Версия за печат

00017-2014-0016

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-109 от 17.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Разработване на Общ устройствен план на община Берковица” по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на общ устройствен план на община Берковица ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ОУПО Берковица съгласно ЗООС и ЗБР.

II.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съгласно предоставеното от възложителя “Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Берковица”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а именно: Становище изх. № 959/04.06.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана, Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство и “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, предоставено от изпълнителя в неговата оферта;

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71410000, 71313440, 90711400

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от тези на строителството

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОП-3-102 от 04.09.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 17-2014-16
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Вместо:

Показател: икономическа и финансова сигурност; тежест: 30 Показател: икономическа и финансова сигурност; тежест: 30 Показател: predlovena cena; тежест: 40

Да се чете:

Показател: икономическа и финансова сигурност; тежест: 30 Показател: приход от предоставени услуги, сходни с предмета на поръчката ; тежест: 30 Показател: предложена цена; тежест: 40

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на Община Берковица