00272-2014-0009

BG-с. Ружинци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 555 от 24.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ружинци, ул.”Георги Димитров” №31, За: Евтим Евтимов, Република България 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Община Ружинци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на дейности по проект „Електронно обслужване на гражданите и бизнеса посредством информационен център в община Ружинци”, по договор за отпускане на финансова помощ № 05/321/01230 от 19.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони . Поръчката включва закупуване на: 1. Релационна система за управление на бази данни за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги (РСУБД); .2. Географска информационна система за ТСУ, кадастър и 3 електронни административни услуги за община Ружинци; 3. Цифров модел на община Ружинци с хоризонтална точност, отговаряща на мащаб М 1:50 000; 4. Цифров модел на село Ружинци с хоризонтална точност, отговаряща на мащаб М 1:5 000. Доставяният софтуер и бази данни следва да са съобразени с наличния в община Ружинци базов ГИС софтуер Обшина Руженци разполага със следния базов ГИС софтуер: - Сървърен ГИС софтуер – 1бр. ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.2 up to 4 cores - Настолен ГИС софтуер – 1бр. ArcGIS for Desktop 10.2 Standard Concurent Use.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

I. Предвид прогнозната стойност на поръчката, Възложителят прилага предвидените в ЗОП опростени правила. II. Сроковете в процедурата са съкратени на основание чл. 64, ал. 1 и 3 от ЗОП, предвид следното: - 1. Възложителят прилага опростените правила предвидени в ЗОП; 2.Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки от представител на Възложителя, идентифициран чрез електронен подпис. 3. Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път на документацията за участие в процедурата на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki. ІІІ. Средствата за изпълнение на поръчката са предоставени по проект „Електронно обслужване на гражданите и бизнеса посредством информационен център в община Ружинци”, по договор за отпускане на финансова помощ № 05/321/01230 от 19.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Митко Младенов Иванов
Длъжност: Зам. Кмет на община Ружинци