00272-2014-0009

BG-с. Ружинци: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 31, За: Евтим Евтимов, Република България 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Община Ружинци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Закупуване на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Ружинци, с.Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 31
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на дейности по проект „Електронно обслужване на гражданите и бизнеса посредством информационен център в община Ружинци”, по договор за отпускане на финансова помощ № 05/321/01230 от 19.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони . Поръчката включва закупуване на: 1. Релационна система за управление на бази данни за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги (РСУБД), отговаряща на следните изисквания: 1. Трябва да осигурява поддръжка на всички релационни типове бази данни.2. Да отговаря на стандарта ANSI SQL-92; 3. Да бъде в съответствие със стандартите Sogen SQL: 2003 and SQL / XML: 2005; 4. Инструменти за управление, диагностика и оптимални настройки за изпълнение на базата данни; 5. Да предоставя интерфейс за наблюдение и управление на:- Ресурса от машини, зает от базата данни - Поддръжката на операционната система като работна среда за базата данни 6. Механизми за създаване на резервни копия на базата данни.и др.2. Географска информационна система за ТСУ, кадастър и 3 електронни административни услуги за община Ружинци, отговаряща на следните изисквания: Изграждане на три електронни ГИС базирани административно-технически услуги: Издаване на скица за недвижим имот; Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план; Изготвяне на копия от кадастрален план (кадастрална листа), ръчна книга, разписна книга и извадка от ЗРР (подробен устройствен план). Модул „Кадастър” – първоначално въвеждане на кадастралната карта и кадастралните регистри ; актуализация на цифровия модел и др.; Модул „Териториално и селищно устройство“- Да автоматизира дейностите по създаване, поддръжка и експлоатация на цифров модел на населените места и извън-селищните територии; Да осигурява съхраняване и управляване на данни, получени от геодезични измервания; 3. Цифров модел на община Ружинци с хоризонтална точност, отговаряща на мащаб М 1:50 000 със следните слоеве: Административно делене; Населени места; Релеф; Хидрология; Пътна мрежа; Центрове от значение /административни, образователни, здравни, и др./. 4. Цифров модел на село Ружинци с хоризонтална точност, отговаряща на мащаб М 1:5 000 със следните слоеве: Улици; Адреси; Територии, квартали и др.; Центрове от значение /административни, образователни, здравни, и др./. Доставяният софтуер и бази данни следва да са съобразени с наличния в община Ружинци базов ГИС софтуер Обшина Руженци разполага със следния базов ГИС софтуер: - Сървърен ГИС софтуер – 1бр. ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.2 up to 4 cores - Настолен ГИС софтуер – 1бр. ArcGIS for Desktop 10.2 Standard Concurent Use.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48000000, 48326100, 80500000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Система за цифрова картография
Услуги по обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката включва следните дейности одобрени по проекта: 1. Закупуване на базов софтуер: Релационна система за управление на бази данни (СУБД) – 8 130 лв. 2. Закупуване на приложен софтуер: Географска информационна система – 360 000 лв. 3. Закупуване на данни: Цифров модел на община Ружинци с хоризонтална точност, отговаряща на мащаб М1:50 000 – 2 600 лв. 4. Закупуване на данни: Цифров модел на село Ружинци с хоризонтална точност, отговаряща на мащаб М1:5 000 – 3 400 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
384130 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата. Представя се като парична сума, внесена по банков път (банкова сметка на Община Ружинци:Банка Интернешънъл Асет Банк АД, гр. София, клон Видин, банков код IABGBGSF, с/ка BG88IABG74963300268000) или безусловна и неотменяема банкова гаранция за съответната сума. Ако участникът представя банкова гаранция за участие нейната валидност следва да бъде не по-малка от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата му. Гаранцията за участие е в размер на 3 800 лева. 2. Гаранция за изпълнение - представя се като парична сума, внесена по банков път (банкова сметка на Община Община Ружинци:Банка Интернешънъл Асет Банк АД, гр. София, клон Видин, банков код IABGBGSF, с/ка BG88IABG74963300268000) или банкова гаранция и е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора от определения за изпълнител участник и е със срок на валидност, най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Възложителят задържа гаранцията за участие на участник в процедура, който обжалва решението за определяне на изпълнител до решаване на спора. Възложителят ще усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят ще извършва плащания на избрания Изпълнител по следния начин: Авансово плащане в размер до 50 % от стойността на договора, което се превежда по сметка на Изпълнителя в срок от 10 /десет/ календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и подписване на анекс към договора за финансиране от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, постъпване на финансови средства за разходи за ДДС по сметка на общината, ако Изпълнителя е регистриран по ЗДДС. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на оригинална фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя работи и получените суми от авансово плащанне. От него се приспадат: Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията, които се дължат на виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя; Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Окончателен Приемо-предавателен протокол за приемане на видовете работи, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 10 (десет) календарни дни, и представяне на оригинална фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица; При подаване на офертата участникът трябва да представи договор за учредяване на обединението, а преди сключване на договора данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ. В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Договор за създаване на обединение трябва да бъде представено от Участника в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; - изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчка. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да бъде представен и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които водят до отстраняване на участника от участие в процедурата: 1. Наличието на обстоятелства, визирани в чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2а/първо предложение/, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП; 2. Непредставянето на изискуемите документи според изискванията на възложителя, посочени в конкурсната документация, след прилагане на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 ЗОП. Съгласно чл. 24, ал. 4 ППЗОП документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти; 3. Несъответствие на предложението със заданието и изискванията на Възложителя. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.48, ал.1 във връзка с ал.3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които ще водят до отстраняване на участниците са: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 3. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Съгласно изискванията на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в процедури за възлагане на обществени поръчки, не могат да участват пряко или косвено юридически лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите на чл. 4 от посочения закон.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: І. Общи изисквания към участниците:І.1.Участници могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОПи поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията и на изискванията на чл.47,ал.1,т.1,б.„а“,„б“,„в“,„г“ и „д“,т.2,т.3 и т.4,ал.2,т.1,т.2а/първо предложение/, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП и чл. 3, т.8 и чл. 5, т.3, б. „а“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случайте на чл.4 от посоченият закон; І.2.Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;І.3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника;І.4. Участниците се представляват от ръководителите си или от лица, изрично нотариално упълномощени за участие в процедурата; ІІ. Всеки участник следва да представи следните документи и информация:1. Единен идентификационен код по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т 4, ал.2, т.1, т.2а/първо предложение/, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП.3.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.4.Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, съгласно раздел III.2.3. от настоящето обявление; 5.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.7.Декларация за неразгласяване на информация. 8.Декларация за автономност на офертата. 9.Декларация по чл. 56,ал.1,т.8 от ЗОП.10.Декларация за съгласие от подизпълнител/и.11. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП. 12.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.13.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.106,ал.1, чл.107,ал.1 и чл.109 от Регламент (ЕО,Евратом) №966/2012 на Съвета на ЕС.15.Оферта по образец; 15.Техническо предложение/запечатано в Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката",ведно с декларацията по чл. 33,ал.4 от ЗОП свободен текст, по преценка на участника /;16.Финансова оферта /запечатана в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”/;17.Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от пълномощник;18. Административни сведения на участника; 19. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: В настоящата открита процедура, Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; За доставки с еднакъв или сходен предмет ще се считат доставки на географски информационни системи за устройство на територията, електронни административни услуги в сферата на ТСУ, доставка на предлаганата СУБД, географски бази данни. 2. Заверено копие от Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват предмета на поръчката, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Заверено копие на оторизационно писмо или друг сходен документ, издаден от производителя на предлагания базов софтуер (СУБД) или негов оторизиран представител или дистрибутор в полза на участника. В случай на обединение, всички доказателства, посочени в точки 1., 2. и 3. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с еднакъв или сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените доставки от всички членове в обединението. - Участникът следва да е внедрил Система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват предмета на поръчката, или да представи доказателства за внедряването на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Участникът следва да бъдат оторизирани от производителя на предлагания базов софтуер (СУБД) да го предлагат в настоящата поръчка и да осигури софтуерна поддръжка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.10.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателна зала на в Административната сграда на община Ружинци - с. Ружинци 3930, ул.”Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Ружинци.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Електронно обслужване на гражданите и бизнеса посредством информационен център в община Ружинци”, по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 05/321/01230 от 19.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”

VI.3) Допълнителна информация

I. Предвид прогнозната стойност на поръчката, Възложителят прилага предвидените в ЗОП опростени правила. II. Сроковете в процедурата са съкратени на основание чл. 64, ал. 1 и 3 от ЗОП, предвид следното: - 1. Възложителят прилага опростените правила предвидени в ЗОП; 2.Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки от представител на Възложителя, идентифициран чрез електронен подпис. 3. Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път на документацията за участие в процедурата на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ