Версия за печат

00962-2014-0001

BG-с. Якимово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 24.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Якимово, ул."Европа" № 8, За: Константин Владов, България 3640, с. Якимово, Тел.: 09742 9906, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9900

Място/места за контакт: Константин Владов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iakimovo.org.

Адрес на профила на купувача: www.iakimovo.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“. Строително-монтажните работи включват реконструкция на път от общинската пътна мрежа с дължина 11,003 км.За подобряване на общото състояние и носимоспособността на настилката , проектът предвижад да се положи върху цялата ширина 4 см плътен асфалтобетон и под него изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон /биндер/ с минимална дебелина 3 см.При по-малки разлики се предвижда технологично фрезоване. На местата , където повредите са по-дълбоки от 4 см е предвидено дълбоко фрезоване и изравняване с неплътен асфалтобетон.За участъците , в които се предвижда подмяна на цялата настилка или ушириние на съществуващата е приета следната конструкция : - Плътен асфалтобетон тип А с Е= 1200 МРа-4см;-Неплътен асфалтобетон с Е=1000 МРа- 5 см; -Несортиран трошен камък – 35 см;Уширението е предвидено с минимална ширина 0,4 м с оглед възможното изпълнение. Пътят има следния профил – ленти за движение – 2х3 м. вкл. боята за маркировката , банкети – 2х1 м. Общо – 8м. За отводняването на пътя се предвиждат следните видове строителни работи : -Почистване и профилиране на 17 186 м. съществуващи необлицовани окопи.-Облицован с коритообразни стоманобетонови елементи ЕО- 1,5 – 100 окоп с дренаж Ф15 с обща дължина 1178 м в участъка от км 27+970 до км 28+575 отдясно , от км 27+970 до км 28+110 отляво , от км 28+150 до км 28+583 отляво.Отвеждането им става към реката в с.Комщица чрез допълнително предвидените 2 тръбни водостоци ф 80 при км 28+583,77 под двете странични улици. Локален ремонт на настилката се предвижда в участъците със сериозни пропадания където настилката е изцяло разрушена.За възстановяването и са предвидени следните работи: - разкъртване на съществуващата настилка;-валиране и уплътняване на земната основа до 95 % от максималната обемна плътност;-полагане на пълна конструкция настилка;Сигнализация и маркировка В съответствие с класа на пътя знаците са предвидени да се изработят от първи типоразмер от рефлектираща ламарина.Предвидена е маркировка от бяла боя с перли.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: javascript:openURL('http://www.cpc.bg').

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Миланов Георгиев
Длъжност: кмет на община Якимово