Версия за печат

00808-2014-0004

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Г. М. Димитров" №52А, За: Петър Ангелов, Република България 1797, София, Тел.: 02 9864588, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България, гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Водещата й цел е осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на ДАМТН. В предмета на обществената поръчка се включва осъществяването на следните дейности: Дейност 1: "Оценка и анализ на технологичната и информационна инфраструктура на ДАМТН с цел подобряване на административното обслужване на потребителите”; Дейност 2: "Реинженеринг на административни процеси и подготовка на нормативни документи и практически ръководства”; Дейност 3: „Технологични разработки”; Дейност 4: „Разработване и внедряване на информационно – комуникационна система”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000, 64226000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и компютърни)

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните взаимосвързани дейности: Дейност 1: "Оценка и анализ на технологичната и информационна инфраструктура на ДАМТН с цел подобряване на административното обслужване на потребителите” – осъществяване на различни оценки и анализи, свързани с технологичната и информационна инфраструктура на ДАМТН, с цел реализация на административните услуги, регистъра на видовете СПО и интеграцията с външни системи и регистри. Дейността предвижда анализи на възможностите за оперативна съвместимост, съществуващите административни процеси и съществуващия регистър на видовете СПО и съответната нормативна база. Максималната прогнозна стойност на дейността е 17 200 лв. без ДДС. Дейност 2: „Реинженеринг на административни процеси и подготовка на нормативни документи и практически ръководства” - Разработване на план за действие за внедряване на разработените в рамките на дейността нови организационни процедури, методики и правила за работа, както и при необходимост, до разработване на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове. Максималната прогнозна стойност на дейността е 39 500 лв. без ДДС. Дейност 3: „Технологични разработки” – разработване на техническо задание за информационно-комуникационна система на ДАМТН с модули за интеграция с външни системи и регистри, придружено с подробна техническа спецификация на дейностите за реализация на електронните услуги и регистъра на видове СПО. Максималната прогнозна стойност на дейността е 21 667 лв. без ДДС. Дейност 4: „Разработване и внедряване на информационно – комуникационна система” - разработване и внедряване на специализиран софтуер и електронни форми за заявяване на административни услуги; разработване и внедряване на специализиран софтуер за създаване на регистър на видовете СПО, PKI структура и електронен подпис, модули за интеграция с външни системи и регистри и първоначално попълнен регистър на видовете СПО, провеждане на обучение на служители в структурата на Възложителя и инспекторите/експертите на Главна дирекция „Метрологичен надзор” и Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” за работа със системата. Максималната прогнозна стойност на дейността е 202 667 лв. без ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
281034 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

7

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1.1.Участникът следва да представи с офертата документ за внесена гаранция за участие в размер на 2 810,00 лв. 1.2. Гаранцията за участие трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.2.1. парична сума, платима по следната банкова сметка: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSF IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 В платежното нареждане следва да бъде посочено наименованието на настоящата обществена поръчка. 1.2.2. оригинал на банкова гаранция за участие в полза на възложителя, чиято валидност следва да покрива срока на валидност на офертите, който е 120 (сто и двадесет) календарни дни. Банковата гаранция за участие следва да бъде безусловна и неотменима и да съдържа задължение на банката - гарант да осъществи незабавно плащане при първо писмено искане от страна на Възложителя. 1.3. Гаранциите за участие се задържат, усвояват и освобождават от възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 2.2.1. парична сума, платима по следната банкова сметка: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSF IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 В платежното нареждане следва да бъде посочено наименованието на настоящата обществена поръчка. 2.2.2. оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя, валидна 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде безусловна и неотменима и да съдържа задължение на банката - гарант да осъществи незабавно плащане при първо писмено искане от страна на Възложителя. 2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава в съответствие с условията, посочени в проекта на договор. 3. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане. 3.1. В случай че желае да получи авансово плащане, избраният за изпълнител участник е длъжен да представи гаранция за авансово плащане е в размер на 20 % от общата стойност на договора за изпълнение на обществената поръчка (размер, равен на авансовото плащане) 3.2. Гаранцията за авансово плащане трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 3.2.1. парична сума, платима по следната банкова сметка: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSF IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 В платежното нареждане следва да бъде посочено наименованието на настоящата обществена поръчка. 3.2.2. оригинал на банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на Възложителя, валидна 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция за авансово плащане следва да бъде безусловна и неотменима и да съдържа задължение на банката - гарант да осъществи незабавно плащане при първо писмено искане от страна на Възложителя. 3.3. Гаранцията за авансово плащане се освобождава в съответствие с условията, посочени в проекта на договор. 3. Общи изисквания и условия относно гаранциите 3.1. Когато участникът/изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по гаранциите, съответно вносител на сумите по гаранциите. 3.2. Разходите по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът им да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. 3.3. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по настоящата обществена поръчка ще бъдат осъществявани както следва: І вариант: -Авансово плащане в размер на 20 % от общата стойност на договора, платимо до 15 (петнадесет) дни от неговото сключване, срещу предоставена гаранция за авансово плащане. Авансовото плащане ще се прихваща от стойността на всяко следващо плащане (20% от стойността на всяко междинно плащане по дейности и 20% от окончателното плащане, което съвпада с плащането на последната дейност). Условие за получаване на авансово плащане е обезпечаването му с гаранция в размер, покриващ пълната стойност на плащането. -Три междинни плащания по дейности в размер на 80 % от оферираната от Изпълнителя цена за всяка една дейност - съответно Дейност 1, 2 или 3 (останалите 20 % се прихващат за авансовото плащане), платими до 15 дни след одобряване на резултатите от изпълнението на дадена дейност с констативен протокол (съответно Дейност 1, 2 или 3) и издаването на фактура от Изпълнителя. -Окончателно плащане в размер на 80% от оферираната от Изпълнителя цена за изпълнение на Дейност 4 (останалите 20% се прихващат за авансовото плащане), платими до 15 дни след приключването на изпълнението на договора, одобряването на окончателния доклад и издаването на фактура от Изпълнителя. II вариант: Допуска се възможност аванс да не бъде предоставян при изрично изявление на Изпълнителя за това. Тогава начинът на плащане е както следва: - Три междинни плащания по дейности в размер на 100 % от оферираната от Изпълнителя цена за всяка една дейност - съответно Дейност 1, 2 или 3, платими до 15 дни след одобряване на резултатите от изпълнението на дадена дейност по реда на чл.3.6 (съответно Дейност 1, 2 или 3) и издаването на фактура от Изпълнителя. - Окончателно плащане в размер на 100% от оферираната от Изпълнителя цена за изпълнение на Дейност 4, платими до 15 дни след приключването на изпълнението на договора, одобряването на окончателния доклад по т. 6.1., б. „г” от настоящия договор и издаването на фактура от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП НЕ поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всеки участник трябва да представи следните документи: 1. Плик № 1 "Документи за подбор": 1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (от лицето с представителна власт, съгласно регистрацията, или от упълномощено от него лице), съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП; 1.2. Образец на оферта (Образец № 1 към документацията); 1.3. Представяне на участника, което включва: 1.3.1. Информационен лист за участника с посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (Образец № 2 към документацията); 1.3.2. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Образец № 3 към документацията); 1.4. Копие на договора за създаване на обединение (за участници - обединения, които не са регистрирани като юридически лица). Неперсонифицираните обединения са длъжни да представят заверено копие на договор за създаване на обединение, в което задължително следва да е посочен представляващият обединението, а когато той не е посочен, участникът трябва да представи подписан от всички лица в обединението оригинал на документ, в който е посочен представляващият; 1.5. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 1.6.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП (съгласно текста на поле III.2.2); 1.7. Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация на участника по чл. 51 от ЗОП (съгласно текста на поле III.2.3); 1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Образец № 7 към документацията); 1.9. Информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Образец № 8 към документацията, в случай че е приложимо); 1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора (Образец № 9 към документацията); 1.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 10 към документацията); 1.12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 19, т. 3 от общите условия към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Образец № 11 към документацията); 1.13. Декларация за липса на свързаност с Възложителя по смисъла на чл. 5 от Общите условия към договорите по ОПАК. (Образец № 12 към документацията) 1.14. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника пред Възложителя и е подписало документите в офертата, не е негов представител по закон. 2. Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”: 2.1. Техническото предложение на участника (Образец № 13 към документацията); 2.2.Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП за наличие на информация с конфиденциален характер в офертата (Образец № 14 към документацията, в случай че е приложимо) 3. Плик № 3 – „Предлагана цена” - Ценово предложение на участника (Образец № 15 към документацията).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс и/или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Забележка: Представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части не е необходимо, ако същите са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. При участие на обединения, които не са юридически лица, доказателствата за икономически възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствие с критериите за подбор. Всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да разполагат с финансов ресурс под формата на собствени и/или заемни средства в размер на не по-малко от 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лв. без ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.А) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 4 към документацията); Б) Доказателства за извършените услуги, включени в списъка по предходната точка (удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата). 2. Сертификат по стандарт ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството или еквивалентен с обхват на сертификация, свързан с изпълнението на настоящата обществена поръчка (заверено копие). Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Списък на експертите (Образец № 5 към документацията), придружен с автобиографии (Образец № 6 към документацията), където да бъдат посочени образованието и професионалната квалификация и опита на експертите в съответствие с разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП. *Забележка:При участие на обединения, които не са юридически лица, доказателства за техническите възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствие с критериите за подбор. Всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. *Под услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира услуга по разработване, внедряване и поддържане на софтуер за управление на вътрешен документооборот и/или изграждане на електронни административни услуги и/или информационни системи. 2. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на сертификация, свързан с предмета на настоящата обществена поръчка. 3. Участникът следва да разполага със следните експерти за изпълнение на обществената поръчка: 3.1. Ръководител на екипа: Образование: да има образователно-квалификационна степен „магистър” в областите „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Професионален опит: -минимум 5 (пет) години опит в ръководенето на проекти или на екипи в областта на информационните системи и технологии; -опит като ръководител на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта за осъществявани на дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. *Под дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира предоставяне на услуги по разработване, внедряване и поддържане на софтуер за управление на вътрешен документооборот и/или изграждане на електронни административни услуги и/или информационни системи. -участие в поне 1 (един) проект за внедряване на система за вътрешен документооборот; -участие в поне 1 (един) проект на изграждане на електронни административни услуги; -участие в поне 1 (един) проект за подобряване на организационната структура на публична организация и/или административна структура на публична организация. 3.2. Ключов експерт- Системен архитект. Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в областта „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Професионален опит: -минимум 5 (пет) годишен опит в областта на информационните технологии; -опит в реализацията на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на изграждането на информационни решения, базирани на многослойни архитектури и/или архитектури, ориентирани към услуги; -опит в изграждането на разпределени и многослойни информационни решения; -практически опит и професионална техническа сертификация в платформата, избрана за реализация от участника, като в автобиографията на експерта следва да бъде посочен вид, номер и дата на издаване на сертификата. 3.3. Ключов експерт - Бизнес аналитик. Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Професионален опит: -минимум 3 (три) години практически опит в областта на информационните технологии при описването на работни процеси, бизнес анализа и проектирането; -минимум 3 (три) години практически опит в разработката на информационни системи за документооборот и електронни услуги. Продължава в поле VI.3)

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение: 1.1. Методология за изпълнение на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка - 40 т.; Методология за управление на риска - 30 т. ; тежест: 70
Показател: Ценово предложение; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, бул. "Д-р Г.М Димитров" № 52А, сградата на ДАМТН, ет.4, стая 402 а

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Изграждане на информационно – комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 - 2013 г.

VI.3) Допълнителна информация

В процедурата за възлагане на обществената поръчка не може да участва лице, за което е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 и чл. 55, ал. 7 от ЗОП,и който не отговаря на изискванията по чл. 5 и чл. 19.3 от Общите условия към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г.,посочени в том II,глава I,раздел II, т.5 и т.6 от документацията. Продължение на текста в поле III.2.3):3.4. Ключов експерт- Юрист– нормативна уредба. Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в област „Социални, стопански и правни науки”, специалност „Право” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалност, еквивалентна на посочената. Професионален опит: -общ професионален опит по специалността минимум 5 (пет) години; -опит в разработването на минимум 5 (пет) нормативни акта; -участие в минимум 2 (два) проекта за подобряване на организационната структура и/или ефективността на публични организации и/или административни структури на публични организации чрез осъществяване на анализи на вътрешно – организационната среда и/или разработване на стратегии за управление на организационните/управленските процеси. 3.5. Ключов експерт- Юрист– анализи. Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в област „Социални, стопански и правни науки”, специалност „Право” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалност, еквивалентна на посочената. Професионален опит: -общ професионален опит по специалността минимум 5 (пет) години; -участие в минимум 2 (два) проекта, за подобряване на организационната структура и/или ефективността на публични организации и/или административни структури на публични организации чрез осъществяване на анализи на вътрешно – организационната среда; -опит в разработката/ актуализирането на стратегически и други документи, методологии, вътрешни правила и процедури на минимум 2 (две) публични организации и/или административни структури на публични организации. 3.6. Допълнителни експерти (минимум 2 на брой): Образование: образователна степен магистър в областите „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Професионален опит: -участие в реализацията на най-малко 1 (една) дейност с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под дейност с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира предоставяне на услуги по разработване, внедряване и поддържане на софтуер за управление на вътрешен документооборот и/или изграждане на електронни административни услуги и/или ИС.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 120, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ