Версия за печат

00226-2014-0031

BG-Плевен: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413974

Община Плевен, пл. „Възраждане" № 2, За: инж. Мирослав Илиев, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 881273, E-mail: ivcpleven@abv.bg, Факс: 064 822414

Място/места за контакт: Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.pleven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.pleven.bg.

Електронен достъп до информация: http://pleven.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/2804-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%C2%AB%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%89-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D1%8F%C2%BB.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

«Инженеринг за обект: Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея»

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ПСОВ Плевен, замлището на с. Божурица, Община Плевен
Код NUTS: BG314
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчка е: «Инженеринг за обект: Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея» съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя - Жълта книга, издание 1999 година при спазване на изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и по-конкретно: • Изготвяне на работни проекти (работни детайли) за обект:«Инженеринг за обект: Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея»съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; • Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; • Изпълнение на строително-монтажните работи за обект: «Инженеринг за обект: Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея» съгласно одобрените работни проекти, изготвени от Изпълнителя; • Доставка и монтаж на необходимите машини и оборудване за обект: «Инженеринг за обект: Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея» • Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ. • Изготвяне на екзекутивна документация. • Изготвяне на ръководство за експлоатация на български език за обект: «Рехабилитация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия) и Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ»; • Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването; • Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 и Разрешение за ползване; • Отстраняване на дефекти в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти и осъществяване на наблюдение и контрол на експлоатацията на пречиствателната станция.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45252127, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обект: «Инженеринг за обект: Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея» ще се проектира и изгради при следните основни параметри: • Изготвяне на работни проекти (работни детайли) за обект: Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея» съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; • Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; • Изпълнение на строително-монтажните работи за обект: „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея“ съгласно одобрените работни проекти, изготвени от Изпълнителя; • Доставка и монтаж на необходимите машини и оборудване за обект: Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея» • Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ. • Изготвяне на екзекутивна документация. • Изготвяне на ръководство за експлоатация на български език за обект: „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея“; • Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването; • Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 и Разрешение за ползване; • Отстраняване на дефекти в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти и осъществяване на наблюдение и контрол по експлоатацията на пречиствателната станция. Станцията трябва да бъде проектирана така, че да отговаря на изискванията за производителност и качество на пречистената вода за годината на въвеждане в експлоатация - 2015 година и да се проверят хидравличните характеристики за работата на ПСОВ в края на експлоатационният период - 2041год. По време на работните тестове Изпълнителят трябва да докаже, че в експлоатационни условия ще достигне проектните параметри на пречистената вода определени от Възложителя, за да покаже, че са покрити работните изисквания. Проектът се изпълнява в една фаза – Работен проект – в съответствие с българското законодателство (Наредба No4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти от 21 Май 2001 г.) Участниците трябва да предложат свое техническо решение за саниране на колектора и подобряване на хидравличната му проводимост. От Участниците не се изисква саниране на целият колектор, а само на участъци от него, определени след подробен оглед и анализ на състоянието му включващо като минимум, но не ограничено: - видеозаснемане на целия колектор. - паралелно измерване на водното количество в 4 пункта: в началото, в началото на вододайната зона, в края на вододайната зона, в края на колектора (вход в ПСОВ) за период най-малко 14 дни. - заснемане местата и характеристиките на ревизионнтие шахти. - изчертаване надлъжен профил на колектора като екзекутив на съществуващото състояние. - определяне хидравличните характеристики на колектор по участъци с променлив наклон и сечение. - Определяне на участъците за които трябва да се проведе рехабилитация. Приоритет.

Стойност, без да се включва ДДС
40932574.23 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 400 000,00 BGN (четиристотин хиляди лева). Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Плевен (в лева): Сметка в лв (BGN) IBAN:BG38 IORT 73803338000001 BIC: IORTBGSF Наименование на банката: “Инвестбанк” АД клон Плевен . При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Плевен; - със срок на валидност 180 дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти; - за настоящата обществена поръчка. Гаранцията за участие се задържа и освобождава при условията на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане по договора и начин на плащането й. Гаранцията за авансово плащане е в размер на 10% (десет процента) от цената на договора. Гаранцията за авансово плащане може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Изпълнителят сам избира формата на гаранция. Задължително посочва договора, за който се представя гаранцията. Изпълнителят, представя гаранция за авансово плащане заедно с фактурата за авансово плащане. Когато участникът избере гаранцията за авансово плащане да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е в полза на Община Плевен. Срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане се урежда с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за авансово плащане по договора по банков път това следва да стане по сметка, която възложителя ще посочи в договора. 3. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка, която възложителя ще посочи в Договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Плевен; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 4. Гаранция за задържани пари. Оставащата част от задържаните пари по договора, в случай че предстои да бъдат разплатени след 31.12.2015г., ще бъдат разплатени преди този срок след представяне на банкова гаранция от Изпълнителя в полза на Възложителя за цялата стойност от оставащата част на задържаните пари. Условията на гаранцията за задържаните пари се уреждат с договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема на плащане: Авансово плащане - 10% от цената на договора; Междинни плащания (в което е включено и авансовото) до достигането на 90% от цената на договора съгласно Образец № 14А Приложение към офертата; Окончателно плащане - 10% от цената на договора. Съгласно Образец № 14А - Приложение към офертата, процентът за задържане е 10% и лимитът на задържаната сума е 10% от приетата от Възложителя цена на договора. Начинът на удържане на сумите за задържани пари и освобождаването им, както и възстановяването на аванса се уреждат от договора. Авансовото плащане се извършва след издаване от Инженера на "Акт за междинно плащане" за авансовото плащане, след представянето от Изпълнителя на програма за изпълнение и гаранция за авансовото плащане съгласно условията на договора. Възложителят заплаща на Изпълнителя аванса в рамките на 21 дни от получаването на програмата за изпълнение и гаранцията за авансово плащане. Междинните плащания се извършват след издаване от Инженера на "Акт за междинно плащане" след представяне от Изпълнителя на отчет за напредъка и съответните помощни документи. Минималната сума, при която Изпълнителят може да направи искане за междинно плащане e 4 000 000.00 (четири милиона) лева. Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата, заверена във всеки Акт за междинно плащане, в рамките на 30 дни, след като Инженерът получи отчета за напредъка и помощните документи. Окончателното плащане се извършва след издаване от Инженера на Сертификат за изпълнение и на Акт за окончателно плащане след представяне от Изпълнителя на отчет при завършване и съответните помощни документи. Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата, заверена в Акта за окончателното плащане в рамките на 30 дни след получаването му и след представяне на доказателства,че изпълнителя е изплатил всичките си задължения към подизпълнителите си, ако има такива. Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд (КФ) на ЕС по Оперативна Програма Околна Среда 2007-2013г. (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води в рамките на Проект № DIR – 51111225-1-175 и регистриран в Европейската Комисия по смисъла на Регламент 1083/2006 година „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/ или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Във връзка с раздел ІІ.3. Срокът за изпълнение на поръчката e до 24 месеця, считано от датата на започване на изпълнението на договора, като до 12 месеца следва да бъде изпълнено проектирането, строителството и въвеждането на обекта в експлоатация и оставащите 12 месеца са последващ срок за съобщаване и отстраняване на дефекти. При сключване на Договора, избраният изпълнител трябва да представи следните документи: 1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,т.1, букви а),б),в),г) и д) и ал. 2, т.1, 4 и 5 от ЗОП. Ако е посочен ЕИК, документи за доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, не се представят. 2. Гаранция за изпълнение на Договора. 3. В случай на обединение - копие на удостоверения за регистрация на обединението, посочени в раздел ІІІ.1.3) от настоящото обявление. 4. Застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 5. Застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява проектирането за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 6. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да отговаря на изискванията на чл.157, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.3, ал.2 и чл.14 от Закона за камарата на строителите.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, вкл.техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и на обявените от Възложителя изисквания в Обявлението за обществената поръчка и документацията за участие. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Едно и също физическо или юридическо лице - участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г) и д), т.2, т.3 и т.4; ал. 2, т.1, т.4 и т.5, ал. 5, т.1 и т.2 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, букви "б" и "в", чл. 107, ал. 1, буква "б" и да не е наложено наказание на основание чл. 109, ал. 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване на участника от процедурата. Всеки участник или член на обединение, който ще изпълнява строително монтажни работи на обекта следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) съгласно Закона за камарата на строителите (ЗKC), обн. ДВ. бр. 108/2006г., за извършване на строителни работи на обекти „втора категория, четвърта група” съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква б) от ЗУТ или еквивалентни. При участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ /декларация/удостоверение за наличието на такава регистация,издадени от компетентен орган съгласно националното законодателство на участника. Вписването в съответния регистър на държава-член на ЕС,или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. ИЗИСКУЕМИ документи: I. ПЛИК №1 - ДОКУМЕНТИ за ПОДБОР: 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Писмо към офертата – попълва се Образец № 1; 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) Споразумение за създаване на обединение за участие и изпълнение на обществената поръчка, в което задължително е посочен представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или нотариално заверено копие; 5) Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномо-щават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението) - оригинал; 6) Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец № 2; 7) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 3; Информацията продължава в раздел VІ.3) Допълнителна информация от настоящото Обявление.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Доказателство че участникът разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 15 000 000 (петнадесет милиона) лева под формата на собствени средства в банкова институция, гарантирана неотменима кредитна линия със срок не по-кратък от срока на поръчката, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства. Като доказателства участника е приемливо да представи: -удостоверениe от банкa. -годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държав ата, в която кандидатът или участникът е установен и от този документ може да се докаже минималното изискване на Възложителя. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 15 000 000 (петнадесет милиона) лева под формата на собствени средства в банкова институция, гарантирана неотменима кредитна линия със срок не по-кратък от срока на поръчката, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

-Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. В списъка трябва да са посочени публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, както и да бъде придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на проектирането и строителството, както и дали са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълненото строителство. За да докаже изпълнението на проектирането участника може да представи освен референции и удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1) Участникът трябва да притежава опит в изпълнен през последните 5 (пет) години, считано от крайната дата за подаване на оферти договор за строителство, който да е завършен до крайния срок за получаване на оферти от участника, както следва: 1.1) за строителството на нова и/или реконструкция и/или рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води с пълно биологично пречистване, включително отстраняване на азот и фосфор за минимум 50 000 (петдесет хиляди) еквивалент жители на най-малко 1 (един) обект; 1.2) участника следва да е изпълнил през последните три години, считано от крайната дата за получаване на оферти поне един договор за проектиране на нова и/или реконструкция и/или рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води с пълно биологично пречистване, включително отстраняване на азот и фосфор за минимум 50 000 (петдесет хиляди) еквивалент жители на най-малко 1 (един) обект; 1.3) през последните пет години считано от крайната дата за подаване на оферти минимум един договор за строителство на нови съоръжения за анаеробно третиране (метантанкове) на отделените при пречистването на отпадъчните води утайки и съоръжения за оползотворяване на произведения биогаз на най–малко 1 (един) обект; 1.4) през последните пет години считано от крайната дата за подаване на оферти минимум един договор за строителството на нови и/или реконструкция и/или рехабилитация на съществуващ/и канализационен/нни колектор/и на най-малко 1 (един) обект; 1.5)участника следва да е изпълнил през последните три години, считано от крайната дата за получаване на оферти поне един договор за проектиране на нови и/или реконструкция и/или рехабилитация на съществуващ/и канализационен/нни колектор/и на най-малко 1 (един) обект; Един и същи договор може да покрива едно или повече от гореизброените изисквания за опит. За изпълнен договор се счита договор за проектиране, по който има одобрен финален доклад или равностоен документ, издаден от съответния възложител и, респективно, договор за строителство, което е въведено в експлоатация и по който има одобрен финален доклад или равностоен документ, издаден от съответния възложител. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението/ консорциума като цяло.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Т1 Срок за изготвяне на инвестиционен проект; тежест: 30
Показател: Т2 Срок за изпълнение на СМР; тежест: 20
Показател: Ф Предлагана цена; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 034 - 054643 от 18.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.11.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка заплащат сумата в размер на 20( двадесет) лева, които се внасят в касата или банковата сметка на Община Плевен, както следва: - в брой в касата на Информационния център на Община Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане" № 2, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.; - с платежно нареждане към бюджет на Община Плевен. Документацията за участие в процедурата се получава след представяне на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника/в случай, че участника желае да закупи документацията/, в Община Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане" № 2,всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. Документацията за участие може да се получава/ закупува до срока посочен в Обявлението за подаване на оферти. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й или в "Профила на Купувача" по желание на заинтересованото лице, посочено по-горе. При получаване на документацията в Община Плевен, участникът предоставя следната информация: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт. При поискване от заинтересовано лице Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането. Изпращането на документацията става след получаване на писмено искане с приложено копие от документ за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт, както и да посочи куриерската служба, с която следва да бъде изпратена документацията за участие. Възложителят не носи отговорност за получаването и/или приемането от участника на документацията, която е предадена на указания куриер. Документацията е достъпна на Интернет страницата на Община Плевен на адрес: www.pleven.bg, раздел "Обществени поръчки". Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно, като изискването за заплащане на документацията е само за участници, които желаят да получат отпечатан екземпляр от Възложителя. Разяснения по документацията ще се публикуват на страницата на Община Плевен - www.pleven.bg, раздел "Обществени поръчки".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.11.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Плевен

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от Комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. При отварянето на Плик № 3 "Предлаган цена" е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Участниците в процедурата по ЗОП ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на посочения от тях адрес за кореспонденция. В изпълнение на чл. 69а, ал.3 от ЗОП датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени на Интернет страницата на Община Плевен, най-малко два дни, преди този на отварянето на ценовите оферти.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд (КФ) на ЕС по Оперативна Програма Околна Среда 2007-2013г. (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води в рамките на Проект № DIR – 51111225-1-175 и регистриран в Европейската Комисия по смисъла на Регламент 1083/2006 година „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”.

VI.3) Допълнителна информация

ПРОДЪЛЖЕНИЕ от РАЗДЕЛ ІІІ.2.1) 8) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 4; 11) Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносна бележка или оригинал на банкова гаранция за участие; 12) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, посочени от Възложителя-Образец № 6. 13) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, б. „б“ и „в“, чл. 107, ал. 1, б. „б“ и чл. 109, ал. 2, б. „а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета – попълва се Образец № 7. 14) Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка – попълва се Образец № 8; 15) Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд - попълва се Образец № 9; 16) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 10; 17) Декларация, че участникът е запознат с условията на площадката - попълва се Образец № 11; 18) Декларация за средния годишен брой на наетите на трудов договор експерти на участника за всяка от послед¬ните 3 (три) години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г. – попълва се Образец № 12; 19) Декларация за техническото оборудване и механизация – попълва се Образец № 13; 20) Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти „втора категория, четвърта група” съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква б) от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр.108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр.101/22.11.2013 г. или еквивалентно. 21) Доказателства за икономическите и финансови възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка съгласно посочените изисквания в раздел III.2.2) „Икономически и финансови възможности” на Обявлението за поръчка. 22) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за по¬ръчката. 23/Декларация по чл.55, ал7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП-Образец 7а. II. ПЛИК №2-ПРЕДЛОЖEНИE за ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката: „Техническо предложение” Образец №15; III. ПЛИК №3-ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА: „Ценова оферта”-Образец №16, Ценови таблици-Образец №16А.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно изискванията на чл.120,aл.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ