00589-2014-0021

BG-Перник: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Перник, пл.Св.Иван Рилски" №1А, За: инж. Росен Йорданов, Република България 2300, Перник, Тел.: 076 684298, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 684308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pernik.bg/obshhestveni-porchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРНИК

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Перник
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на Общ устройствен план на Община Перник в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект. Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство и съгласно предоставените от Възложителя Технически спецификации и Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Перник

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71400000

Описание:

Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на Общ устройствен план на Община Перник в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект. Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Перник природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство и съгласно предоставените от Възложителя в Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката Технически спецификации и Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Перник. В Плановото задание за разработване на Общ устройствен план на Община Перник и в Техническите спецификации са формулирани основните изисквания към Общия устройствен план на Общината и са подробно разписани съдържанието и обхватът на дейностите, които следва да бъдат извършени от Изпълнителя. С Плановото задание се представят проблемите на Община Перник, които предстоят за решаване с методите на устройственото планиране през следващите години, и основните насоки за бъдещото развитие на Общината, които трябва да доведат до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда. Проектът за Общ устройствен план на Община Перник - предмет на настоящата поръчка трябва да обхване територията на Община Перник с нейните населени места и землищата им. Във връзка с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ успоредно с изработването на Проекта на Общ устройствен план на Община Перник ще бъде изготвена и Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Перник. Иготвянето на Част Екологичната оценка на Общия устройствен план на Община Перник е предмет на друга процедура по реда на ЗОП.

Прогнозна стойност без ДДС
221000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

15


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е парична сума в размер 2 200,00 (две хиляди и двеста) лв, внесена в касата или по банкова сметка на Община Перник, IBAN: BG36CECB97903360879300; BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД, клон Перник или банкова гаранция за същия размер. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато гаранцията за участие се внася по банков път, това следва да стане с платежно нареждане на името на Община Перник, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Когато гаранцията за участие е банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата, и в нея трябва да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Разходите по откриването и обслужването на гаранцията за участие са за сметка на Участника и трябва да са извън размера на гаранцията за участие, посочен в обявлението. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не представи копие от платежен документ за платена гаранция за участие или учредена банкова гаранция за участие в оригинал, отговаряща на описаните по - горе условия. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция / вносител на сумата по гаранцията. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие е съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато с решение по чл.122г, ал.1, т.2 от ЗОП КЗК отмени решението на Възложителя за избор на Изпълнител и върне преписката за продължаване на процедурата, Възложителят кани Участниците, на които гаранцията е възстановена, отново да представят гаранция за участие. Участник, който не представи отново гаранция в определения срок, се отстранява от участие в процедурата. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи като парична сума, внесена в касата или по банкова сметка на Община Перник, IBAN: BG36CECB97903360879300; BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД, клон Перник, или банкова гаранция за същия размер. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, като представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато е избрал гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора и в нея трябва да е изрично посочен договорът, за който тя се представя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочен договорът, за който тя се представя. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията за изпълнение са за сметка на Участника и трябва да са извън размера на гаранцията за изпълнение, посочен в обявлението. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция / съответно вносител на сумата по гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. След приемане на Предварителния проект на ОУП по реда на Договора, Възложителят ще освободи частично гаранцията за изпълнение, съответно на изпълнената част от предмета на договора, равняваща се на 60 % от първоначалния размер на гаранцията

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Всички плащания по договора за обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Плащането на цената ще се извърши по следната схема: Авансово плащане в размер на 50 % от цената по договора, Първо междинно плащане в размер на 30 % от цената по договора след приемане от Възложителя на Проекта на Общ устройствен план на Община Перник във фаза Предварителен проект, Второ междинно плащане в размер на 10 % от цената по договора след приемане от Възложителя на Проекта на Общ устройствен план на Община Перник във фаза Окончателен проект Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на общата договорена цена за изпълнение на обществената поръчка, намален с размера на авансовото и междинните плащания - след подписване на констативния протокол, удостоверяващ изпълнението на договора за настоящата обществена поръчка. Редът и условията за плащане на цената по договора са определени подробно в проекта на договора за обществената поръчка в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор за обединение. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1. всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, за качественото изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението; 2. съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката; 3. обединението е създадено със срок най-малко до окончателното изпълнение на обществената поръчка. Освен това договорът за обединението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите между отделните членове на обединението с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка. Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява участниците в обединението за целите на процедурата. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, задължително в офертата се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за обявената процедура. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за който е налице поне едно от обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т. 1 и т.5 от ЗОП, а именно : който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Липсата на посочените обстоятелства се декларира от Участника в Декларацията по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 4) в Офертата на Участника

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта следва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника (Образец № 1); 2. Писмо към Офертата (Образец № 2), 3. Представяне на Участника, което включва: 3.1. Информация по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки (Образец № 3) с приложени оригинали или заверени копия от съответните документи, доказващи посочената информация. Когато е посочен ЕИК, Участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за вписани обстоятелства и обявени актове в ТР. Чуждестранните лица - Участници в процедурата представят идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени; 3.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 4) за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т. 1 и т. 5, и ал. 5 от ЗОП; 4. Заверено копие на договора за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, задължително към него се прилага и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия Участника, съгласно актуалната му търговска регистрация, а от изрично упълномощен негов представител; 6. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5); 7. Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6); 8. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 12); 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 13) - ако Участникът е посочил в своята Оферта Подизпълнители. Декларацията се представя от всеки подизпълнител поотделно; 11. Приложения към Декларацията за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 13) - ако Участникът е посочил в своята Оферта Подизпълнители. Към Декларацията се прилагат изискуемите документи за Подизпълнителя съгласно разпоредбите на ЗОП; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 14); 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 15) с приложени към него Приложение № 1 - Подход и методология за изпълнение на поръчката, Приложение № 2 - Организация и разпределение на задачите, Приложение № 3 - Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката).; 14. Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (Образец № 16) - ако е приложимо; 15. Ценово предложение (Образец № 17). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3.1 и 3.2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документът по т. 3 се представя в официален превод по смисъла на §1, т.16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Ако Участник в своята оферта не представи по реда, предвиден в ЗОП, един или повече от изброените документи, извън тези, които са неприложими, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква документи и информация
Минимални изисквания: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на Участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта следва да съдържа: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7); 2. Доказателства за извършените услуги, включени в Списъка (Образец № 7) по т.1; 3. Списък на техническите лица - ключовите експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка (Образец № 8); 4. Професионални автобиографии на ключовите експерти (Образец № 9), включени в Списъка по т. 3 (Образец № 8), 5. Декларации за ангажираност на ключовите експерти при изпълнението на поръчката (Образец № 10), включени в Списъка по т. 3 (Образец № 8); 6. Документи (заверени копия или оригинали), удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ключовите експерти, участващи при изпълнението на поръчката, както и изпълнението на другите минимални изисквания към експертите - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации, препоръки, референции и други (по преценка на Участниците), за всички ключови експерти, включени в Списъка по т. 3 (Образец № 8); 7. Списък на неключовите експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка (Образец № 11). Не се изисква прилагане на Професионални автобиографии, Декларации за ангажираност и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на неключовите експерти. 8. Копие от валиден сертификат или друг доказателствен документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на устройственото планиране или инвестиционното проектиране, или еквивалентни, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 9. Копие от валиден сертификат или друг доказателствен документ за внедрена система за управление на околната среда сертифицирана по европейски стандарт ISO 14001:2004 или друга еквивалентна система, с обхват в областта на устройственото планиране или инвестиционното проектиране, или еквивалентни, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, описанитe документи се представяj само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на обществената поръчка и да са изпълнявали през последните 3 години, считано от датата на подаване на Офертата, услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, т.е. изработване на устройствена схема и/или ОУП и/или ПУП с обхват минимум 1 квартал. Участниците трябва да разполагат с екип от технически лица - ключови експерти (КЕ) и други (неключови) експерти (НКЕ), които притежават необходимата проф.квалификация и опит, включващ най-малко следните експерти, отговарящи на съответните минимални изисквания, посочени за всеки един от тях: КЕ Ръководител екип –висше образование, магистър по Архитектура/Урбанизъм/екв, ППП в областта на проф. си квалификация, валидна за 2014г.; Участие в 2 разработки в област планиране/проектиране на селищни структури и/или системи или части от тях, или екв, вкл. Ръководител (Главен проектант) на 1 от тях; КЕ Селищна мрежа и устройство на урбанизирани територии - висше образование, магистър по Архитектура/Урбанизъм/екв, ППП в областта на проф. си квалификация, валидна за 2014г.; Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на селищни структури и/или системи или части от тях или екв; КЕ Недвижимо културно наследство - висше образование, магистър по Архитектура/Урбанизъм/екв, ППП в областта на проф. си квалификация, вал.за 2014г., вписан в публ.регистър по чл.165 от ЗКН, Участие в 1 разработка в област опазване на култ.наследство или екв; КЕ Техническа инфраструктура и комуникац.-трансп.системи –висше образование, магистър инженер по ТС/екв, ППП в областта на проф. си квалификация, вал.за 2014г.; Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на трансп.системи или екв, като част от устр.схема/устр.план; КЕ ВиК - висше образование, магистър инженер по ВиК/екв, ППП в областта на проф. си квалификация, вал.за 2014г, Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на водоснабд. или канализац. мрежи/системи или екв, като част от устр.схема/устр.план; КЕ Електроснабдяване и съобщения - висше образование, магистър инженер по Ел.енергетика и обзавеждане/Ел.техника/екв, ППП в областта на проф. си квалификация, вал.за 2014г, Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на ел.мрежи/системи или екв, като част от устр.схема/устр.план; КЕ Отопл.системи и Газоснабдяване - висше образование, магистър инженер по Топлотехника/Газификация/Газоснабдяване/екв, ППП в областта на проф. си квалификация, вал.за 2014г, Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на топлопрен.или газопрен.мрежи/системи, или екв. като част от устр.схема/устр.план; КЕ Зелена система - висше образование, магистърпо Ландшафна архитектура/екв, ППП в областта на проф. си квалификация, вал.за 2014г, Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на зелени системи или екв. като част от устр.схема/устр.план; КЕ ГИС –-висше образование, магистър по Геодезия/ГИС/Картография/екв, ППП в областта на проф. си квалификация, вал.за 2014г, Участие в 1 разработка, свързана с изработването на устр.схема/устр.план; НКЕ Екология –висше образование, магистър по Екология/Науки за земята/екв; НКЕ Икономически анализи и прогнози - висше образование, магистър по Икономика/екв; НКЕ Социално-демографски анализи и прогнози - висше образование, магистър по География/Социология/Демография/екв. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в Екипа на Участника. Участниците трябва да имат внедрени системи: за управление на качеството, сертифицирана по европ.стандарт ISO 9001:2008 или екв. и за управление на околната среда, сертифицирана по европ.стандарт ISO 14001:2004 или екв.с обхват в областта на устр.планиране или инвест.проектиране, или екв. В случай, че участникът е обединение, което не е юрид.лице, мин.изисквания трябва да бъдат изпълнени общо от обединението. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на поръчката, ако не отговаря на някое от посочените минимални изисквания за техн.възможности и квалификация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

ЗУТ, ЗКАИИП

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка; тежест: 70
Показател: Финансова оценка; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.10.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да намерите на интернет адрес на Възложителя: http://pernik.bg/obshhestveni-porchki. Лицата могат да изтеглят публикуваната документация безплатно. Възложителят ще предостави срещу заплащане документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В този случай цената на документацията за участие в процедурата е цената, посочена в настоящото обявление. Лицата, които желаят, могат да закупят документацията за участие в процедурата от Община Перник, находяща се на адрес: гр. Перник пл. "Св. Иван Рилски" № 1А. Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ, удостоверяващ, че документацията е платена. Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Перник или по следната банкова сметка на Община Перник: IBAN: BG49CECB97908460879300 Код 447000 При ЦКБ АД - клон Перник. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП Възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.10.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

Община Перник, пл. "Св. Иван Рилски" № 1А, гр. Перник 2300, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел "Правен и обществени поръчки", пл."Св.Иван Рилски" №1А, Република България 2300, Перник, Тел.: 076 684324, Факс: 076 603890

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ