Версия за печат

02753-2014-0002

BG-София: 08 - Научни изследвания и експериментални разработки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция за хората с уреждания, ул."Софроний Врачански" 104-106, За: Евдокия Ташева, Технически сътрудник, Република България 1233, София, Тел.: 02 9318095, E-mail: ahu@mlsp.government.bg, Факс: 02 8324162

Място/места за контакт: Агенция за хората с уреждания

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ahu.mlsp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://ahu.mlsp.government.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 8
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е за възлагане на услуги, свързани с Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България в рамките на Проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности”, по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз.Подробно описание на изискванията на Възложителя, във връзка с изпълнение на дейностите - предмет на поръчката, се съдържат в Техническото задание (Технически спецификации), което е неразделна част от документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

73000000

Описание:

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка обхваща следните специфични дейности : 1.Извършване на първоначален анализ на текущите практики и потребности от осигуряване на защитена заетост на хората с увреждания в България; 2. Извършване на анализ и проверка на степента на приложимостта на идентифицираните добри практики и иновативни процеси за защитената заетост на хората с увреждания при проучването и обмяната на опит с партньора от регион Галиция, Испания; 3. Разработване и отпечатване на двуезична версия (на български и испански език) на Наръчник със стъпки за прилагане на добри практики и разработка на иновативни политики и инструменти за защитена заетост за хората с увреждания от Агенция за хората с уреждания и други заинтересовани страни, които е необходимо да се представят и обсъдят на организираните обучителни семинари.

Прогнозна стойност без ДДС
112498 EUR
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата определена съгласно чл. 59, ал.2 от ЗОП възлиза на 1 124 лв. и се предоставя на Възложителя в една от формите по чл. 60, ал.1 от ЗОП. При представяне на банкова гаранция, същата трябва да е неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Агенция на хората с увреждания. При парична гаранция – превод по сметката на Възложителя в Българска Народна Банка: IBAN: BG62 BNBG 9661 3300 1014 03 BIC : BNBGBGSD Паричната гаранция следва да бъде предоставена в лева. Задържането и освобождаването на гаранцията става по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора в една от формите по чл. 60, ал.1 от ЗОП е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.Ако участникът представя банкова гаранция, гаранцията за участие трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника, а гаранцията за изпълнение трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 90 работни дни след срока на самия договор.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 90 работни дни след подписване на Окончателен приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата са осигурени от бюджета на Проект BG051PO001-7.0.02–0009 «Защитена заетост–опит, иновации и възможности» на ОП"РЧР".Плащанията се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в документацията. Плащането се извършва по посочена от изпълнителя банкова сметка, съгласно клаузите на проекта на договора Раздел ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: "Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при условията на настоящия договор да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в максимален размер на не повече от .......................... (словом:.......................................................) лева без ДДС, посочено в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1. Цената на услугата по чл.1,ал.1, т.1 «Извършване на първоначален анализ на текущите практики и потребности в сферата на защитената заетост на хората с увреждания в България» е до 50% от цената по ал.1. 2. Цената на услугата по чл.1,ал.1, т.2 „Извършване на анализ и проверка на степента на приложимостта на идентифицираните добри практики и иновативни процеси за защитената заетост на хората с увреждания при проучването и обмяната на опит с партньора от регион Галиция, Испания.» е до 30% от цената по ал.1. 3. Цената на услугата по чл.1,ал.1, т.3 „Разработване и отпечатване на двуезична версия (на български и испански език) на Наръчник със стъпки за прилагане на добри практики и разработка на иновативни политики и инструменти за защитена заетост за хората с увреждания от Агенция за хората с уреждания и други заинтересовани страни, които е необходимо да се представят и обсъдят на организираните обучителни семинари.» е до 20% от цената по ал.1. ". (2) Възнаграждението включва всички възможни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите, посочени в чл. 1 от настоящия договор. Същата е пределна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен при условия и по реда на чл. 43, ал. 2 и сл. от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Чл. 3. (1) Цената по чл. 2, ал. 1 се заплаща, както следва: 1. Цената за услугата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от настоящия договор се заплаща до 30 дни след приключване изпълнението на дейността и след кумулативното представяне на следните документи: Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на резултата от дейността, Фактура за извършената услуга и всички други документи, посочени в Техническото задание; 2. Цената за услугата по чл. 2, ал. 1, т. 2 от настоящия договор се заплаща до 30 дни след приключване изпълнението на дейността и след кумулативното представяне на следните документи: Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на резултата от дейността, Фактура за извършената услуга и всички други документи , посочени в Техническото задание; 3. Цената за услугата по чл. 2, ал. 1, т. 3 от настоящия договор се заплаща до 30 дни след утвърждаване на Окончателен доклад от Възложителя, съгласно техническото задание , приключване изпълнението на дейността и след кумулативното представяне на следните документи: Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на резултата от дейността, Фактура за извършената услуга и всички други документи, посочени в Техническото задание".

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Участникът представя: Плик № 1 „Документи за подбор ”, съдържащ: 1. Оферта. 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.3.Представяне на участника, включващо: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Документите се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод и Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Документите се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. 4. Документ за внесена гаранция за участие. 5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 6.Доказателства за финасовото и икономическо състояние. 7. Доказателства за технически възможности и/или квалификация. 8. Декларация за приемане условията в Проекта на Договора. 9.Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП. 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето/лицата, подписващо офертата (в случай, че нямат представителни функции).След представяне на допълнителни документи по чл. 68, ал.8 и 9 от ЗОП и прегледа им, от участие в процедурата се отстранява участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; за когото са налице обстоятелства по чл. 47,ал.9, (е обявен в несъстоятелност, е в производство по ликвидация, има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен ; се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ; е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, е осъден с влязла в сила присъда /освен ако няма реабилитация/ за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.; който е представил оферта, която не отговаря на предварителните условия на възложителя; който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; за когото е установено по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Плик № 2 "Предложение за изпъление на поръчката" – Техническо предложение; Плик№3 "Предлагана цена" – Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците могат да докажат наличието на финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. Удостоверение от банка /за наличен финансов ресурс/. 2. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказващи, че участникът разполага за изпълнение на поръчката, със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от 50 000 лева. Когато тези документи са публикувани в публичен регистър в Република България, участникът трябва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра.В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: 1. Размер на разполагаем финансовия ресурс – 50000,00 / петдесет хиляди/ лева. В случай, че участникът участва като обединение (сдружение/консорциум), изброеното по-горе изискване се прилага за обединението (сдружението/консорциума) като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (за участници, регистрирани преди по-малко от три години – за целия срок на съществуването им) с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.Под „ услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката” се разбират:Разработване на анализи и/или методологии и/или наръчници в сферата на социалното и/или трудовото включване на хората с увреждания.Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се представя като заверено от участника копие. 2. Списък на екипа от експерти, които отговарят за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на експертите и позицията в екипа за изпълнение, придружен с професионални автобиографии на всеки един член от екипа. 3. Сертификат – нотариално заверено копие, за внедрена система по управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват, включващ предмета на поръчката (разработване на анализи и/или методологии и/или наръчници в сферата на социалното и/или трудовото включване на хората с увреждания). В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за технически възможности и/или квалификация чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил най–малко:3 услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (разработване на анализи и/или методологии и/или наръчници в сферата на социалното и/или трудовото включване на хората с увреждания) през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата (за участници, регистрирани преди по-малко от три години – за целия срок на съществуването им) 2. Участникът да разполага с ключов експертен състав с подходяща професионална квалификация и професионален опит. Изисквания към ключовия експертен състав: Ключов експерт 1: Ръководител на екип • висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в област ”Социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; • минимум 5 години професионален опит в сферата на управлението на проекти. • опит в работа с държавни и/или други органи и организации, формиращи и/или провеждащи национална социална политика. Ключов експерт 2: Експерт по политики за работа с хора с увреждания • висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в област ”Социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област. • минимум 3 години професионален опит в областта на разработване на политики за хората с увреждания. Ключов експерт 3: Експерт по проучвания и анализи на политики за работа с хора с увреждания – 2 души • висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в област ”Социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; • минимум 3 години професионален опит в сферата на социалното и/или трудовото включване на хора с увреждания. Ключов експерт 4: Асистент по проучвания и анализи на политики за работа с хора с увреждания • висше образование в област ”Социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентно образование, придобито в чужбина; • минимум 2 години професионален опит в сферата на социалното и/или трудовото включване на хора с увреждания. 3. Участникът следва да разполага с Внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват, включващ предмета на поръчката (разработване на анализи и/или методологии и/или наръчници в сферата на социалното и/или трудовото включване на хората с увреждания). В случай, че участникът участва като обединение (сдружение/консорциум), изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (сдружението/консорциума) като цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка, съгласно формулата по Методиката за оценка, състояща се от 3 технически подпоказателя с общо тегло в комплексната оценка; тежест: 70
Показател: Финансова оценка, съгласно формулата по Методика; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Агенцията за хората с увреждания, гр. София, ул. "Софроний Врачански" 104-106

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, Проект BG051PO001-7.0.02–0009 «Защитена заетост–опит, иновации и възможности»

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата е безплатна. Пълен достъп на документацията се предоставя на интернет адреса на Възложителя http://ahu.mlsp.government.bg/ Техническите спецификации са зададени в техническото задание, което е част от документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1, жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Агенция за хората с увреждания, ул."Софроний Врачански" 104-106, Република България 1233, София, Тел.: 02 9318095, E-mail: ahu@mlsp.government.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://ahu.mlsp.government.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ