридобити МПС през 2014 година. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения – Застрахователното обезщетение е в размер на действително претърпените и доказани по размер вреди до уговорените в застрахователната полица застрахователни суми. Размерът на обезщетението се определя след извършване на оглед на увреденото имущество. Огледът се извършва от комисия, състояща се от представители на Застрахователя и Застрахования. Обезщетението за имуществени вреди не може да надвишава действителната стойност на увреденото имущество към деня на настъпване на застрахователното събитие. При смърт или при телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към Застрахователя на виновния водач или по съдебен ред при условията на Наредба № 24 от 08.03.2006 година за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди причинени на моторни превозни средства. Всеки участник в ценовите си предложения посочва крайната застрахователна сума, която е сбор от застрахователната премия и 2 (два) % данък върху нея за всяка позиция по отделно. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат при условията и по реда на чл. 208 от Кодекса на за застраховането, по предложение на Застрахователя, но не повече от 30 (тридесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно списък Прложение към документацията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
59571 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документи (билети, карти, легитимации и/или еквивалентни) от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД.
1) Кратко описание

Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документи (билети, карти, легитимации и/или еквивалентни) от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД. Приходите от продажба на превозни документи от Възложителя за 2013 г. е в размер на 13 377 882 лв. Прогнозна стойност за Обособена позиция № 5 е в размер на 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) с включен 2 % ДЗП. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат при условията и по реда на чл. 208 от Кодекса на за застраховането, по предложение на Застрахователя, но не повече от 30 (тридесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. Предложената застрахователна премия да е платима разсрочено на дванадесет равни вноски. Срок за изпълнение на застрахователния договор: 1 година от датата на подписване. Забележка: Покритите рискове да са без прилагане на франшиз (самоучастие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно условията посочени в тръжната докуменатция

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
45000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък
1) Кратко описание

Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък – Приложение № 15 В. Покрития – застраховката покрива събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост, настъпили вследствие на злополука, като застрахователното покритие се простира върху всички места в МПС-та на Възложителя, изрично посочени в приложен списък. Покрити рискове – обезщетения за лицата, намиращи се в МПС на Възложителя, за телесни увреждания, трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука и смърт. Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република България с възможност за разширено териториално покритие. Срок на застраховката – застраховката се сключва за срок на 1 (една) година. За застраховки, за които все още има действащи застрахователни полици, застраховането ще стане след изтичане на съответните Застрахователни полици. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения Процентът на трайна загуба на работоспособност се определя от компетентния орган, съгласно действащото българско законодателство. Застрахователната сума се изплаща на увреденото лице, а при смърт – на законните му наследници. Застрахователна сума и лимит на отговорност се изчислява на база 1000.00 лева за едно място. Застрахователят приема да застрахова при условията посочени в офертата, както и при по – добри условия новопридобити МПС през 2014 година.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно посоченото в тръжаната докуменатция

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Застраховка „Трудова злополука”, на 632 бр. работници и служители на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;
1) Кратко описание

Застраховка „Трудова злополука”, на 632 бр. работници и служители на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”; Покрити рискове - Задължителната застраховка „Трудова злополука да покрива следните рискове: - смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука; - трайно намалена работоспособност в следствие на трудова злополука; - временна неработоспособност в следствие на трудово злополука. Застрахователни обезщетения - При смърт на застраховано лице застрахователите изплащат обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена съгласно застрахователната сума при сключване на застрахователния договор. - При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността. - При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност: 1. над 10 до 30 календарни дни включително - 3 на сто; 2. над 30 до 60 календарни дни включително - 5 на сто; 3. над 60 до 120 календарни дни включително - 7 на сто; 4. над 121 календарни дни - 10 на сто. - Процентът на трайно намалена работоспособност се определя от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005; изм., бр. 96 от 2005 г.), в 3-месечен срок от постъпване на необходимите документи при тях. - Когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се отчита при определяне процента на трайно намалената работоспособност вследствие на злополуката. - В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност вследствие на трудова злополука и последваща трайно намалена работоспособност на застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимото застрахователно обезщетение или сума за трайно намалена работоспособност се намалява с размера на изплатеното обезщетение за временно намалена работоспособност. - В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност и/или трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука и последваща смърт на застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимото застрахователно обезщетение или сума за смърт се намалява с размера на изплатените обезщетения. Застрахователна сума (застрахователната стойност) – се определя съгласно Кодекса на застраховането, съобразно Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно посоченото в тръжаната докуменатция

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Застраховка „Злополука” на 157 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя;
1) Кратко описание

Застраховка „Злополука” на 157 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя; Застрахователна сума и лимит на отговорност се изчислява на база 1000.00 лева за едно лице. Покрити рискове - застраховка „Злополука“ да покрива следните рискове: - смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука; - временна неработоспособност в следствие на трудово злополука. Участникът избран за изпълнител на Обособена позиция № 8 в срок до 5 (пет) работни дни след получаване на поименен списък на билетопродавачите, следва да издаде отделна групова застрахователна полица за рискова застраховка „Злополука”. При промени в списъчния състав, Възложителя уведомява Изпълнителя в срок до 10-то число на месеца, като последния актуализира полицата и/или издава добавък.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно тръжната документация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
650 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12