Версия за печат

00384-2014-0018

BG-Бяла Слатина: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, Област Враца, Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg , bslatina_zop@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.1.233/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управление, мониторинг и подаване на заявки за плащане по проект: „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица Община Бяла Слатина, Област Враца”, по Договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: Община Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управление, мониторинг и подаване на заявки за плащане по проект: „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица Община Бяла Слатина, Област Враца”, по Договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управление, мониторинг и подаване на заявки за плащане по проект: „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица Община Бяла Слатина, Област Враца”, по договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.- Изпълнителят по настоящата обществена поръчка отговаря за организацията и управлението на екипа за изпълнение на договора. Неговите дейности се свеждат до цялостно оперативно управление на договорите и контрол на изпълнение на дейностите, във връзка с качественото и ефективно управление и отчитане на договорите по Мярка 321 на ПРСР 2007-2013 г. , с което да доведе до успешното им реализиране, а именно: - прозрачно управление и изпълнение на договорите, включително мониторинг и докладване, верификация и разплащания, осчетоводяване на разходите, администриране и докладване за нередности;- осъществяване на сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни в рамките на проектите – Възложител, ДФЗ, изпълнители на договори; -Консултиране и подпомагане при изготвяне на необходимите документи по време на провеждане на обществените поръчки по ЗОП до сключване на договорите с изпълнителите; - управление и изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и изпълнението на проектите; - изготвяне на справки, доклади за напредък и други документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта; - подготовка на своевременна информация за степента на изпълнение и разходите по договорите; - подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФЗ по време на изпълнение на проектите; - участие на място при мониторинг от страна на ДФ „Земеделие” по изпълнение на договорите;-участие при осъществяване на проверки по време на строителството;-Подпомагане Възложителя при изготвяне на междинни финансови справки и отчети, както и окончателен финансов отчет на договорите, осъществяване на текущ контрол върху извършените разходи, съобразно договорения бюджет, извършване на верификацията разходите, извършване разплащания по проекта, съхраняване на първичните счетоводни документи; - Подпомагане Възложителя при изготвяне, размножаване, сканиране и окомплектоване на документи (фактури, анализирани графици и бюджети и др.), заявки за окончателно плащане на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ към ДФ „Земеделие“, в съответствие с изискванията на Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., касаещи отчитането на изпълнението на проектите; - отчитане на дейностите от извършване на цялата инвестиция по съответния проект до получаване на окончателното плащане на стойността му по финансовата помощ от ДФЗ; - оказване на съдействие на общинската администрация при реализацията на договорите: осигуряване на необходимата професионална организация и координация по време на изпълнението на договорите с изпълнителите по време на строителството;

Прогнозна стойност без ДДС
91461.47 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: 1. Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 914,61(деветстотин и четиринадесет лева и шестдесет и една ст.).1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Бяла Слатина: "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина IBAN BG 96 IABG 7494 3302 0254 00, BIC IABGBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция (Приложение 8), издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Бяла Слатина: "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина IBAN BG 96 IABG 7494 3302 0254 00, BIC IABGBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция (Приложение 14), издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора. 2.3. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.4. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.5. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка - Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя 14 /четиринадесет/ дни след изпълнение или прекратяване на договора. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по Договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените видове работи, в срокове, уговорени в договора, срещу представени: 1. Протокол за действително извършените работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на приетите работи. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя са при следната схема на плащанията: (1) Авансoво плащане в размер от 20% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и подписване на анекс към договора за финансиране от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила и постъпване на финансови средства. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя, съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; Сумата на аванса ще се приспада от междинното плащане. (2) Междинно плащане в размер до 30% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Протокол за извършване на работа. Междинно плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за междинно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; Общият размер на авансовото и междинното плащане не трябва да надвишава 50 % от стойността на Договора. (3) Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя работи и получените суми от авансово и междинно плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на: - фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Сборът от стойностите на авансовото, междинното и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора.Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. По отношение на участника трябва да не е налице някое от условията на чл. 47 ал. 1,т. 1, б. "а"- "д", т. 2, т. 3 и т.4, ал. 2 т. 1, т. 2а предл.първо, т. 4 и т. 5 и ал. 5 т. 1 и т. 2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Участниците представят: 1. Оферта - По Образец и представяне на уч., което вкл.: а) Адм. свед.- ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент. инф. в съотв. със закон. на дър., в която канд. или уч. е устан., както и адрес, вкл. ел., за коресп. при провеж на процедурата - По Образец; б) Декл. по чл. 47, ал. 9 ЗОП- По Образец; 2.Списък на док., и инф. съд. се в оф., подп. от уч. - По Образец; 3. При уч. обед. - копие на дог. за обед., а ког. в дог. не е пос. лицето, което предст. уч. в обед.- и док., подп. от лицата в обед., в който се посочва представляващият;4.Ориг. на банкова гаранция за уч., с усл. пос. в По Образец или копие от док. за вн. гаранция под формата на парична сума; 5 .Доказателства за изп. на изискванията за иконом. и фин. състояние на участника съгласно т.ІIІ.2.2; 6. Доказателства затехн. възможности и/или квалификация на участника съгласно т.ІIІ.2.3.; 7.Декл. за липса на свър. с др. уч. или канд. в съотв. с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обст. по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - По Образец; 8. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 8 - По Образец - Видовете работи от предм. на пор., които ще се предл. на подизп. и съотв. на тези работи дял в проценти от стойността на общ. поръчка, и предви. подизпълнители; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - По Образец; 10. Декл. за пр. усл. на проекто - договора съгл. чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП - По Образец; 11. Плик№2 - Техн. предл.; 12. Плик№3 - Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участниците могат да доказват изисквания финансов ресурс с един или няколко от следните документи: - Удостоверение от банка за наличието на изисквания финансов ресурс; - Годишния финансов отчет за 2013 г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представи годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в държавата в която е установен и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: 1.Възложителят изисква участниците да докажат наличието на финансов ресурс от 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) тъй като за изпълнението на поръчката е необходимо осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на услугите с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, извършвани през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга съгласно чл. 51, ал.1, т.1. 2.Доказателството за изпълнение на т.1 се представя по формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите се представят за всеки от тях.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да разполага с признат опит в изпълнението на сходни с предмета на поръчката услуги през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 50
Показател: Предлагана цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 15:30
Място

Заседателната зала на Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Договор № 06/321/01261 /27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Към момента на откриване на настоящата процедура Община Бяла Слатина има сключен с Държавен фонд „Земеделие“ Договор № 06/321/01261 /27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Крайният срок за изпълнение на дейностите по ДБФП е 15.07.2015 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ