Версия за печат

00564-2014-0012

BG-Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 26 от 11.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Таня Чалъкова - ръководител проект, РБългария 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60048, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Довеждащ водопровод до площадка за „Съоръжение за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1” по проект: №DIR-5112122-4-70 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” по Договор № DIR-5112122-С012 сключен между община Панагюрище и МОСВ сключен между община Панагюрище и МОСВ.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на вида процедура се обуславя от факта, че възлагането на настоящата поръчка на друго лице, би довело до нарушаване на авторски права, придобити по силата на закон – чл. 2, във връзка с чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, във връзка с чл.162 от ЗУТ и в съответствие на чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП , тъй като „Акваконсулт” ООД е изпълнител на работнитете проекти на горепосоченият обект и притежава авторските права върху работните проекти. На 06.06.2011 г. на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП е сключен Договор за възлагане на обществената поръчка № 284/06.06.2011 год. с „Акваконсулт” ООД, ЕИК 112015705 в изпълнение на този договор са изработени Работните проекти за „Довеждащ водопровод до площадка за „Съоръжение за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1” . Тези проекти са предадени на възложителя (Община Панагюрище) с приемо - прадавателен протокол от дата 11.07.2011 год.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Акваконсулт” ООД, ЕИК 112015705, представлявано от инж. Георги Терзов – управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик – 4400, ул. „Васил Левски” № 64, вх. В, ет. 2, ап. 7

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Кирилов Павлов
Длъжност: за Кмет на община Панагюрище, съгласно Заповед №577/03.09.2014 г.