Версия за печат

00956-2014-0001

BG-с. Ценово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: 18/321/01625 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО: ПЪТ RSE3212/II-54/ КАРАМАНОВО-ВАРДИМ/-НОВГРАД /II-52/ И ПЪТ RSE1210/II-54/ ЦЕНОВО - ДОЛНА СТУДЕНА – ГРАНИЦА ОБЩ./ЦЕНОВО-БЯЛА/ - БОТРОВ/ RSE1003/”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Ценово
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Рехабилитация на два общински пътя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45230000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обекта предвижда да се реконструират 11,035 километра общински пътища, със следните характеристики: 1. Път RSE3212 Караманово-Новград /габарит Г8/, който включва: Две пътни платна за движение – 2 x 2,75 м.; Два банкета 2х 1,00 м.; Дължина на участъка за рехабилитация - 6 440 м. Клас на пътя - IV клас 2. Път RSE1210/ Долна Студена - Ботров /габарит Г8/, който включва: Две пътни платна за движение - 2x3,00 м.; Два банкета 2х 1,00 м.; Дължина на участъка за рехабилитация - 4 595м. Клас на пътя - IV клас

Прогнозна стойност без ДДС
2560658 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие 25 000 лв. Гаранция за добро изпълнение - 5 % от стойността на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката е финансирана по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът да е вписан в в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи: Втора група - трета категория
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата 2. Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи опита на посочените лица. 3. Справка-декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. 4. . Валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството 5.Валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на околната среда 14001:2004 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има опит в изпълнение на подобни обекти. 2. Участникът да разполага със следния инженерно - технически екип: Ръководител на обект – да притежава инженерно-техническо образование по специалност „Пътно строителство“ с професионална квалификация „строителен инженер” и/или „инженер транспортно строителство” или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; стаж по специалността минимум 3 (три) години – минимум 1 брой; Технически ръководител – технически правоспособно лице съгласно чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с професионален стаж (като технически ръководител на строителни обекти от транспортната инфраструктура) минимум 3 (три) години – минимум 1 брой. Специалист - контрол на качеството – строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или за чуждестранни лица-еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с професионален стаж (като специалист по контрола на качеството) не по-малко от 3 години – минимум 1 брой. Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с професионален стаж по специалността си (като координатор по безопасност и здраве) не по-малко 3 години – минимум 1 брой. 3. Участникът да разполага минимум със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката : • Комбиниран багер – 1 (един) брой; • Валяк – 1(един) брой; • Автогрейдер – 1 (един) брой; • Асфалтополагаща машина – 1 (един) брой; • Товарен автомобил самосвал – 2 (два) броя; • Товарен автомобил бордови – 2 (два) броя; • Челен товарач – 1 (един) брой; • Ръчна трамбовка – 2 (два) броя 4. Участникът да има въведена система за управление на качеството. 5. Участникът да име внедрена система за управление на околната среда
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок (вклчва подпоказател срок за изпълнение - до 50 точки и подпоказател срок за реакция при отстраняване надефекти - до 50 т. Общо 100 т.); тежест: 10
Показател: Техническо предложение (включва подпоказател технологична последователност на строителните процеси - до 60 т. и Управление на риска - до 40 т. Общо 100 т.); тежест: 40
Показател: Цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 200 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересуваните лица могат да закупят Документацията за участие /включително копие на техническите проекти при условията на чл. 28, ал. 7 от ЗОП от стая 303, в сградата на Общинска администрация – Ценово, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 часа до 17:00 часа след заплащане на цената й – в касата на общината или по банков път по банкова сметка на община Ценово: IBAN: BG04CECB97908476542700 КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.11.2014 г.  Час: 15:30
Място

Сграда на общинска администрация, ул. "Цар Освободител" № 66

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката е финансирана по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2, т. 22, в сила от 01.07.2014 г., обществени поръчки за строителство на стойност под 2 640 000 лв. не подлежат на предварителен контрол

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ