Версия за печат

00901-2014-0003

BG-Бургас: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, к-с "Лазур", Парк "Езеро", За: Яна Славова-Димитрова, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://cpz-burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://cpz-burgas.bg/info/Profil_na_kupuvacha-28.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на цялостното ежедневно хранене /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите по диети и дежурния персонал на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, по ежедневна заявка на Възложителя

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: ЦПЗ-Бургас ЕООД
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Ежедневно приготвяне и доставяне на храна в термоустойчиви кутии, собственост на Изпълнителя, след получена от Възложителя писмена заявка по диети за стационарно болни на „ЦПЗ-Бургас”ЕООД, изготвяна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984г.на МЗ; НАРЕДБА №23/19.07.2005г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия, съобразно нормите за болнично хранене, и храна за дежурния персонал на „ЦПЗ – Бургас”ЕООД. Включва разливане на храната в посуда на Изпълнителя, раздаване храната за всяко хранене и измиване и дезинфекция на съдовете след всяко хранене, както и почистване, измиване и дезинфекция на изпозваното за това помещение.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55322000

Описание:

Услуги по готвене на храни

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозен брой хранодни 37500

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

Срокът на договора може да бъде удължен, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в неговия срок или при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия: а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител; б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца; в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1000 /хиляда/ лв. Когато кандидатът или участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на представяне на офертата. Когато кандидатът или участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по банкова сметка: IBAN BG07SOMB91301034496501, BIC SOMBBGSF – Общинска банка АД гр. Бургас. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на процедурата. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4800 /четири хиляди и осемстотин/ лв. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Съответният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Изпълнителят на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност за срока на изпълнение на договора, плюс 10 работни дни след прекратяването му.. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията следва да бъде внесена преди подписване на договора по банкова сметка, която е указана в обявлението за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на храната се извършва след предоставянето и въз основа на требвателни листи от Възложителя и издадена фактура от Изпълнителя. Плащането се извършва в лева по банков път, при условията на отложено плащане.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Основание за отстраняване на участник от процедурата - съгласно чл.69, ал.1 от ЗОП и докуметацията за участие. 1. Съгласно чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства: а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) е обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; ж) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; з) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 2. Изискванията на т. 1., б. „а”, б. „е”, б. „з” и б. „и" се прилагат, както следва: при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; при едноличен търговец- за физическото лице- търговец; във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 3. Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП, не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници: при които лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата /Административни сведения 2. Декларация по чл.47, ал.9 във връзка с чл.47, ал.1, ал 5 и посочените в обявлението изисквания по чл.2, т.1-5 от ЗОП; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лева с ДДС; 4. Пълномощно на лицето, подписало офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; 5. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 8. Списък – Декларация на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се описва и в попълнения образец на оферта и съдържа наименованието на подизпълнителите и дела на тяхното участие (процент от общата стойност и описание на частта от обекта на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител); 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 10. Декларации по чл.47, ал.8 във връзка с чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП - за подизпълнители; 11. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 12. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 13. Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи доказващи наличието на изисквания финансов ресурс в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/лева, с който разполагат: удостоверениe от банкa; копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за предходната година или информация за регистър, в който са публикувани;
Минимални изисквания: Изискване за финансов ресурс в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/ лева, с който кандидатът или участникът разполага.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени от участника с мокър печат копие на удостоверение за регистрация на Кухнята майка /кетъринг/, издадено от компетентен орган по ЗХ – ОДБХ; 2. Заверени от участника с мокър печат копие на удостоверение за регистрация на транспортни средства, издадено от ОДБХ за превоз на готова храна приготвена в кухня-майка; 3. Списък - Декларация на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП 4. Списък – Декларация на специализираните транспортни средства с посочени марка, модел и регистрационен №, с които участника разполага за изпълнение на поръчката; 5. Списък – Декларация на работниците и служителите на участника, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката, включително и тези отговарящи за контрола на качеството, като се посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит; 6. Списък - Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка; 7. Заверени от участника с мокър печат копие на валиден сертификат ISO 22000 : 2005 или еквивалентен, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на системата за управление на безопасността на храните на обектите на участника, с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 8. Заверени от участника с мокър печат копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на системата за управление на качеството на участника с ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 9. Заверени от участника с мокър печат сертификат за внедрена система за анализ на критичните точки - /НАССР /;
Минимални изисквания: 1. Участника следва да е изпълнявал договори за доставки или услуги, които да са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Участниците следва да разполагат с лица притежаващи необходимото образование и професионална квалификация необходима за осъществаване предмета на поръчката. Наличният персонал да е здравно освидетелстван. 3. Участниците следва да са обезпечени с материално-техническа база необходима за осъществявяне на предмета на поръчката. • Участникът следва да разполага със собствена или наета Кухня - майка на територията на град Бургас за срока на договора, отговаряща на обема и спецификата на поръчката, и изискванията за подготовка и приготвяне на храната, регистрирана от компетентен орган – ОДБХ, на основание чл.12, ал.2, 9 и 10 от Закона за храните. • Участникът следва да притежава необходимото технологичното оборудване за приготвянето на храната. • Участникът следва да притежава или ползва под наем транспортни средства, които са регистрирани в ОДБХ. 4. Участникът трябва да притежават валидни сертификати удостоверяващи съответствието им със стандарти за системи за управление на качеството и безопастност на харите. 5. Участникът следва да притежава сертификат за внедрена система за анализ на критичните точки - /НАССР /
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.11.2014 г.  Час: 12:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.11.2014 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЦПЗ - Бургас ЕООД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Септември 2015г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Септември 2015г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ