Версия за печат

00087-2014-0121

BG-София: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Станислава Цветкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3, партер, стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Столична община, ул. Московска №33, За: Фронт офис, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377505

Място/места за контакт: Фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнители по обособени позиции: 1. Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони в шест обособени позиции. 2. Седма обособена позиция: Контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на цялата територия на Столична община -за всички шест зони.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони в шест обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Райони Витоша, Лозенец, Средец и Триадица; 2. Обособена позиция 2: Райони Овча купел, Банкя, Красна поляна и Красно село; 3. Обособена позиция 3: Райони Люлин, Възраждане, Илинден, Надежда и Връбница; 4. Обособена позиция 4: Райони Оборище, Сердика, Подуене и Нови Искър; 5. Обособена позиция 5: Райони Искър, Слатина, Кремиковци; 6. Обособена позиция 6: Райони Панчарево, Младост, Студентски, Изгрев; 7. Обособена позиция 7:Контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на цялата територия на Столична община -за всички шест зони Обхватът на зоните е подробно разписан в Приложение Б за всяка от обособените позиции (зони). 8. Срокът на договорите е четири години, считано от регистрационния индекс на всеки договор. 9. В обхвата на булеварди и улици с локални платна се включват и локалните платна. За постигане на определеното ниво за поддръжка, на определените улици, по списък за всяка зона – Приложение 11 за I, II, III, IV, Vи VI зони, ще бъде даден шест месечен гратисен период за привеждане на улиците на опредреленото ниво за поддръжка. Критериите за изпълнение се базират на качествени и количествени показатели за състоянието на настилката и отделните елементи, което е показано таблично в изискването за изпълнението, където времето за привеждане на различните показатели и елементи е различен, максималния срок само за определени показатели и елементи е шест месеца. Срокът започва да тече с подписване на договора. Веднага след изтичане на гратисните периоди за съответните показатели и елементи - таблици №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №10 от изискването за изпълнение, ще се съблюдават изискванията за изпълнение базирано на договорените показатели за изпълнение и при неизпълнение ще бъдат налагани съответните санкции. Улици във всяка зона, които са в гаранция след извършен основен ремонт или рехабилитация, ще бъдат поддържани от изпълнителя, до изтичане срока за гаранция, само за дефекти причинени от събития (ПТП, кражби и вандализъм), които не се покриват от гаранцията.След изтичане на гаранционния срок поддръжката ще се осъществява на база конкретни възлагания.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142, 71000000

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.ОП№ 1-6.Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки /в т.ч. и тротоарите/ на всички улици, общински пътища и републикански пътища /съгласно споразумителен протокол между Столична община и АПИ / в границите на СО. Текущ ремонт и поддържане на пътните съоръжения - мостове, пасарелки, водостоци и пешеходни подлези. Полагане на пътна маркировка – надлъжна, напречна за постоянна и временна орг. на движение.Изработване, монтаж и поддръжка на пътни знаци, пътеуказателна сигнализация, улични табели, тръбно-решетъчни парапети, анти-паркинг стълбчета, и др.средства за верт. сигнализация.Поддръжката на елементите на вертикалната сигнализация се извършва 7 дни в седм.Обектът на общ. поръчка вкл. изпълнението на следните дейности, които са свързани с изв. на поддържане и представляват условие, следствие или допълнение към него:- превантивно поддържане;-текущо /рутинно/ поддържане;А. Превантивно поддържане – вкл. следните осн. видове дейности:- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на пътната настилка;- възстановяване носещата способност на пътната основа чрез студено мрециклиране ; - полагане на нов износващ пласт (пренастилане);- пренастилане на тротоарни настилки с унипаваж и/или асфалтобетон; - направа на повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени неравности ;- възстановяване на износващия пласт на пътната настилка чрез горещо рециклиране;- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, стоманени предпазни огради, парапети, и др.);- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения.Б. Текущо поддържане – вкл. следните осн. видове дейности:- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;- ремонт на отделни разрушения по пътното платно – дупки, пукнатини, пропадане, обрушени ръбове и др.;- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по тротоарните настилки;- ремонт на отделни разрушения по тротоарните настилки - дупки, пукнатини, пропадане;- отстраняване на отделни повреди по повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени напречни неравности ;- ракордиране и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – улични оттоци, ревизионни шахти, отводнителни тела при повдигнати пешеходни пътеки и канавки ;- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;- почистване и/или възстановяване на берми, укрепителни и подпорни стени и други укрепващи съоръжения;- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал и наносни материали.;- боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, еластични огради, елементи на пътни знаци, направляващи стълбчета и др.;- полагане и възстановяване на хоризонталната пътна маркировка;- поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, еластични огради, парапети и антипаркинг стълбчета, както и поставяне на допълнителни при необходимост;- изработване на пътни знаци, пътеуказателна сигнализация и улични табели;- монтаж и поддръжка на пътните знаци и уличните табели;- изработване на тръбно-решетъчен парапет, анти-паркинг стълбчета и други средства за вертикала сигнализация.- монтаж и поддържане на тръбно-решетъчен парапет, анти-паркинг стълбчета и други средства за за вертикална сигнализация.- проверка и почистване на замърсени пътни знаци на всеки три месеца;- измиване на пешеходни пътеки – два пъти годишно след възлагане от Възложителя- монтаж и поддържане на оградна мрежа по обособено трамвайно трасе;-- подравняване, профилиране и оформяне на банкети;- запълване и укрепване на откоси на отделни места;- геодезическо заснемане и нанасяне в програмата за база данни на СО всички ремонти по пътните и тротоарните настилки. Продължава в Раздел VI)Допулнителна информация... Забележка: Общото кол. и обем за ОП 7 е подробно разписано в Приложение Б за ОП7..

Стойност, без да се включва ДДС
135999998 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата в размер: •За обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5 и №6- 222 222 (двеста двадесет и две хиляди двеста двадесет и два ) лева •За обособена позиция №7- 26 666 (двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева. 2. Валидността на гаранцията за участие е до срока на валидност на офертата на участника. 3. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5% от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС ,за всяка една от обособените позиции. 4. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до изтичане срока на договора на избрания изпълнител. 5. Гаранциите се представят в една от следните форми: 5.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община): Банка: Общинска банка, клон "Врабча" IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC: SOMBBGSF 5.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 6. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. 6.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. 7. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 8. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 9. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61, ал.1 или да ги усвои съгласно чл.61, ал.2 от ЗОП 10. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

За Обособени Позиции №1- №6:1: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно възнаграждение в размер на предложението на изпълнителя и въз основа на одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечен отчет. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заверява месечния отчет в срок до 10 дни от съставянето на двустранно подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упражняващ контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протокол за месечна инспекция.3.. Плащането се извършва в 30-дневен срок след представянето на фактура на база заверения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет. За Обособена позиция №7: 1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените услуги сума в процент (%)от остойностената сметка без ДДС за извършените СМР на база конкретни възлагания и процент (%) от договорените стойности за ниво на поддръжка за шест зони, за които са сключени договори за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения. 2) За извършените на база конкретно възлагане дейности, разплащането по чл.3 ще се извършва в 30 /тридесет/ дневен срок след представяне на отчетни документи за извършени и приети СМР. 3) За дейностите по поддържане на база показатели за ниво, разплащането по чл.3 ще се извършва в 30 /тридесет/ дневен срок след представяне на доклад в табличен вид за направените през съответния месец констатации за изпълнението/неизпълнението на задължението за поддържане на договореното ниво за всяка от шестте зони. 4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение в размер на 25% (двадесет и пет процента) от стойността на наложените и удържани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на осъществения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ контрол санкции на изпълнителите по сключените договори за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения. Възнаграждението се заплаща в 30 дневен срок от извършеното разплащане по сключените договори за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения, от което са удържани наложените санкции. 5) В случай, че вземанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предходната точка бъдат оспорени по съдебен ред, в следствие на което за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възникне задължение за възстановяване на удържаните като санкции суми, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ полученото по предходната алинея възнаграждение със законната лихва за периода от получаването му до неговото възстановяване.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението подписват документ за създаване на обединение. Документът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; B) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Уч. следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1,б. а), б), в),г), д), ал.2, т. 1, т.4, т.5 и ал.5 от ЗОП и чл. 171 и 171а от ЗУТ. Вс.участник трябва да представи: Регистрационни документи на Участника:В случай, че Уч. е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юр.лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението подписват документ за създаване на обединение. Документът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изп. на Договора за възлагане на общ.поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; B) всички чл. на об. са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възл. на общ. поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. 3. В док. за обед. уч. в об. трябва да определят (упълномощават)1лице, което да представлява об. пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. Допустимо е лицето да бъде упълномощено и в др. док., по преценка на участника. В него те трябва да опр. и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на об. след подаването на офертата.3.1. В документът за създаване на обединение трябва да бъде определено и посочено разпр. на дейностите между членовете при изпълнението на общ. поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на док. по чл.56, ал.3 от ЗОП.3.2. Док. за създаване на об. задължително се прилага към офертата на участника.3.3. В случай че об. е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата общ. поръчка, копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е рег. и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата общ. поръчка, Уч. следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за изв.класиране и преди подписване на Дог. за възл. на настоящата общ.поръчка;3.4. Лице, което участва в об. не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на общ. поръчка едно физ. или юр. лице може да участва само в 1 об.п. 4. Когато уч. е опр. с офертата си 1 или повече от подизп., с които ще скл. договор за подизпълнение, той е длъжен да: 1. посочи в офертата си видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;;2. уведоми възл. за всяка промяна на подизп., настъпила по време на изп. на договора за общ. поръчка.4.1. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, участникът представя декларацияза участието на подизпълнител/и, в която се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;.4.2.. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоят. оферта. 5. Всеки участник трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория, като трябва да докаже вписването си в Централния профессионален регистър на Камарата на строителите или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на изискванията към икономическите и финансови възможности участниците представят: 1. Удостоверение от банка; 2. Годишния финансов отчет на дружеството, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представянето на отчета не се изисква, когато същият е вписан в Търговския регистър. 3. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с друг документ, който възложителят приеме за подходящ (документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия или банкова гаранция, издадена на името на участника или др).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За обособени позиции № 1, №2, №3, №4, №5 и №6: 1.1. Всеки участник трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката не по- малък от 500 000 /петстотин хиляди/ лева. 2. За обособена позиция №7: 2.1. Всеки участник трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката не по- малък от 50000 /петдесет хиляди/лв. без ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. За ОП № 1 - №6:1.1. Доказването на опита се извършва с представяне на списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на оферта (Образец №9), както и: А) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация вкл.данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или Б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е прикл. изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормат. изисквания; удост.съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или В) копия на документи, удостоверяващи изпъл., вида и обема на изпълнените строителни дейности;1.2. Док. за наличие на собствена асфалтова база с минимална производителност 100т/час. или копие на скл. договор за ползване на такава асфалтова база, валиден за срока на изп. на договора за текущ ремонт и поддръжка за съответната зона или др.док.1.3. Док. за наличие на диспечерски пункт за готовност за реагиране при аварийни ситуации, в това число акт за собственост и/или договор за наем на помещение или др. док. За док. на налично оборудване на диспечерския пункт уч. представя списък по Образец 10, съдържащ описание на техниката за приемане и възлагане на аварийни сигнали.1.4. Като док. за изпълнение на изискванията на възл.към инженерно-техн.персонал за ръководство при изпълнение на поръчката, вкл. за осиг. на контрола на качеството, както и на мин. бр. други работници и служители, всеки участник трябва да представи списък по Обр. 11;1.5. Като док.за наличие на техн.оборудване всеки участник трябва да представи Декл. по Обр. 12 за техн. оборудване, с което разполага (вкл. собствено, наето, на лизинг или др.); 1.6.Копие на валиден серт. за за упр. на качеството или екв. ISO 9001:2008 или екв. 1.7.Копие на валиден серт. за упр. на околната среда или екв. ISO 14001:2004 или екв. За ОП№7:2.1.Копие на валиден лиценз за упр. на стр. надзор или екв. документ за чуждестранни лица, издаден от държавата, в която са установени.;2.2.Копие на валиден лиценз за технически надзор на съоръжения с повишена опасност или екв. документ за чуждестранни лица, издаден от държавата, в която са установени.2.3.Декл. по Обр. №13, в която уч.декларира, че има мин. 3 г. опит в извършването на контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.2.4.Като док. за изпълнение на изискванията на възл. към екипа от физ. лица, който консултантът ще ангажира и чрез които ще упражнява дейности по подготовка, орг. и контрол на пътното поддържане в 6 зони всеки участник трябва да представи списък по Обр. 14.2.5.Копие на валиден серт. за за упр. на качеството или екв. ISO 9001:2008 или екв. 2.6.Копие на валиден сертификат за упр. на околната среда или екв. ISO 14001:2004 или екв..2.7. Копие на валиден серт. за упр. на пътната безопасност ISO 39001:2012 или екв..2.8.Списък на разработената/ите системи (софтуер) за контрол и/или списък на притежавания лицензиран софтуер. Заб. За ОП№1-№7 се приемат екв. Серт., издадени от органи, уст. в др. държ. членки, както и др. док. за екв. мерки за осиг. на кач. и опаз.на околната среда. 3. Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икон. състояние, за техн. възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен док., определени от възложителя за док. на съотв. възм., кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпъл. на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 4. Трети лица може да бъдат посочените подизпъл., свързани предприятия и др. лица, независимо от правната връзка на кандидата или уч. с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да има опит в извършването на пътно строителство- за последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти, да е изпълнил и/или участвал в изпълнението на дейности, свързани с пътно строителство за 50 000 кв. метра пътни настилки. 2. Участникът трябва да разполага със собствена асфалтова база с минимална производителност 100т/час. или сключен договор за ползване на такава асфалтова база, валиден за срока на изпълнение на договора за текущ ремонт и поддръжка за съответната зона.3. Участникът трябва да докаже, че разполага с технически средства за осъществяване на контрол, приемане на аварийни сигнали, реагиране при аварийни сигуации и др. (диспечерски пункт,), който трябва да бъде оборудван с техника за приемане и възлагане на аварийни сигнали (телефон, факс, компютър и др. ).4. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, както и с минимален брой други работници и служители, които притежават квалификация и професионален опит, свързани с предмета на обществената поръчка, включващ най-малко:-трима пътни инженери магистри- 1 ръководител и 2 заместник-ръководители на екип – пътно строителство или ПГС или еквивалент, с минимум 5 години стаж по специалността.-минимум 5 асфалтови групи, всяка с минимум един технически ръководител и трима работника. Всяка група да е оборудвана с моторна фугорезачка, моторна пръскачка за битумни емулсии, компресор за сгъстен въздух, моторна виброплоча. Общо петте групи да разполагат с минимум три асфалтополагащи машини и четири пътни фрези. Техническите ръководители следва да са с образование не по-ниско от средно-специално в професионална област строителен инженер/техник или еквивалентна специалност и да имат опит не по-малко от 3 години в областта на пътното строителство.-минимум 2 групи за надлъжна маркировка и 2 групи за напречна маркировка, като всяка група да включва технически ръководител и трима работника. Всички групи трябва да бъдат мобилни и оборудвани с компютри, гарантиращи ширината и дебелината на покритието и да бъдат снабдени с оборудване за следене температурата и влажността на въздуха и пътната основа в момента на полагане на маркировката. Групите трябва да бъдат напълно оборудвани и да са в състояние да работят през тъмната част на денонощието и в неработни дни.-минимум 2 групи за монтаж и поддръжка на вертикална сигнализация, като всяка група да включва технически ръководител и трима работника.-минимум 1 група с квалифициран персонал, чиято задача е непрекъснато да проверява степента на спазване на необходимите Нива на поддържане, като групата да включва един ръководител и трима членове с техническо образование.-минимум 1 група за геодезическо заснемане и нанасяне в Географска Информационна Система (ГИС) на СО, на всички извършени ремонти по пътните и тротоарните настилки, като групата да включва един геодезист и двама работника.6. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка. Оборудването може да бъде собствено, наето, на лизинг или др., както следва: Продължава в Раздел №VI, Допълнителна информация.... Забележка: Мин.изисквания за ОП7 са подробно описани в Приложение Б на обособената поз.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: За обособени позиции №1-№6:; тежест:
Показател: Финансови показатели, в това число: единични цени 70т.; елементи на ценообразуване 10т.; тежест: 80
Показател: Технически показатели, в това число: Предложение за нови високопроизводителни екологични технологии за поддръжка и възстановяване на пътната настилка. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване. Максимален брой точки 16 и Организация на ръководството на обекта, структура за управление на качеството и мерки за опазване на околната среда. Максимален брой точки 4.; тежест: 20
Показател: За обособена позиция №7:; тежест:
Показател: Финансови показатели; тежест: 90
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.10.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в настоящата процедурата не се продава на хартиен носител. Кандидатите получават пълен достъп до нея на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”. В случай, че лице поиска да закупи документацията може да направи това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.2, стая №204 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в петък и в последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч. В случай, че лице поиска документацията за участие да му бъде изпратена за негова сметка, то лицето, поискало документацията изпраща писмено искане, като посочва данни за издаване на фактура, административни сведения и заплаща цената по банков път. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.10.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.10.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, ул. Московска №33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварвнето. 2. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в почочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна. 3. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, два дни преди тяхното отваряне. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

48 месеца

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продълж. от Раздел III.2.3) Минимално необходима специализирана тежка механизация, машини и автомобили за превантивно и текущо поддържане: - Пътна фреза с ширина 1000 мм и ширина 500 мм- 4 бр.,- Автогудронатор - 5 бр.- Асфалтополагаща машина- 3 бр.- Валяк бандажен вибрационен /двуосен / 8 , 12 т. -2 бр.- Валяк бандажен вибрационен /двуосен / до 3 т.- 2 бр.- Пневматичен валяк- 5 бр.- Автогрейдер- 1 бр.- Челен товарач- 5 бр.- Колесен багер – мин. 0,5 м3- 2 бр.- Автокран до 10 т - 2 бр.- Автомобил – самосвал- 5 бр.- Автомобил – бордови - 5 бр.- Компресор за сгъстен въздух- 5 бр.- автовишка - 2 бр.-специализиран транспорт за маркировъчните машини-2 бр.-специализирана техника за поддръжка на вертикална сигнализация - 2 бр.Минимално необхoдимата малогабаритна механизация за превантивно и текущо поддържане;- Моторна фугорезачка за асф. и бетонови повърхности- 5 бр.- Моторна виброплоча- 5 бр. - Моторна духалка- 5 бр.- Моторен /или пневматичен/ къртач- 5 бр.- Моторна пръскачка за битумни емулсии - 5 бр.- Пароструйка- 5 бр.- Ел. агрегат- 4 бр.- Електрожен /заваръчен апарат/- 4 бр.- машина за полагане на надлъжна пътна маркировка- 2 бр.- машина за полагане на напречна пътна маркировка- 2 бр.- автомобил за сигнализация- 4 бр.Минимално необходимият брой комплекти пътни знаци за въвеждане на Временна организация на движение (ВОД) при ремонтни работи и възникнали аварийни ситуации. - ВОД при краткотрайни и подвижни ремонтни работи- 10 бр.- ВОД при дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението- 20 бр.- ВОД при дълготрайни ремонтни работи с отбиване на движението- 10 бр.7. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството или евк. ISO 9001:2008 или еквивалент.8. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда или екв. ISO 14001:2004 или еквивалент. Продължение от раздел II.2.3) Общо количество и обем: C.Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации:При аварийни ситуации се извършват аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на мин. ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (пропадания, срутвания, изравяния, разрушение на мостови съоръжения, и др.).Предметът на общ. поръчка вкл. изпълнението и на следните дейности, които са свързани с извършването на поддържане и представляват условие, следствие или допълнение към него:- доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и строителни продукти; - извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; -отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Столична община, ул. Московска №33, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377505

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Райони Витоша, Лозенец, Средец и Триадица
1) Кратко описание

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за I зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на I зона. І зона е с обхват както следва: Райони Витоша, Лозенец, Средец и Триадица с граници: Пл.Св.София, бул.Цар Освободител вкл., ул.Московска вкл., ул.Париж вкл. , ул.Шипка вкл. , ул.Мизия вкл. , ул.Хан Омуртаг вкл. , бул.Еминеску вкл. , бул.П.К.Яворов вкл. , бул.Симеоновско шосе вкл. , Околовръстен път вкл. , граница м/у р-н Панчарево и р/н Витоша, граница на СО, граница м/у р-н Овча купел и р-н Витоша, бул.Никола Петков, бул.ЦарБорисIII, ул.Тодор Каблешков, бул.България вкл., бул.акад.И.Е.Гешов, ул.Св.Г.Софийски, бул.Прага, бул.Хр.Ботев, ул.Позитано, бул.Витоша.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за I зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на I зона. Приблизителният обем на обособената позиция е ремонт на 400 000 кв.м пътни и тротоарни настилки годишно, включително съпътстващи дейности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22222222 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Райони Овча купел, Банкя, Красна поляна и Красно село
1) Кратко описание

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение 11 за II зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на II зона. ІI зона е с обхват както следва: Райони Овча купел, Банкя, Красна поляна и Красно село с граници: Пл.Св.София, бул.Витоша, ул.Позитано, бул.Хр.Ботев вкл. , бул.Прага вкл. , ул.Св.Г.Софийски вкл. , бул.акад.И.Е.Гешов вкл. , бул.България, ул.Тодор Каблешков вкл. , бул.ЦарБорисIII вкл. , бул.Никола Петков вкл. , граница м/у р-н Овча купел и р-н Витоша, граница на СО, граница м/у р-н Овча купел и р-н Люлин, граница м/у р-н Красна поляна и р-н Люлин, бул.Царица Йоана, бул.Вардар, ул.Найчо Цанов, бул.Константин Величков, бул.инж.Иван Иванов, граница м/у р-н Възраждане и р-н Красно село, ул.Добружански край, ул.Позитано.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение 11 за II зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на II зона. Приблизителният обем на обособената позиция е ремонт на 400 000 кв.м пътни и тротоарни настилки годишно, включително съпътстващи дейности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22222222 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Райони Люлин, Възраждане, Илинден, Надежда и Връбница
1) Кратко описание

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за III зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на III зона. ІII зона е с обхват както следва: Райони Люлин, Възраждане, Илинден, Надежда и Връбница с граници: Пл.Св.София, бул.Витоша вкл., ул.Позитано вкл. , ул.Добружански край вкл. , граница м/у р-н Възраждане и р-н Красно село , бул.акад.И.Е.Гешов вкл. , граница м/у р-н Красно село и р-н Възраждане, бул.инж.Ив.Иванов, бул.Константин Величков вкл., ул.Найчо Цанов вкл. , бул.Вардар вкл. , бул.Царица Йоана вкл. , граница м/у р-н Красна поляна и р-н Люлин , Околовръстен път вкл. , граница м/у р-н Люлин и р-н Овча купел, граница м/у р-н Банкя и р-н Люлин, граница на СО, граница м/у р-н Връбница и с.Божурище, граница на СО, граница м/у р-н Връбница и р-н Нови Искър, бул.Ломско шосе, граница м/у р-н Нови Искър и р-н Връбница, бул.Ломско шосе, граница м/у р-н Нови Искър и р-н Връбница, граница м/у р-н Надежда и р-н Нови Искър, граница м/у р-н Сердика и р-н Надежда, граница м/у р-н Илинден и р-н Сердика, ул.Йосиф Щросмайер, ул.Майор Векилски, бул.Столетов, ул.Алдомировска, бул.Сливница, бул.Кн.Мария Луиза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за III зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на III зона. Приблизителният обем на обособената позиция е ремонт на 400 000 кв.м пътни и тротоарни настилки годишно, включително съпътстващи дейности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22222222 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Райони Оборище, Сердика, Подуене и Нови Искър
1) Кратко описание

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за IV зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на IV зона. ІV зона е с обхват както следва: Райони Оборище, Сердика, Подуене и Нови Искър с граници: Пл.Св.София, бул.Кн.Мария Луиза вкл. , бул.Сливница вкл, ул.Алдомировци вкл. бул.Столетов вкл. , ул.Майор Векилски вкл. ул.Йосиф Щросмайер вкл. граница м/у р-н Илинден и р-н Сердика, граница м/у р-н Надежда и р-н Сердика, граница м/у р-н Надежда и р-н Нови Искър, граница м/у р-н Връбница и р-н Нови Искър, бул.Ломско шосе вкл. , граница м/у р-н Връбница и р-н Нови Искър, бул.Ломско шосе вкл. , граница м/у р-н Връбница и р-н Нови Искър, граница на СО, граница м/у р-н Нови Искър и р-н Кремиковци, граница м/у р-н Сердика и р-н Кремиковци, граница м/у р-н Подуяне и р-н Кремиковци, бул.Вл.Вазов, бул.Ботевградско шосе, Източна тангента, ул.Летоструй, ул.Рилска обител, ул.Стоян Попов, ул.Витиня, ул.Гвеорги Спасов, ул.Владимир Минков-Лотко, ул.Боян Магесник, бул.Ситняково, ул.Хан Омуртаг, ул.Мизия, ул.Шипка, ул.Париж, ул.Московска, бул.Цар Освободител.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за IV зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на IV зона. Приблизителният обем на обособената позиция е ремонт на 400 000 кв.м пътни и тротоарни настилки годишно, включително съпътстващи дейности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22222222 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Райони Искър, Слатина, Кремиковци
1) Кратко описание

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за V зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на V зона. V зона е с обхват както следва: Райони Искър, Слатина, Кремиковци с граници: Бул.Ситняково вкл. , ул.Боян Магесник вкл. , ул.Вл.Минков-Лотко вкл. , ул.Г.Спасов, ул.Витиня, ул.Стоян Попов вкл. , ул.Рилска обител вкл. , ул.Летоструй вкл. , Източна тангента вкл. , бул,Ботевградско шосе вкл. , бул.Вл.Вазов вкл. , граница м/у р-н Подуяне и р-н Кремиковци, граница м/у р-н Сердика и р-н Кремиковци, граница м/у р-н Нови Искър и р-н Кремиковци, граница на СО, граница м/у р-н Панчарево и р-н Кремиковци, бул.Ботевградско шосе, Околовръстен път, граница м/у р-н Искър и р-н Панчарево, Околовръстен път, бул.Цариградско шосе, бул.Копенхаген, ул.Обиколна вкл. , бул.Проф.Цв.Лазаров вкл. , бул.Асен Йорданов, бул.Цариградско шосе, бул.Еминеску.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за V зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на V зона. Приблизителният обем на обособената позиция е ремонт на 400 000 кв.м пътни и тротоарни настилки годишно, включително съпътстващи дейности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22222222 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Райони Панчарево, Младост, Студентски, Изгрев
1) Кратко описание

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за VI зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на VI зона. VІ зона е с обхват както следва: Райони Панчарево, Младост, Студентски, Изгрев с граници: бул.Цариградско шосе вкл., бул.Асен Йорданов вкл. , бул.Проф,Цв.Лазаров, ул.Обиколна, бул.Копенхаген, бул.Цариградско шосе вкл. , Околовръстен път, граница м/у р-н Искър и р-н Панчарево, Околовръстен път, бул.Ботевградско шосе, граница м/у р-н Кремиковци и р-н Панчарево, граница на СО, граница м/у р-н Витоша и р-н Панчарево, Околовръстен път, бул.Симеоновско шосе , бул.П.К.Яворов.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движение: а) на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка, на определени улици, по списък – Приложение11 за VI зона б) на база конкретни възлагания за всички останали улиц, извън Приложение 11, разположени на територията на VI зона. Приблизителният обем на обособената позиция е ремонт на 400 000 кв.м пътни и тротоарни настилки годишно, включително съпътстващи дейности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22222222 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на цялата територия на Столична община -за всички шест зони
1) Кратко описание

Контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на цялата територия на Столична община -за всички шест зони

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Упражняване на контрол по подготовката и извършването на възложените ремонтни дейности, както контрол за първоначално постигане на определеното ниво на поддръжка на договорените за всяка зона улици в Приложение 11, а също и контрол за постоянното поддържане на улиците в Приложение 11 на договореното ниво на поддръжка през четиригодишното времетраене на подписаните договори, както следва: - Упражняване на контрол по подготовката и върху изпълнението на конкретно възложени СМР и извършени СМР за поддръжка на база показатели на изпълнение в зависимост от определеното ниво за поддръжка; съответствието на извършващото се строителство с нормативните изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, сатинарно-хигиенните, екологичните и противо-пожарните изисквания; договорите за поддръжка в шестте зони; - Координиране на строителния процес до приемане на извършените СМР; - Контрол на количествата, качеството, съответствието и цените на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с Договорите за поддръжка; - Проверяване на съответствието и подписване на количествените сметки и разплащателните документи, представени от изпълнителя на извършените СМР; - Проверяване и одобряване на единични цени за дейности, които не са предвидени в подписаните договори; - Да извършва всеки месец(през последната седмица) проверка на нивото на обслужване за всички улици, които се поддържат на база показатели на изпълнение и да подготвя протокол за съответствие с изискванията към изпълнението съгласно подписания договор, като при констатирани несъответствия да направи предложение за санкции - съгласно предвидените в договора; - Наблюдаване за спазването на изискванията за здравословните и безопасни условия на труд; - Съставяне на актовете и протоколите в съответствие с нормативните изисквания; - Осигуряване на условия за безопасност на труда; - Контрол по опазване на околната среда; - Контролиране на съответствието на влаганите материали и продукти; - Мерки за недопускане на увреждане на трети лица и имоти от строителството; - Инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности; - Да изисква изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация и подписва същата; - Да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа. Обхватът на обособената позиция включва и всички други дейности, предвидени в законодателството, в технологичните правила и нормативи, или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на строително-монтажните работи в съответните зони. Приблизителният обем на обособената позиция е осъществяване на контрол върху подготовката на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за текущ ремонт на 2 400 000 кв.м пътни и тротоарни настилки годишно, включително съпътстващите им дейности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2666666 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 2. За обособена позиция №7:2.1. На участникът трябва да е издадено удостоверение съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за строежи II категория или еквивалентен документ съгласно съответния национален закон.. 2.2. На участникът трябва да бъде издаден лицензия за технически надзор на съоръжения с повишена описност или еквивалентен документ съгласно съответния национален закон..2.3. Участникът трябва да има минимум 3 (три) години опит в извършването на контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.2.4. Всеки участник трябва да разполага със задължителен минимален състав на екипа от физически лица (включващ основен и разширен списък), чрез които консултантът упражнява дейност по упражняване на строителен надзор, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали и задълженията на координатор по безопасност и здраве, по специалности:1. архитектура или урбанизъм - 1;2. промишлено и гражданско строителство, технология и механизация на строителството или строителство на сгради и съоръжения - 1;3. топлотехника (отопление, вентилация и климатизация) – 1;4. специалности, въз основа на които се придобива квалификация електроинженер - 2;5. водоснабдяване и канализация - 2;6. транспортно строителство – 20, в т.ч.:6.1. пътно строителство – 19;ръководител екип - дипломиран строителен инженер с най-малко 10 (десет) години професионален опит и 5 (пет) години опит на подобна длъжност в изграждае, рехабилитация или поддържане на пътища;ключови експерти – 6 (шест) строителни инженери със степен магистър по транспортно строителство или ПГС (за всяка зона по един), с най-малко 10 (десет) години професионален опит и 3 (три) години опит на подобна длъжност в изграждае, рехабилитация или поддържане на пътища;неключови експерти - 12 (дванадесет) строителни инженери или строителни техници (по двама за всяка зона) с най малко 3 (три) години опит на подобна длъжност в поддръжката на пътища;6.2. железопътно строителство – 1;7. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер в областта на телекомуникациите - 1;8. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация технолог в областта на производствените процеси - 1;9. специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари, инженери, архитекти и др.) - 1;10. пожарна и аварийна безопасност или друга специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми - 1;11. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер геодезист - 1;12. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер-геолог или хидрогеолог - 1;13. ландшафна архитектура, паркоустройство - 1;14. юрист - 1;15. координатор по ЗБУТ. Залежка: всички изброени специалности и квалификации ще бъдат приемани и в еквивалент.;2.2.5. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството или екв. ISO 9001:2007 или еквивалент.2.6. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда или екв. ISO 14001:2004 или еквив. 2.7. Участникът трябва да е въвел система за управление на пътната безопасност или еквивалент ISO 39001:2012 или еквивалент, с обхват на дейност покриващ дейностите, предмет на обособената позиция (упражняване на строителен надзор).2.8. Участникът трябва да има опит в разработване и поддръжка на информационни системи (софтуер) за контрол, да е разработвал или участвал в разработването на минимум 1 информационна система (софтуер) и/или да притежава лицензиран специализиран софтуер.