Версия за печат

04785-2014-0001

BG-с.Долна Студена: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 117078360

"НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1923", с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, ул. „Хан Аспарух” № 20, За: Даринка Генова Петкова, България 7123, с.Долна Студена, Тел.: 0878 122961, E-mail: digon@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

Електронен достъп до информация: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Строително монтажни работи в изпълнение на проект по договор № 18/321/01458 от 11.12.2013г. с предмет „Ремонт на сграда на читалище „Пробуда -1923”-с.Долна Студена , Община Ценово

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
с.Долна Студена , община Ценово,ул. „Хан Аспарух” № 20
Код NUTS: BG32
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предвижда се строително осъществяване на ремонтни дейности на сграда , предназначена за читалище , находяща се в центъра на с.Долна Студена , Община Ценово . Сградата се състои композиционно от 2 блока: основен, включващ входна част, фоайе, салон със сцена, балкон и прожекционна стая; допълнителен блок(от изток)- гримьорни и съблекални и санитарно помещение Читалището е двуетажно без сутерен. Построено е в началото на 60-те години на миналия век. Предвижда се ,чрез подробно описаните СМР в одобрения инвестиционен проект , неразделна част от документацията , да се осъществят частични промени и подобрения на сградата , да се осигури по-функционална и съвременна среда, както и достъп на хора с увреждания, съгласно Наредба №6.Предвидени са мероприятия и материали, които да пригодят обекта към съвременните изисквания за пожарна безопасност, съгласно Наредба №1з-1971 от 29 октомври 2009г за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Осъществяване на ремонт на покрив , дограма , топлоизолации по фасади , вътрешен ремонт на първи и втори етаж на двуетажна сграда, изпълняваща функциите на читалище,съобразно одобрен инвестиционен проект , находяща се в с.Долна Студена , Община Ценово .

Стойност, без да се включва ДДС
284720.56 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

6

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие по чл.59 ал.2 от ЗОП в размер на 2 847,20 лева . Гаранция за изпълнение по чл.59 ал.3 от ЗОП - в размер на 5 на 100 от стойността на поръчката . Условията за реда и начина на получаване и освобождаване на гаранциите, са подробно разписани в документацията към обществената поръчка .

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Окончателно плащане след приключване и приемане на дейностите по договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят се възползва от правото си да ползва опростените правила по ЗОП като на основание чл.64 ал.1 във вр. с чл.14 ал.3 във връзка с чл.64 ал.3 от ЗОП определя по- кратки срокове за получаване на офертите , тъй като е предоставил в електронен вид документацията по настощата открита процедура на следният интерернет адрес в Профил на купувача: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Списък, на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират;Представяне на участника , което включва:посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 3 Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП.Копие на Договора за създаване на обединение / консорциум, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва управляващият (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум)Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. Документ за гаранция за участие (копие на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция - Приложение № 4 Административни сведения за участника - Приложение № 2 Декларация за участието/неучастието на подизпълнители с посочване вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Приложение № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП (при обединения се представя от лицата, които ще изпълняват строителство и/или услуга) - Приложение № 6 Декларация от член на обединение/консорциум за ангажираност (в случаите когато участникът е обединение/консорциум) - Приложение № 7Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние ва участника, съгласно условията на чл. 50 от ЗОП, Раздел III.2.2 обявлението и документацията за настоящата поръчка. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, Раздел III.2.3 обявлението и документацията за настоящата поръчка.Списък за средния годишен брой на работниците и на служителите и за броя на ръководните служители, за последните три години – (подава се от лицата, които няма да ползват подизпълнители) – Приложение 16;Декларация- Приложение № 13 за приемане условията на проекто-договора.Протокол от посещение/оглед на обекта и за запознаване с условията/особеностите на строителната площадка и състоянието на обекта - Приложение 14;Декларация за запознаване с условията на строителната площадка - Приложение 15;Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал.7 и липса на обстоятелсва по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Приложение 17. Техническо предложение към офертата (съгласно образец Приложение № 9), Ценово предложение - Приложение № 8

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Оригинал на удостоверение от банка за наличие на изискуемия финансов ресурс. При обективни причини участникът може да докаже наличие на финансов ресурс с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ: За участници юридически лица: счетоводен баланс към 31.07.2014г. и отчет за паричния поток към 31.07.2014г. Счетоводният баланс и отчета за паричния поток се представя в оригинал, заверени с подпис и печат на съставител и представляващ участника или декларация по образец за публикуване на счетоводен баланс към 31.07.2014г. и отчет за паричния поток към 31.07.2014г в публичен регистър в Република България и информация за органа, който поддържа този регистър. За участници- физически лица- официален документ, удостоверяващ дохода му към 31.07.2014г., Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, горепосочените документи се представят и в превод. Когато участникът в процедурата е Обединение документите се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата, доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица /посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях/. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Всички документи трябва да бъдат представени писмено на български език или придружени с превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Финансов ресурс в размер на 140 000лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Справка- декларация(свободен текст, оригинал) за един договор за строителство, сходен с предмета на поръчката, изпълнен през предходните пет години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. 2. Списък- декларация(свободен текст, оригинал) за екипа, предвиден за техническо ръководство на строежа на обекта. Списъкът- декларация трябва да съдържа следните данни за всяко едно от лицата: трите имена на лицето, длъжност в екипа; образование; специалност; номер и дата на трудов/граждански договор; години(закръглени с математически правила до цяло число) трудов стаж по специалността по фирми- работодатели, включително описани от дата до дата на трудовия стаж при работодателя 3. Копие на сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен за участника– заверено копие 4. Копие на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя в България, заедно с копие на талон за 2013/2014г. или декларация(свободен текст, оригинал) за публичен регистър с тази информация в Република България и информация за органа, който поддържа този регистър. За чуждестранни участници се представят еквивалентни документи по предходния абзац. Всички документи трябва да бъдат представени на български език или с превод. Всички страници на копията на документите трябва да са заверени от участника с „Вярно с оригинала” и да имат свеж печат на участника (ако участника разполага с такъв) и подпис на лицето, притежаващо представителна власт на участника. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, горепосочените документи се представят и в превод. Когато Участникът в процедурата е Обединение документите се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата, доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица /посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях/. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. В справката трябва да е описан: име, адрес, ЕИК/БУЛСТАТ, телефон за връзка, e-mail на възложител; номер и дата на договор и анекси към него(ако има такива); предмет на договора; кратко описание на дейностите по договора; срок на договора; начална дата на строителство, крайна дата на строителство; описание на вид документ, номер и датата за приемане на строителните дейности с вписана в него стойност за тях; окончателен размер на извършените строителни дейности в лв. без ДДС; номер/дата на ф-ри, или еквивалентен документ, за извършени строителни дейности. Към справката- декларация участникът да приложи копие на документи, доказващи обстоятелствата в нея. При включване в справката- декларация на договор, изпълнител по който е обединение, в което член е участника трябва да се представят копие на учредителния договор/споразумение на обединението, в едно с копие на всички анекси/допълнителни споразумения към него, от които да е видно разпределението на дейностите и техния процентен размер от общия размер на описания договор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има изпълнен през предходните 5 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, минимум един договор за строително- монтажни работи/ строително- ремонтни работи на обекти, сходни с предмета на поръчката. „Строително- монтажни работи/ строително- ремонтни работи на обекти, сходни с предмета на поръчката“ е изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на административни сгради за широко обществено ползване/обслужване или обекти/сгради за широко обществено ползване/обслужване (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти). 2. Участникът да разполага с екип, предвиден за техническо ръководство на строежа на обекта, при спазени следните условия: 2.1. Технически ръководител– технически правоспособно лице съгласно чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията, с опит в областта на строителството не по- малко от 5 години- минимум един; 2.2. Специалист по контрол на качеството, притежаващ удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ с опит в областта на контрола на качеството в строителството не по- малко от 3 години- минимум един брой. 3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството в областта на строителството- ISO 9001:2008 или еквивалентна. 4. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя в България или в еквивалент регистър/система спрямо националното законодателство на чуждестранен участник за изпълнение на строежи от пета категория.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение /ОТ / в точки ; тежест: 20
Показател: Предлагана цена /ОЦ/- вточки ; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.11.2014 г.  Час: 12:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.11.2014 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.11.2014 г.  Час: 12:00
Място

с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, ул. „Хан Аспарух” № 20

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата , в която ще се извършва отварянето. Неприсъствието на някой участник , при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата .

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Мярка "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г."

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120,ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ