Версия за печат

00808-2014-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: A - 675 от 23.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров №52А, За: Петър Ангелов, Република България 1797, София, Тел.: 02 9864588, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система”

II.3) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Водещата й цел е осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на ДАМТН. В предмета на обществената поръчка се включва осъществяването на следните дейности: Дейност 1: "Оценка и анализ на технологичната и информационна инфраструктура на ДАМТН с цел подобряване на административното обслужване на потребителите”; Дейност 2: "Реинженеринг на административни процеси и подготовка на нормативни документи и практически ръководства”; Дейност 3: „Технологични разработки”; Дейност 4: „Разработване и внедряване на информационно – комуникационна система”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000, 64226000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и компютърни)

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: A-629 от 10.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-623225
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 176 - 310916 от 13.09.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 808-2014-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

623225

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.3) Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:

10.10.2014 г. Час: 17:00

Да се чете:

27.10.2014 г. Час:17:00 ч.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Вместо:

Дата: 21.10.2014 г. Час: 10:00

Да се чете:

Дата: 28.10.2014 г. Час: 10:00

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
20/10/2014 17:00
Да се чете:
27/10/2014 17:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Въвеждат се следните промени в критериите за присъждане на точки по подпоказател Т1 - Методология за изпълнение на дейностите: Текстът: "Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от реализацията им, както и логическата връзка между тях, преповтаря заложените в Техническата спецификация изисквания, без да е допълнено с тълкуване на изискванията от страна на участника, което да показва разбиране на спецификите на предмета на обществената поръчка" да се чете: "Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от реализацията им, както и логическата връзка между тях, преповтаря заложените в Техническата спецификация изисквания, без да е допълнено с тълкуване на изискванията от страна на участника." Текстът: "Описано е разпределението на задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа, но е видно, че същото не е съобразено с тяхното образование и професионална квалификация и/или с позиция в екипа" да се чете : "Описано е разпределението на задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа, но същото не е обосновано и/или не кореспондира на представения в офертата план – график и/или би довело до неравномерно натоварване на експертите, съобразно компетентностите им." Текстът:"Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от реализацията им, както и логическата връзка между тях, е съобразено с изискванията в Техническата спецификация и е допълнено с тълкуване на изискванията от страна на участника, което да показва разбиране на спецификите на предмета на обществената поръчка. Описано е разпределението на задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа, като същото е съобразено с тяхното образование и професионална квалификация и с позицията им в екипа." да се чете: "Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от реализацията им, както и логическата връзка между тях, е съобразено с изискванията в Техническата спецификация и е допълнено с тълкуване на изискванията от страна на участника. Описано е разпределението на задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа, като същото е обосновано, кореспондира на представения в офертата план – график и предвижда равномерно натоварване на експертите, съобразно компетентностите им." За справка, моля вижте актуализираната методика за оценка, публикувана в профила на купувача.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Стефан Иванов Цанков
Длъжност: Председател на ДАМТН