Версия за печат

00962-2014-0001

BG-с.Якимово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якимово, ул."Европа" №8, За: Константин Владов, България 3640, с.Якимово, Тел.: 09742 9906, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9900

Място/места за контакт: Константин Владов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iakimovo.org.

Адрес на профила на купувача: www.iakimovo.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Якимово, област Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“. Строително-монтажните работи включват реконструкция на път от общинската пътна мрежа с дължина 11,003 км.За подобряване на общото състояние и носимоспособността на настилката , проектът предвижад да се положи върху цялата ширина 4 см плътен асфалтобетон и под него изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/ с минимална дебелина 3 см.При по-малки разлики се предвижда технологично фрезоване. На местата , където повредите са по-дълбоки от 4 см е предвидено дълбоко фрезоване и изравняване с неплътен асфалтобетон.За участъците , в които се предвижда подмяна на цялата настилка или ушириние на съществуващата е приета следната конструкция : - Плътен асфалтобетон тип А с Е= 1200 МРа-4см;-Неплътен асфалтобетон с Е=1000 МРа- 5 см; -Несортиран трошен камък – 35 см;Уширението е предвидено с минимална ширина 0,4 м с оглед възможното изпълнение. Пътят има следния профил – ленти за движение – 2х3 м. вкл. боята за маркировката , банкети – 2х1 м. Общо – 8м. За отводняването на пътя се предвиждат следните видове строителни работи : -Почистване и профилиране на 17 186 м. съществуващи необлицовани окопи.-Облицован с коритообразни стоманобетонови елементи ЕО- 1,5 – 100 окоп с дренаж Ф15 с обща дължина 1178 м в участъка от км 27+970 до км 28+575 отдясно , от км 27+970 до км 28+110 отляво , от км 28+150 до км 28+583 отляво.Отвеждането им става към реката в с.Комщица чрез допълнително предвидените 2 тръбни водостоци ф 80 при км 28+583,77 под двете странични улици. Локален ремонт на настилката се предвижда в участъците със сериозни пропадания където настилката е изцяло разрушена.За възстановяването и са предвидени следните работи: - разкъртване на съществуващата настилка;-валиране и уплътняване на земната основа до 95 % от максималната обемна плътност;-полагане на пълна конструкция настилка;Сигнализация и маркировка В съответствие с класа на пътя знаците са предвидени да се изработят от първи типоразмер от рефлектираща ламарина.Предвидена е маркировка от бяла боя с перли.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233000, 45233142

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“. Строително-монтажните работи включват реконструкция на път от общинската пътна мрежа с дължина 11,003 км.За подобряване на общото състояние и носимоспособността на настилката , проектът предвижад да се положи върху цялата ширина 4 см плътен асфалтобетон и под него изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/ с минимална дебелина 3 см.При по-малки разлики се предвижда технологично фрезоване. На местата , където повредите са по-дълбоки от 4 см е предвидено дълбоко фрезоване и изравняване с неплътен асфалтобетон.За участъците , в които се предвижда подмяна на цялата настилка или ушириние на съществуващата е приета следната конструкция : - Плътен асфалтобетон тип А с Е= 1200 МРа-4см;-Неплътен асфалтобетон с Е=1000 МРа- 5 см; -Несортиран трошен камък – 35 см;Уширението е предвидено с минимална ширина 0,4 м с оглед възможното изпълнение. Пътят има следния профил – ленти за движение – 2х3 м. вкл. боята за маркировката , банкети – 2х1 м. Общо – 8м. За отводняването на пътя се предвиждат следните видове строителни работи : -Почистване и профилиране на 17 186 м. съществуващи необлицовани окопи.-Облицован с коритообразни стоманобетонови елементи ЕО- 1,5 – 100 окоп с дренаж Ф15 с обща дължина 1178 м в участъка от км 27+970 до км 28+575 отдясно , от км 27+970 до км 28+110 отляво , от км 28+150 до км 28+583 отляво.Отвеждането им става към реката в с.Комщица чрез допълнително предвидените 2 тръбни водостоци ф 80 при км 28+583,77 под двете странични улици. Локален ремонт на настилката се предвижда в участъците със сериозни пропадания където настилката е изцяло разрушена.За възстановяването и са предвидени следните работи: - разкъртване на съществуващата настилка;-валиране и уплътняване на земната основа до 95 % от максималната обемна плътност;-полагане на пълна конструкция настилка;Сигнализация и маркировка В съответствие с класа на пътя знаците са предвидени да се изработят от първи типоразмер от рефлектираща ламарина.Предвидена е маркировка от бяла боя с перли.

Прогнозна стойност без ДДС
4102700.24 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 41 000 лв./Четиридесет и една хиляди лева/ .Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участниците в процедурата избират сами формата на гаранцията за участие. Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена по Образец №18 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Община Якимово , със срок на валидност 180 дни, считано от датата определена като краен срок за получаване на офертите и и че е за настоящата обществена поръчка като задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе под формата на парична сума по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Определеният изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Когато участникът определен за изпълнител на поръчката избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на парична сума по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Якимово: IBAN BG46UBBS80023300126931 ,BIG UBBSBGSF, ОББ Монтанa Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или оригинал на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Якимово, изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция за изпълнение на договора трябва да бъде със срок на валидност шестдесет календарни дни след изтичане на срока на договора за обществена поръчка.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде издадена по Образец № 19 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя. Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Якимово: Б IBAN BG46UBBS80023300126931 ,BIG UBBSBGSF, ОББ Монтанa,като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“ или в касата на Община Якимово – с.Якимово,ул.”Европа” № 8. Задържането, усвояването и свобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП, а гаран. за изпълн. по реда на чл.63,ал.1.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Схема на плащане:1. Авансовото плащане в размер на 50% (Петдесет процента) от стойността на строително-монтажните работи се извършва до 15 (петнадесет) календарни дни, след представяне на фактура за авансово плащане от страна на изпълнителя в оригинал . 2. Окончателното плащане в размер на 50% (Петдесет процента) от стойността на на строително-монтажните работи, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване от страна на Възложителя на оторизационно писмо за одобрение на заявката за окончателно плащане по Договор № 25/321/01559/10.12.2013 и след подписване на Акт образец 15, представяне на окончателен доклад за извършените СМР , одобрен протокол за действително извършени строително-монтажни работи / Акт 19/ и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне аванса.Плащанията се извършват по банков път по банкова сметка посочена от изпълнителя.Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на представена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Фактурата за извършване на плащане да се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и изрично се посочва номера и датата на договора , както и предметът на поръчката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните административни изисквания, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП):Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.Участникът да не е лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, строителство, съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс , свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.Участникът да не е обявен в несъстоятелност; Участникът да не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.Участникът да няма задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязла в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата , в която участникът е установен. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност;Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; Участникът да не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;Дейността на участника да не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;Когато участниците са юридически лица, посочените по-горе обстоятелства се декларират, както следва: 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6.при едноличен търговец- за физическото лице-търговец. 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника. В случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Участникът да няма лица от посочените в чл.47, ал.4 от ЗОП, които да са свързани лица свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.В случай, че Участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания се отнасят за всеки един член на обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ПЛИК №1 “Документи за подбор”: - Списък на докум.и информация,съставл.офертата,подписан от у-ка Образец № 1; Админист.сведения - Образец № 2;Декл.за запозн.с у-вията на общест. поръчка и докум-та за участие в процед. Образец №3; Декл.за спазване на у-вията за участие в процед. – Образец № 4 Декл. за прием. на у-вията в проекта на дог-р –Образец №17;Декл. по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП –Обр.№ 15.В случай, че у-кът е обедин.,коет не е ЮЛ, декл.се предст. От участн.които ще изпъл.д-сти , свърз.със строит. ; Регистра.документи:Посочване на ЕИК, съгл. чл. 23 от З-на за търг. БУЛСТАТ и/или др.идентификац.инф-я , за чужд.ЮЛ еквивал.докум.на удостов.за актуал.състояние,изд.от съдеб.или админ.о-н от държ.в която са установени в превод; Копие на докум. за регист-я на чужд. ЮЛ, съобразно национ.му зак-во или еквивал. Док-т на съдеб.или админ. орган, изд. от държ., в която е устан., като докум. бъде преведен на бълг. Ез. в офиц. превод по смисъла на § 1, т. 16а от ЗОП;Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; копие на договора за създаване на обединение , а когато в д-ра не е посочено лице,коет предст.у-ците в обедин.и документ подписан от лицата в обединението,, в к-то се посочва представл-я; Документ за внесена гаранция за участие; Декл. по чл.47,ал.9 от ЗОП – Обр. № 5; Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура;Декл. за участието или неучастието на подизпълнители –Обр.№ 12, с посочване на видовете работи,които ще се предложат на подизпълн. и съответств. на тези раоти дял в проценти от стойността на обществената поръчка.; Декл. за съгласие за участие като подизпълнител – Обр.№ 13 Декл.от член на обединение- Обр.№14 , че вс.член. са отг.заедно и поотделно, по з-н за изпъл. на догов.,представ.обедин.член е упълн.да задълж. Получ. У-ния за и от името на вс.член на обедин.,изпъл. на дог-ра, включ. Плащан., са отгов. на представл.,вс.член. на обед. са задъл. да остан.в него за целия п-д на изпъл. на договора.ПЛИК №2 “Предл. за изпъл. на поръчката” - „Техн. Предл. за изпълн. на поръчката”- Обр. №20 и прилож.. ПЛИК №3 “Предлагана цена“- обр. № 21 „Ценово предложение” и приложения към него.Регистрация в ЦПРС , втора група , трета категория.Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на СМР, следва да има регистрация в ЦПРС, съгласно ЗКС за изпълнение на строежи от втора гр., трета катег., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице – еквив. документ или декл-я от компет.органи съгл. Национал.му закон за вписването на лицето в съответен профес. Рег-р на държавата, в която е установен., придружен с превод на български език.Участникът следва да има сключена валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Същата трябва да е валидна минимум срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категориите строежи на обектите на поръчката. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата,където е установен/ регистриран участника
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а) Заверени от участника копия на годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, офомени съгласно Закона за счетоводството, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен , с изключение на случаите , когато участникът е представил ЕИК и годишните финансови отчети са публикувани и видими в Търговски регистър или удостоверение от банка.
Минимални изисквания: а) Участникът /сумарно обединението/ трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер на 500 000 лв. /Петстотин хиляди лева/. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията си за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече лица. В тези случаи освен документите , определени от възложителя за доказване на съответните възможности , участникът представя и доказателства , че при изпълнение на обществената поръчкаще има на разположение ресурсите на третите лица. При участие на обединения , които не са юридически лица , доказателствата за икономически възможности се представят само за участниците , чре които обединението доказва съответствие с критериите за подбор.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък на строителството , изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата , еднакво или сходно с предмета на поръчката - Образец № 6; Забележка - Под строителтво , сходно с предмета на поръчката , следва да се разбира: изпълнение на СМР или СРР - рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) на пътища от общинска и/или републиканска пътна мрежа. При подготовката на офертите си, Участниците трябва да съобразят следното: в списъка с изпълнени договори следва да бъдат посочени и вписани само най-важните строителни обекти, сходни с предмета на поръчката (в съответствие с дадената в предходния абзац дефиниция), които в съвкупност покриват минималните изисквания на Възложителя. За всеки, посочен в списъка договор следва да има приложени доказателства, удостоверяващи верността на отразените в списъка данни, а именно - Удостоверение за добро изпълнение , които съдържат стойността,датата, на която е прилючило изпълнението, мястото, и вида обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт. - Заверени копия на документи , удостоверяващи изпълнението , вида и обема на изпълнение , а именно - разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, констативен акт обр. 15, протокол обр. 16, както и, но не само: акт обр. 19 и др. б) Списък на инженерно-техническия състав , който ще участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 7). Към списъка се прилагат Автобиографии на експертите (Образец №8), декларации за наличност и ангажираност (Образец №9),и декларация по Закона за защита на личните данни (Образец №10). в) Справка - декларация за техническото оборудване и механизация (Образец № 11), с което разполага участника / собствено или наето/ , придружена със съответните документи, доказващи, че участникът разполага с необходимото оборудване - копие от извлечение от инвентарната книга или друг документ, удостоверяващ собственост върху активите и/или договор за наем, лизинг , предварителен договор , договор под условие и други еквивалентни за период, покриващ срока на изпълнение на поръчката. При положение, че МПС и верижната техника са собственост на участника, следва да се представи и талон за регистрация на същите. г) Заверено от участника копие на регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, трета категория и талон към него.За чуждестранните участници - физически или юридически лица , същите трябва да докажат регистрация в еквивалентен професионален регистър , в държавата в която е установен , или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. д) Заверени от участника копия на следните сертификати: - ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство) или еквивалент; - ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката (строителство) или еквивалент;
Минимални изисквания: а) Участ. следва да докаже, че през предх. 5 кален.год, счит. до датата на подаване на офертата, има успешно изпъл.стр-во, еднакво или сход. с предм. на обществ.поръчка.б) Всеки уч-к тр. да предл. Инж.-техн.състав, притеж.необх. профес.квал-я и опит, съответст. на специф.на общ. поръчка, пряко ангажиран за изпълн. на строител., а именно:Рък-л обект-да има придобита образов.-квалиф. степен „магистър”, със специал., намираща приложение в едно или повече от следните профес.направ-я: пътно или трансп. Строит-во, или еквивал. Специал. (за чуждест.експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специал.);има минимум 5 г. профес. стаж по придобитата специал.;има мин.3г. опит като рък-л на екип/обект и/или техн.р-л при изпълн.на мин.на 1обект, сходен с предмета на поръчката.Технич. рък-л на обекта: да има придобита профес. Квал-я, отговаряща на изискв. на чл. 163а, ал.2, във връзка с чл.163а, ал.4, изр. първо от ЗУТ; има мин. 5 г.профес. стаж по специал.; има опит като техн. Рък-л при изпълнението на мин.на 1 обект, сходен с предмета на поръчката.Инженер „Пътно/транспортно строителство“, който да отгов. на следните миним. изисквания на Възл-ля: има придоб. образоват.-квалиф. степен „бакалавър” или „магистър” в специал. намираща приложение в едно или повече от следните профес. Направ-я: пътностроит-во, или трансп. Строит-во, или еквивал. Специал.(за чуждест. експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специал.);има мин. 5 г. профес. стаж по специал.;има опит като инженер в екип по изпълнение на мин. един инфрастр.проект.Координатор/специалист по безопасност и здраве – да има придобита профес. Квалиф., отговаряща на изискв. на чл. 163 а, ал. 2 от ЗУТ, има най-малко 3 г. профес. опит в област.на безопасност.и здравето при работа;притеж. валидно удост-е за „Коорд-р по безопас. и здраве в строит-то” или „Специал. по безопасн. и здраве“ или еквивалентен документ. Отг-к по кон-ла на кач-вото: има придоб. Профес. Квал-я, отговаряща на изискв.на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ има придобит мин. 3 г.профес. опит по упражн. Кон-л на кач-вото при изпълн. на строит-во;притежава валиден към датата на подав. на офертата сертификат за преминат курс за кон-л на кач-то и/или документ, удостовер., че лицето заема длъжност и/или са му възложени функ-и на отгов-к по кон-ла на кач-то.Участ. трябва да има внедрена сис-ма за управл. на кач-то по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предмет обхват в област. на строит-то,трябва да има разраб. и внедр. Интег. Сист-ма за управл. на околна среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или еквивалент, с предметен обхват в област.на строит-то.Възлож.приема еквив.сертиф.,изд.от о-ни в др.д-ви членки,др.доказ.а мерки за осигур.нак-во и опазв.окол.среда.У-ът тр. да докаже, че разпол. с необх. Собст. или наето миним. Строит. Оборуд., трансп.средства и мех-я за изпъл. на дейн.от предмета на поръчката, в което число мин.Багер – 2 Чел. товарач -2 ;Самосвал - 4 Автокран - 1 Булдозер - 1.;Ръч. трамбовка – 2 Мини челен товарач – 1 бр.;Мини багер – 1;Машина за рязане на асфалт – 2 бр.;Валяк до 3 т. – 1 Ел. агрегат – 2Гудронатор – 1;Асфалтополагаща машина-1 Уч-кът може да докаж. Съответст. си с изискв. си за тех.възмож.с възможностите на едно или повече лица. В тези случаи освен докум., опред. от възлож. за доказ. на съответ. Възмож. , уч-кът предст. и доказат. , че при изпълн. на общест. поръчкаще има на разполож. Ресурс. на 3те лица. При участие на обедин., които не са ЮЛ, доказ. за техн. Възмож. се предст. само за участн-те , чре които обедин. Док-ва съответ.с критер. за подбор.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка -Т , Показатели-ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ И Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА; тежест: 50
Показател: Финансова оценка-Ф; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.11.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят е длъжен да предостави Документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането съгласно чл. 28, ал. 7 от ЗОП. Предоставянето или изпращането на Документацията става за сметка на лицето, след получаване на искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за заплащане на Документацията или вносна бележка в размер на 10 /Десет/ лева. Сумата от 10 лв. следва да бъде внесена в касата на община Якимово или по банков път на следната сметка на община Якимово : Банка: ОББ клон Монтана IBAN: BG44UBBS80023106054702 Код за вид плащане: 447000 BIС: UBBSBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.11.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

Община Якимово

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, с нотаиално заверено пълномощно, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата , в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по Проект № 25/321/01500, Договор № 25/321/01500/10.12.2013 година за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селски райони за периода 2007-2013 (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Якимово, ул."Европа"№8, България 3640, с.Якимово, Тел.: 09742 9906, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9900

Интернет адрес/и:

URL: www.iakimovo.org.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ