Версия за печат

00165-2014-0006

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-72 от 23.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката (МОН), 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Владимир Генов - държавен експерт, отдел ОПП, дирекция ДСОП, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217501, E-mail: v.genov@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Владимир Генов - държавен експерт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Застраховане на сградния фонд на МОН, държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието и науката”

II.3) Кратко описание на поръчката

Застраховане на застроени имоти - публична държавна собственост - сграден фонд на Министерството на образованието и науката, държавните училища и обслужващи звена към МОН на територията на цялата страна за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца за основни рискове - пожар и природни бедствия, земетресение и др. за 28-те области на страната.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р01-22 от 29.04.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-601446
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2014-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

601446

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.04.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Отпадане необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди, а именно - актуализация на държавния бюджет, направена на 04.08.2014 г. от Народното събрание чрез приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн. ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г.). Актуализацията води до намаляване на разходите за всички бюджетни сфери, в това число и за образование. В резултат на актуализацията на бюджета си Министерството на образованието и науката няма да е в състояние да изпълнява ангажиментите си по договора за обществена поръчка, който би се сключил след приключване на откритата процедура.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Георгиев Вълчев
Длъжност: Главен секретар на Министерство на образованието и науката (МОН), съгласно Заповед № РД09-1386/10.09.2014 г.