Версия за печат

00384-2014-0013

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 18 от 10.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg , bslatina_zop@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Упражняване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, при извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“. Договореното строителство включва всички видове строително-монтажни работи на база одобрен проект и количествено-стойностни сметки. Съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта, като авторския надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право се вписват в Заповедната книга и са задължителни за участниците в строителството.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.162 от ЗУТ редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), проектите са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект. Изборът на вида процедура се обуславя от факта, че възлагането на настоящата поръчка на друго лице, би довело до нарушаване на авторски права, придобити по смисъла на закон – чл. 2, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 162 от ЗУТ и в съответствие на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като „ЦУКЕВ“ ООД е изпълнител на работните проекти на горепосоченият обект и притежава авторските права върху работните проекти. На 12.09.2013г. на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП е сключен Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за "Подмяна на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители"“, с „ЦУКЕВ“ ООД, ЕИК 175090870 в изпълнение на този договор са изработени Работни проекти за следните села: Попица, Габаре, Галиче, Търнак. Тези проекти са предадени на възложителя (Община Бяла Слатина) с приемо - предавателен протокол от дата 16.09.2013г. Предвид разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, както и горепосочените обстоятелства за наличие на авторски права по отношение на горепосочените обекти от инвестиционните проекти, се ограничавана оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, освен договаряне без обявление при предвидената хипотеза в чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице, различно от лицето, изготвило горепосочените обекти от инвестиционните проект, би довело до нарушаване на авторските права на изпълнителя на обектите от инвестиционният проект. Следователно, за да не бъдат нарушени те, Възложителят следва да покани за участие в процедура, договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, „ЦУКЕВ“ ООД и членовете на екипа, участвали в изготвянето на работните проекти. Предвид изложената фактическа и правна обстановка, е налице хипотезата на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и респективно най-целесъобразно и законосъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление със същия изпълнител, който е осъществил проектирането.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

“ЦУКЕВ” ООД, ЕИК175090870, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 7, вх. Б, ет. 2.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката е свързана с Договор № 06/321/ 01544/12.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на по поръчката е 54 664 (петдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и четири) лева без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на на Община Бяла Слатина