Версия за печат

01389-2014-0009

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 20 от 25.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД, Ул. "Тролейна" 48, За: гл. ю.к. Николай Чолаков, България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на дизелово гориво за нуждите на “Градски транспорт” ЕАД гр.Варна

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка със съществуваща необходимост от осигуряване на дизелово гориво за автобусите на“Градски транспорт” ЕАД гр.Варна , с цел посрещане на транспортните нужди на населението на Община Варна и предвидени средства за доставката на горива.Дизеловото моторно гориво, представлява стока включена в списъка на Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерски съвет в ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Злати Петров Златев
Длъжност: Изпълнителен директор