Версия за печат

02753-2014-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 0150-04 от 24.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция за хората с увреждания, ул. "Софроний Врачански" 104-106, За: Евдокия Ташева, Технически сътрудник, Република България 1233, София, Тел.: 02 9318095, E-mail: ahu@mlsp.government.bg, Факс: 02 8324162

Място/места за контакт: Агенция за хората с увреждания

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ahu.mlsp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://ahu.mlsp.government.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България”

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е за възлагане на услуги, свързани с Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България в рамките на Проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности”, по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз.Подробно описание на изискванията на Възложителя, във връзка с изпълнение на дейностите - предмет на поръчката, се съдържат в Техническото задание (Технически спецификации), което е неразделна част от документацията за участие в процедурата.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

73000000

Описание:

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 0150-03 от 23.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-624906
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2753-2014-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

624906

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

23.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

II.2) Количество или обем на поръчката ІІ.2.1) Общо количество или обем Прогнозна стойност без ДДС

Вместо:

112498 EUR

Да се чете:

112498 BGN

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Минчо Боев Коралски
Длъжност: Изпълнителен директор