Версия за печат

00841-2014-0014

BG-с.Ковачевци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: www.kovachevtsi.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строителни дейности по Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с.Ковачевци и с.Калище
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на СМР: “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, изпълняван по договор 14/321/01369/27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци на основание чл. 32. ал. 2 и 3 от НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги ча населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година (обн.. ДВ бр. 72 от 15.08.2008г.), Решение № 955 от 16 ноември 2012г. на Министерски сьвет и на Заповед 03-РД/1643 от 21.11.20!2г. от на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за одобрение на проект № 14/321/01369 Обществената поръчка ще се възложи чрез открита процедура по смисъла на чл.16, ал.4 от ЗОП.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236100

Описание:

Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на СМР: “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, изпълняван по договор 14/321/01369/27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци на основание чл. 32. ал. 2 и 3 от НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги ча населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година (обн.. ДВ бр. 72 от 15.08.2008г.), Решение № 955 от 16 ноември 2012г. на Министерски сьвет и на Заповед 03-РД/1643 от 21.11.20!2г. от на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за одобрение на проект № 14/321/01369

Прогнозна стойност без ДДС
4354859 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник следва да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция. Важно: При представяне на банкова гаранция за участие в процедурата, същата трябва да се приложи в оригинал. В оригинал следва да се приложи и платежният документ, когато участникът е заплатил парична гаранция. Неизпълнението на това изискване има за последица отстраняване на участника от процедурата! Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора Преди подписването на договора, участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС в една от следните форми: - гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Ковачевци: Банка: Интернешънъл Асет Банк банкова сметка IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно приложение към документацията) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансовото плащане към Изпълнителя в размер до 50% (петдесет процента) от стойността на договора. Плащането ще се извърши след: • подписване на договора, • Одобрение на договора от ДФ «Земеделие» • представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на авансовата сума; • издаване на фактура от Изпълнителя за аванса по договора; Окончателно плащане в размер на разликата между договореното и авансовото плащане се заплаща в срой до 30 дни, след като: 1. Приключи пълното изпълнение на дейностите, предмет на договора, което се удостоверява с подписан от участниците в строителството акт-обр.15 по Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 1. ДФ “Земеделие” одобри изпълнението на предвидените дейности за реализацията на проект:: 2. ДФ “Земеделие” предостави на Община Ковачевци финансиране за изпълнените дейности при реализацията на проекта по договор № 14/321/01369/27.11.2012 г., , сключен между Община Ковачевци и ДФ „Земеделие” . От цената, представляваща окончателно плащане по договора се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др. /в случай, че има такива/, когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на приложените документи 2. Оферта 3. Документ за регистрация на участника 4. Когато не е представен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 3 календарни дни преди датата на подаване на офертите.7. Оригинал на документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер, посочен в документацията за участие. 8. Удостоверениe от банкa или годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен (за доказване на финансов резурс в размер на не по-малко от 70 000 лева)9. Копие от застраховка за професионална отговорност 10. Декларация от участника, че ако бъде избран за изпълнител ще представи допълнителна застраховка.11. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. Към списъка се прилага .един или няколко от посочените по-долу документи:1. Писмено посочване за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или2.удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.*За договори за строителство с предмет, еднакъв или сходен по естество и обем на стоителните работи, какъвто е предметът на поръчката, възложителят ще приема договори за строителство и/или реконструкция на стадиони и спортни площадки с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, които включват и строителство или реконструкция на сгради като съблекални, спортни зали, сгради за настаняване на гостуващи отбори или др. спортни обекти и съоръжения.12. Описание съгласно чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП на техническото оборудване описание на техническото оборудване. както и на оборудването за изпитване и изследване.13. Списък по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.14. Списък по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП на ангажираните специалисти при изпълнението на поръчката, с приложени към него:1. Документи, представени под опис, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника. Ако кандидатът или участникът е ЮЛ тези документи трябва да се представят за представителите на ЮЛ..2. Документи, представени под опис, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители;3. Документи, представени под опис, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на строителството.Заверено копие от Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя 15. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите по трудов договор и за броя на ръководните служители на участника за последните три години по трудов договор.16. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, предмет на поръчката. 17. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за техническото оборудване предвидено за изпълнение на поръчката. Към декларацията участниците се задължават да представят доказателства за правото си на собственост или за право на ползване за срока на договора на предложеното техническо оборудване за изпълнение на
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване на финансов резурс в размер на не по-малко от 70 000 лева участникът следва да представи един или няколко от следните документи: 1.1. Удостоверениe от банкa; 2.2 Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. * Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. *Ако годишния финансов отчет или някоя от съставните му части са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, участникът не ги представя, а представя писмена информация за тяхното публикуване *В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, документите по т.1. се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП (съгласно чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП) 2. Копие от застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. *За участник, установен/ регистриран извън Република България застрахователната полица за строителство следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, издадена съгласно законодателството на държавата, където е установен регистриран участникът и приложима за Р.България ( с действие и валидност и за територията на Р,България). *В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, документите се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП (съгласно чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП) 3. Декларация от участника, че ако бъде избран за изпълнител ще представи допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост съгласно чл.10 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и чл.173, ал.2 от ЗУТ. *В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, декларация по т.3 се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП (съгласно чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП)
Минимални изисквания: 1. Участникът да има общо през последните 5 години, считано от датата подаване на офертата оборот от строителни работи, които по естество и обем са еднакви или сходни на предмета на поръчката, в размер не по-малко от 4 354 859 лева.*Като оборот от строителни работи, които са еднакви или сходни по естество и обем на стоителните работи, предмет на поръчката, възложителят ще приема оборот от строителство и/или реконструкция на стадиони и спортни площадки с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, които включват и строителство или реконструкция на сгради като съблекални, спортни зали, сгради за настаняване на гостуващи отбори или др. спортни обекти и съоръжения 2. Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер не по-малко от 70 000 /седемдесет хиляди/ лева. 3. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата участникът да е бил изпълнител на договори за строителство, еднакви или сходни по естество и обем на строителните работи, предмет на поръчката. *За изпълнени договори за строителство, които са еднакви или сходни по естество и обем на стоителните работи, предмет на поръчката, възложителят ще приема договори за строителство и/или реконструкция на стадиони и спортни площадки с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, които включват и строителство или реконструкция на сгради като съблекални, спортни зали, сгради за настаняване на гостуващи отбори или др. спортни обекти и съоръжения. 4. Участникът трябва да е вписан в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи, I-ва група, ІII /трета / категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква “в’ от ЗУТ. *Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установено. 5. Участникът трябва да притежава валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за покриване отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. *За участник, установен/ регистриран в Република България, застрахователната полица за строителство следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията. *За участник, установен/ регистриран извън Република България застрахователната полица за строителство следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, издадена съгласно законодателството на държавата, където е установен (регистриран) участникът и приложима за територията на Р.България. 6. Участникът да представи декларация, че ако бъде избран за изпълнител ще представи застрахователна полица, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост съгласно чл.10 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и чл.173, ал.2 от ЗУТ. За участник, установен/ регистриран извън Република България да представи декларация, че ще представи застрахователна полица- еквивалентна на тази по чл.173, ал.2 от ЗУТ издадена съгласно законодателството на държавата, където е установен (регистриран) участникът и приложима за територията на Р.България.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. Информацията се посочва по години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Към списъка се прилага .един или няколко от посочените по-долу документи: Писмено посочване за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, Или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт Или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. *За договори за строителство с предмет, еднакъв или сходен по естество и обем на стоителните работи, какъвто е предметът на поръчката, възложителят ще приема договори за строителство и/или реконструкция на стадиони и спортни площадки с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, които включват и строителство или реконструкция на сгради като съблекални, спортни зали, сгради за настаняване на гостуващи отбори или др. спортни обекти и съоръжения. Описание съгласно чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП на техническото оборудване описание на техническото оборудване. както и на оборудването за изпитване и изследване. Списък по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Списък по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП на ангажираните специалисти при изпълнението на поръчката, с приложени към него: 1. Документи, представени под опис, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника. Ако кандидатът или участникът е ЮЛ тези документи трябва да се представят за представителите на ЮЛ. .2. Документи, представени под опис, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители; 3. Документи, представени под опис, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на строителството. Заверено копие от Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС, за изпълнение на строежи I-ва група, ІII /трета / категория строежи по чл.137, ал.1, т.3, б. “в” от ЗУТ. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите по трудов договор и за броя на ръководните служители на участника за последните три години по трудов договор. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, предмет на поръчката. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за техническото оборудване предвидено за изпълнение на поръчката. Към декларацията участниците се задължават да представят доказателства за правото си на собственост или за право на ползване за срока на договора на предложеното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, посочено в декларацията / извлечения от счетоводни сметки, договори, фактури, регистрационни талони и други/. Сертификати или еквивалентни документи: Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; Сертификат ОНSАS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасноста при работа с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;
Минимални изисквания: Участникът да разполага със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката: автокран с минимална товароподемност при върха на стрелата 15 тона, бетоновози, бетонови помпи, самосвали, валяци, челни товарачи, багери, грейдери. Техническото оборудването трябва да са собствени или предоставени на участника за ползване на правно основание от трети лица. Участникът да разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал), както следва:Ключов експерт 1 – Ръководител на екипа Квалификация Висше образование, степен „магистър” в областта, специално ПГС или еквивалентно образование.Общ професионален опит Минимум 5 години общ професионален опит;Специфичен опит През последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата да има опит като ръководител на екип /обект/ и/или технически ръководител на минимум на 1 (един) проект/обект, сходен с предмета на поръчката: строителство и/или реконструкция на стадиони и спортни площадки с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, които включват и строителство или реконструкция на сгради като съблекални, спортни зали, сгради за настаняване на гостуващи отбори или др. спортни обекти и съоръжения. Ключов експерт 2 – Технически ръководител на обекта Квалификация Висше образование в областта на строителното инженерство или средно специално техническо образование или еквивателнтно образование. Общ професионален опит Минимум 5 години общ професионален опит; Специфичен опит През последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата да е изпълнявал длъжност „Технически ръководител” на минимум един обект, сходен с предмета на поръчката : строителство и/или реконструкция на стадиони и спортни площадки с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, които включват и строителство или реконструкция на сгради като съблекални, спортни зали, сгради за настаняване на гостуващи отбори или др. спортни обекти и съоръжения. Ключов експерт 3 – Координатор/специалист по безопасност и здраве Квалификация Висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно образование; Да притежава удостоверение „Специалист по БЗР” или „Координатор по безопасност и здраве” или еквивалентен документ; Специфичен опит Минимум 3 години опит като „Координатор” или „Специалист” по безопасност и здраве. Забележка: Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответното специалност по посочените по-горе. Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите и съответните им специалности и правоспособност, съгласно законодателството на държавата, където е установен и регистриран участника. Участникът да има въведена интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно съответните системи: ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; ОНSАS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасноста при работа с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; Съгласно чл. 53, ал. 4 ЗОП Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. *В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатите или еквивалетен документ с
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Техническо предложение ; тежест: 50
Показател: Ценово предложение; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.12.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да се закупи от деловодството на Община Ковачевци, обл. Перник, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в срока, посочен в обявлението. Цена на документацията - 20 лева.. Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Ковачевци или да се плати по следната банкова сметка: Банка: Интернешънъл Асет Банк банкова сметка : IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF В документа за внасяне на сумата трябва да се посочи предмета на поръчката. Възложителят може да изпрати документацията за участие на лице, желаещо да я закупи при поискване от негова страна и за негова сметка, след представяне на платежен документ, удостоверяващ заплащането на документацията от страна на лицето. 1. Документацията може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите /срок за подаване на оферти 15.12.2014г./ 2. Лицата имат право да разгледат на място документацията преди да я закупят, като разглеждането на документацията не е задължително условие за закупуването й. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно в село Ковачевци, в административната сграда на Община Ковачевци, стая 11.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.12.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.12.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на Община Ковачевци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката се финансира по мярка 321 "Основни услуги за населенето и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от минимални технически изисквания - издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. *В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатите или еквивалетен документ се представят от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор ( съгласно чл. 56, ал.3, т.2 от ЗОП)/ Допълнителни изисквания за изпълнение на поръчката: 1.Максималният срокът, в който трябва да се изпълни настощата обществена поръчка е 5 месеца от подписване на договора и одобрението на договора от ДФ “Земеделие”, минималният срок е 4- четири месеца. 2. Участникът не може да предлага гаранционни срокове под 10 (десет) години, който е предвиденият минимален гаранционен срок съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България. 3. Участникът да поеме ангажимент, че ако бъде определен за изпълнител ще назначи най-малко 3 безработни лица по трудов договор за изпълнението на поръчката. Продължение от ІІІ.2.1. поръчката. Към декларацията участниците се задължават да представят доказателства за правото си на собственост или за право на ползване за срока на договора на предложеното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, посочено в декларацията / извлечения от счетоводни сметки, договори, фактури, регистрационни талони и други/.18. Сертификати или еквивалентни документи: 1.Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;2.Сертификат ОНSАS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасноста при работа с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;3.Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; 19. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.1 от ЗОП 20. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП 21. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП 22. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС – по образец- Приложение към документацията23.Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП;24.Декларация от подизпълнител/и, ако участникът ще ползва подизпълнители;25.Документ за закупена документация (копие)26. Нотариално заверено пълномощно, когато участникът не се представлява от законния си представител.27. Проект на договор - непопълнен, а само парафиран с подпис и подпечатан на всяка страница по образец. В документацията са приложени образци на част от документите.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ