00017-2014-0017

BG-Берковица: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Мая Горанова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89129, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2014/2015 година по обособени позиции"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подготвителни работи - изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др. Снегопочистване - Механизирано почистване от сняг на улични платна и пътища, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; - извършва се със специализирана техника, като не се допуска затрупване на страничните улици и платната за движение. Опесъчаване и обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси - извършва се при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини и съгласно Инструкцията за зимното поддържане и дял IV – “Зимно поддържане” на ”Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” (Агенция „Пътна инфраструктура”,София 2009 г).В цената за опесъчаване се включват всички разходи, н т.ч. и стойността на материалите. Опесъчаването се извършва само след предварителна заявка от Възложителя. Денонощно дежурство на хора и техника през есенно-зимния сезон. Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон. Снегопочистването ще се извършва с автомобили с прикачени предни гребла, трактори и булдозери, снабдени със съоръжения с тласкащо действие (едностранни и двустранни снегоринни плугове); съоръжения с изхвърлящо действие (роторни снегорини) или прикачни снегоринни гребла и комплектовани със сигнализация за работа при лоши метеорологични условия. В борбата с зимната хлъзгавост по пътищата да се използват следните материали: промишлена сол натриев хлорид и пясък. Изпълнението на снегопочистването и опесъчаването по количество, видове операции, материали и методология трябва да отговаря на изискванията по техническите спецификации. Пясъкът(промит и непресят) трябва да отговаря на изискванията по техническите спецификации.

Прогнозна стойност без ДДС
125000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.04.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

16.1. Гаранция за участие - 1% от прогнозната стойност на всяка една обособена позиция по която участника кандидаства, в български лева, както следва: 1. Гаранция за Обособена позиция № 1 - „Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км републикански път за сезон 2014-2015 г.” – 420,00 лв. 2. „Снегопочистване и зимно подържане на 51.8 км общински пътища и 28 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2014-2015 г.” – 410,00 лв. 3.„Снегопочистване и зимно подържане на общински път IV-81029, участък от гр.Берковица до х. „Ком” за сезон 2014-2015 г.” – 420,00 лв. 16.2. Гаранция за изпълнение - 3 % от ценовото предложение, оферирано от участника за всяка една обособена позиция по която кандидатства. *Гаранцията за изпълнение се представя при класиране на кандидата и към момента на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят по избор на участника в парична сума или банкова гаранция. Когато кандидатът е обединение- неюридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция или вносител на паричната сума по гаранцията. Когато гаранцията е в парична сума, същата се внася по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 60 дни от датата на представяне на офертата. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или участникът е класиран на първо или второ място, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41 от ЗОП. Гаранцията за участие се задържа в случай, че участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора. Гаранцията за участие на отстранените и на класираните участници след второ място се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, а за класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законово са престояли при него. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 180 дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора се възстановява в срок до 30 дни след приключване изпълнението по договора. Гаранцията за изпълнение се задържа при условията на договора. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който законно гаранцията е престояла при него. В изключителни случаи, преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да поиска от участниците в обществената поръчка да удължат срока на гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общинските служители, определени със заповед на кмета на община Берковица, съвместно с представители на фирмата изпълнител, контролират дейностите по зимно улично почистване, като констатациите се документират в констативен протокол за изпълнение на видовете дейности. Заплащането на дейностите по зимно снегопочистване се извършва на база оформени констативни протоколи за действително извършените дейности. Разплащането се извършва в срок, съгласно условията на договора за изпълнение, но не по- малко от 20 календарни дни след заверка на протокола за действително извършените работи и издадена фактура, като дължимата сума се формира въз основа на договорените единични цени. В случай на обявено бедствено положение от кмета на общината, отчитането и заплащането на извършената работа се извършва отделно за периода до неговото приключване, съобразно Глава 7 от Закона за защита при бедствия. Авансовото плащане е в размер на 20% от стойността на договорената сума, която се изплаща съгласно условията на договора за всяка една обособена позиция.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заявление за участие/Оферта/ – Образец № 1, придружена със Списък на документите /чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП/ - свободен образец; 2. Сведения за представяне на участника – Образец № 2; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец № 3; 4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП - Образец № 4; 5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 5; 6. Декларация за приемане условията на проекта за договор–Образец № 6; 7. Декларация за валидност на офертата – Образец № 7; 8. Декларация за подизпълнители – Образец № 8 /когато е приложимо/; 9. Декларация от подизпълнители - Образец № 9 /когато е приложимо/; 10.Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-Образец № 10/когато е приложимо/; 11.Списък на изпълнени договори за снегопочистване, зимно поддържане, опесъчаване – Образец № 11; 12. Справка-декларация за членовете на екипа, отговорен за изпълнението на поръчката – Образец № 12; 13. Справка-декларация за собствени или наети МПС - Образец № 13; 14. Проект за договор – Образец № 16 – не се попълва и не се подписва; 15. Декларация застраховка «ГО» - Образец № 17; 16. Гаранция за участие в процедурата – в парична сума или банкова гаранция по избор на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не приложимо
Минимални изисквания: Не приложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: • Списък на изпълнените договори за зимно поддържане, снегопочистване или опесъчаване през последните три години, считано от датата за депозиране на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите - Образец № 11. Към списъка, задължително се прилагат съответните удостоверения, издадени от получателите на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. • Справка-декларация за членовете на екипа, отговорен за изпълнение на поръчката – Образец № 12. Към справката се прилагат заверени от участника копия от документи, удостоверяващи образование и квалификация, когато се изисква такава и правоспособността на лицата ангажирани с изпълнение на поръчката, както и трудови или граждански договори удостоверяващи правоотношенията на участника с персонала. • Справка-декларация за собствени или наети МПС – Образец № 13. Към справката се прилагат заверени от участника копия от свидетелство за регистрация на МПС(големия талон), както и съответните договори за лизинг или наем, когато техниката не е собственост на участника. • Декларация застраховка «ГО» - Образец № 17;
Минимални изисквания: Участниците в процедурата трябва да притежават опит в снегопочистването, зимното поддържане, опесъчаване, като за последните 3 години, считано от датата за депозиране на офертите, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да са изпълнили най-малко 1 (един) договор за зимно поддържане, снегопочистване или опесъчаване. Ако участникът бъде определен за изпълнител, към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, същият представя застраховки ”Гражданска отговорност” валидни минимум до 01.04.2015 година за всяко едно от заявените в процедурата моторни превозни средства. Да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка включващ задължително: а) технически ръководител – 1 бр; б) оперативен дежурен – 1 бр; в) шофьори - не по-малко от броя на транспортните средства предвидени за снегопочистване и опесъчаване, притежаващи съответната категория за управление на МПС. Да разполага с минимален брой техника по обособени позиции, както следва: За обособена позиция № 1 за снегопочистване: • Снегорини - 5 бр., в т.ч. 2 броя - със задвижване на 2 моста, мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 290 см, и 3 броя – с мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 250 см; за машинно опесъчаване: • Опесъчители -1 бр. Резервна техника: • Снегорини - 1 бр За обособена позиция № 2 за снегопочистване: • Снегорини - 5 бр., в т.ч. 2 броя - със задвижване на 2 моста, мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 290 см, и 3 броя – с мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 250 см; за машинно опесъчаване: • Опесъчители -1 бр. Резервна техника: • Снегорини - 1 брой За обособена позиция № 3 за снегопочистване: • Верижна машина с гребло - 1 бр • Снегорини - 2 бр. със задвижване на 2 моста, мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 290 см; за опесъчаване: • Опесъчител - 1 бр.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.10.2014 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна Зала на Община Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км републикански път за сезон 2014-2015 г.”
1) Кратко описание

„Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км републикански път за сезон 2014-2015 г.”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
42000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Снегопочистване и зимно подържане на 51.8 км общински пътища и 28 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2014-2015 г.”
1) Кратко описание

„Снегопочистване и зимно подържане на 51.8 км общински пътища и 28 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2014-2015 г.”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
41000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Снегопочистване и зимно подържане на общински път IV-81029, участъка от гр. Берковица до х. „Ком” за сезон 2014-2015 г.”
1) Кратко описание

„Снегопочистване и зимно подържане на общински път IV-81029, участъка от гр. Берковица до х. „Ком” за сезон 2014-2015 г.”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
42000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение