Версия за печат

01037-2014-0002

BG-гр. Копривщица: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Копривщица, гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 16, За: Стоян Иванов Гарчев; Милена Паралеева, Република България 2077, гр. Копривщица, Тел.: 0889 618702; 0888 118288, E-mail: info@koprivshtitca-bg.com

Място/места за контакт: Стоян Иванов Гарчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.koprivshtitsa-bg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС) НА ПЛАНА”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Копривщица
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС) НА ПЛАНА”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС) НА ПЛАНА”

Прогнозна стойност без ДДС
125000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е в размер на 1200.00 лв. /хиляда и двеста лева/.Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на община Копривщица, по следната сметка: Сметка в лв. (BGN) IBAN: BG87 CECB 9790 33А9 1282 00; BIC Code: CECB BGSF; Наименование на банката: „ЦКБ” АД, Клон Карлово Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника.Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение Участникъ, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по сметка на община Копривщица: IBAN BG87 CECB 9790 33А9 1282 00, BIC Code: CECB BGSF, банка „ЦКБ” АД, Клон Карлово, на името на община Копривщица; Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поема от Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане - Аванс, в размер на 15% (петнадесет процента) от цената за изпълнение на поръчката, определена със сключения договор, в срок до 5 (пет) работни дни след получаването на трансфер от Министерството на инвестиционното проектиране към Община Копривщица, предвиден с подписано Споразумение между Общината и Министерството. - Първо междинно плащане в размер на 65 % (шестесет и пет процента) от цената за изпълнение на поръчката, в срок от 5 (пет) работни дни след приемане на Предварителния проект за ОУП от Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране (НЕСИП) и получен трансфер към Община Копривщица от страна на МИП. - Второ междинно плащане в размер на 15% (петнадесет процента) от цената за изпълнение на поръчката, в срок от 5 (пет) работни дни, след приемане на Окончателен проект за ОУП от НЕСИП. - Окончателно плащане, в размер на 5% (пет процента) от цената за изпълнение на поръчката, в срок от 5 (пет) работни дни след влизане в сила на Решение за одобряване на Окончателен проект за ОУП. Плащанията ще се извършват след издаване на оригинални фактури.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. 2. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания за технически възможности ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки член на обединението поотделно. 3. В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението подписват документ за създаване на обединение. Документът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; Б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. 4. В документа за обединение Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. Допустимо е лицето да бъде упълномощено и в друг документ, по преценка на участника. В него те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. 5. В документа за създаване на обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. 6.Документът за създаване на обединение задължително се прилага към офертата на участника. 7. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка; 8. Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да: 1. посочи в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 2. уведоми възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка. 9. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец №4), в която се посочват вида на работите, които ще извършват, и дела на участие, който ще бъде изпълняван от всеки подизпълнител. 10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 11.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, ал.2, т. 1, т.5 и ал.5 от ЗОП
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Доказването на опита се извършва с представяне на списък на услугите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство (съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП.) за извършената услуга. 2.Като доказателство за изпълнение на изискванията на възложителя към членовете на екипа всеки участник трябва да представи списък, в който да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за услугата. 3.Като доказателство за изпълнение на изискването, участникът следва да представи копие на сертификат внедрена система за качество ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Минимални изисквания: 1. Участницикът трябва да е изпълнил и/или участвал в изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на оферти. *Под услуги сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира услуги по изготвяне на проекти в сферата на устройственото планиране (задания за проектиране на Общи устройствени планове, Общи устройствени планове, Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и Подробно устройствени планове – планове за регулация и застрояване) и/или инвестиционното проектиране и/или изготвяне на преценки за необходимост от изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимостта (ОС) или изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимостта (ОС) съгласно ЗООС и ЗБР. 2.Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на поръчката, както следва: Ръководител на екипа – висше образование, степен Магистър, специалност Урбанизъм или Архитектура или еквивалентно, най-малко 5 години професионален опит с пълна проектантска правоспособност; специфичен опит в изготвянето на проекти в сферата на устройственото планиране; да е участвал като ръководител в поне 2 проекта за ОУП. Експерт "Устройствено планиране" – висше образование, степен Магистър, специалност Урбанизъм или еквивалентно; най-малко 2 години професионален опит с придобита пълна проектантска правоспособност; да е участвал в поне един проект, свързан с устройствено планиране. Експерт"Социално-икономически анализи и прогнози" – висше образование, степен Магистър, специалност Икономика или еквивалентно; най-малко 2 години професионален опит; да е участвал в проект, свързан с устройствено планиране. Експерт"Транспортно-комуникационна инфраструктура" – висше образование, степен Магистър, специалност Транспортно строителство или еквивалентно; най-малко 2 години професионален опит; да е участвал в проект, свързан с устройствено планиране и/или инвестиционното проектиране. Експерт"Водоснабдяване и канализация" – висше образование, степен Магистър, специалност Водоснабдяване и Канализация или еквивалентно; най-малко 2 години професионален опит с придобита пълна проектантска правоспособност; да е участвал в проект, свързан с устройствено планиране и/или инвестиционното проектиране. Експерт"Електроснабдяване" – висше образование, степен Магистър, специалност Електроинженерство или еквивалентно; най-малко 2 години професионален опит с придобита пълна проектантска правоспособност; да е участвал в проект, свързан с устройствено планиране и/или инвестиционното проектиране. Експерт"Географски информационни системи" - висше образование, степен Магистър, специалност Урбанизъм или Геодезия или еквивалентно; най-малко 2 години професионален опит с придобита пълна проектантска правоспособност; да е участвал в проект, свързан с изготвяне на ГИС на ОУП. Експерт"Биоразнообразие" – висше образование, степен Магистър, специалност в професионално направление „биологични науки; най-малко 5 години професионален опит; да извършва или да има опит в научна дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2, съгласно ЗБР. Експерт"Екология" – висше образование, степен Магистър, специалност Екология и опазване на околната среда или еквивалентно; най-малко 2 години професионален опит; специфичен опит в изпълнението на проекти, свързани с изготвяне на стратегически планови документи и/или устройствени документи; да е участвал в проект, включващ процедура по преценяване на необходимостта от изготвяне на екологична оценка (ЕО) или изготвяне на екологична оценка (ЕО). 3.Участникът следва да притежава внедрена система за качество ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за качество.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1.Показател Т – Техническо предложение – 70 т. с елементи:"Обосновка на участника”-20 т.;„Методология за решаване на проектантската задача” -20 т.;„ Програма за управление на риска„ -15 т.;„Организация и план за изпълнение на проекта” -15 т. ; тежест: 70
Показател: Показател Ц – Предлагана цена; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.10.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр.Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 16

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ