Версия за печат

00956-2014-0003

BG-с. Ценово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 199 от 25.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект 18/321/01625 ”Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Ценово: път RSE3212/II-54/ Караманово-Вардим/-Новград /II-52/ и път RSE1210/II-54/ Ценово - Долна Студена – Граница общ./Ценово-Бяла/ - Ботров/ RSE1003/”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Община Ценово е сключила договор №10713092013ДЗ /13.09.2014 г. с "БИ ЕС ПРОЕКТ" ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. София, ж.к Студентски град, бл. 34, вх. Б, ап. 720, ЕИК: 175245872, с предмет „Изготвяне на технически проект за Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, както следва: 1. RSE 1210 Долна Студена– Ботров; 2. RSE 3212 Караманово - Новград; В определения в договора срок проектантът представил в общината 2 технически проекта за двата пътя. Така предадените на общината два технически проекта са одобрени от главния архитект на общината, по повод на което са издадени разрешения за строеж. Видно от предадените в община Ценово технически проекти, проектанти по отделните части на проектите, описани по-горе, са конкретни физически лица, които са притежатели на авторското право върху проекта, видно от поставените подписи и печати върху проекта, на основание чл.5 от ЗАПСП. Горното се установява от титулните страници на техническите проекти по съответните им части. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 2 от ЗАПСП, проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство, са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Изпълнителите на техническите проекта са запазили авторското право върху проектите, ползвайки се от правото, регламентирано в чл.42, ал. 1 от ЗАПСП. Съгласно Договор №18/321/01625/10.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, сключен между Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Ценово, следва да бъдат извършени дейностите Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Ценово: път RSE3212/II-54/ Караманово-Вардим/-Новград /II-52/ и път RSE1210/II-54/ Ценово - Долна Студена – Граница общ./Ценово-Бяла/ - Ботров/ RSE1003/”, в обхвата на които са включени посочените по-горе технически проекти. Съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и предвид обстоятелството, че обектите на интервенция спадат към ІІІ-та категория съгласно ЗУТ, с оглед на издадените разрешения за строеж на гл.архитект на община Ценово – за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор. Проектантът може да бъде както физическо, така и юридическо лице, в чийто състав са включени физически лица, с оглед на което и в съответствие с установената практика, поканата за участие в процедурата следва да се изпрати до юридическите лица, изготвили съответните проекти. Ето защо, считам за целесъобразно поканата за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка да бъде изпратена до юридическото лице – контрагент по договора за проектиране, въз основа на който са изработени техническите проекти, с поставяне на изискване да осигурят изпълнение на задълженията по осъществяване на авторския надзор от страна на конкретните лица - автори на проектите за целия период на поръчката. Авторският надзор се упражнява от проектантите на обектите, като техните предписания, свързани с авторските им права, за точното спазване на изработените от тях работни проекти се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. В този смисъл, възложителят е задължен да възложи авторския надзор на проектанта. Изложеното до тук е основание да бъде прието, че изпълнението на настощата обществена поръчка от друго юридическо лице би довело до нарушаване на авторското право на проектантите, следователно са налице основанията за приложение на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Мотивите продължават в "Друга информация"

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"БИ ЕС ПРОЕКТ" ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. София, ж.к Студентски град, бл. 34, вх. Б, ап. 720, ЕИК: 175245872, представлявано от Тома Огнянов Чакалов – управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Възлагането на настоящата поръчка на друго лице, би довело до нарушаване на авторските права на проектантите по съответните обособени позиции. Ето защо поканата за участие в процедурата следва да бъде адресирана до изпълнителя на техническите проекти, съгласно договора за проектиране, като в допълнение функцията по надзор следва да се осъществи от същите физическите лица, изготвили проектите. Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и са налице условията за договаряне без обявление - пълноправните проектанти по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП на техническите проекти са автори на проектните части, подписани са от тях, носят техния печат и удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Прогнозната стойност на поръчката е 32 000 лв., поради което попада извън приложното поле на чл. 14, ал. 1 ЗОП. На това основание по аргумент от разпоредбата на чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП (в сила от 01.07.2014 г.), решението за откриване на процедурата не подлежи на предварителен контрол от изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Петър Георгиев Петров
Длъжност: Кмет на Община Ценово