Версия за печат

00017-2014-0016

BG-Берковица:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Услуги


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

I.1) Наименование и адрес

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.


ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00017-2014-0016

ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.3) Обект на поръчката

Услуги

ІI.4) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съгласно предоставеното от възложителя “Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Берковица”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а именно: Становище изх. № 959/04.06.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана, Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство и “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, предоставено от изпълнителя в неговата оферта;


IІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване

номер на решението

622460

от

04.09.2014 г. 

III.4) Договор/рамково споразумение обявен/о за недействителен/о

НЕ


IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на Община Берковица