Версия за печат

00822-2014-0002

BG-с. Царев брод:

РЕШЕНИЕ

Номер: 879 от 09.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна психиатрична болница Царев брод, ул. Христо Ботев № 30, За: Наташа Пенчева, РБългария 9747, с. Царев брод, Тел.: 05315 2066, E-mail: n_penchewa@abv.bg, Факс: 05315 2023

Място/места за контакт: ДПБ Царев брод

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tzarevbrod.com.

Адрес на профила на купувача: www.tzarevbrod.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ Царев брод

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на медикаменти по предварителна заявка на възложителя

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 751 от 28.07.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00822-2014-0002

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-616811
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 822-2014-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

616811

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.07.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Не е подадена оферта за някои самостоятелно обявени позиции

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

№ 25 - Moclobemide; № 26 - Nalmefene; № 35 - Reboxatine; № 40 - Thioridazine

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

ържавна психиатрична болница - Царев брод, ул. Христо Ботев № 30, РБългария 9747, с. Царев брод, Тел.: 05315 2066, E-mail: n_penchewa@abv.bg, Факс: 05315 2023

Интернет адрес/и:

URL: www.tzarevbrod.com.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Нели Николова Тодорова
Длъжност: Директор на ДПБ Царев брод