Версия за печат

02753-2014-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 0150-03 от 23.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция за хората с увреждания, ул. "Софроний Врачански" 104-106, За: Евдокия Ташева, Технически сътрудник, Република България 1233, София, Тел.: 02 9318095, E-mail: ahu@mlsp.government.bg, Факс: 02 8324162

Място/места за контакт: Агенция за хората с увреждания

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ahu.mlsp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://ahu.mlsp.government.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България” в рамките на Проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности”, по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз.Подробно описание на изискванията на Възложителя, във връзка с изпълнение на дейностите - предмет на поръчката, се съдържат в Техническото задание (Технически спецификации), което е неразделна част от документацията за участие в процедурата.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Минчо Боев Коралски
Длъжност: Изпълнителен директор